HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 58

Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2019 nr 44
RT IV, 07.05.2019, 4
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2020RT IV, 29.04.2020, 202.05.2020, rakendatakse 16.03.2020
19.06.2020RT IV, 30.06.2020, 801.09.2020
30.10.2020RT IV, 11.11.2020, 1014.11.2020, rakendatake tagasiulatuvalt 01.09.2020
25.06.2021RT IV, 03.07.2021, 306.07.2021
27.05.2022RT IV, 03.06.2022, 406.06.2022, rakendatakse 01.09.2022
25.11.2022RT IV, 07.12.2022, 201.01.2023
29.06.2023RT IV, 06.07.2023, 1909.07.2023, rakendatakse 01.09.2023

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Haapsalu linna munitsipaalhuvikoolides (edaspidi Huvikool) makstava õppetasu määrad ja õppetasu maksmise, õppetasu soodustuse andmise ning maksmisest vabastamise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huvikoolina käesoleva korra mõistes käsitletakse Haapsalu Muusikakooli, Haapsalu Kunstikooli, Haapsalu Noorte Huvikeskust ja Läänemaa Spordikooli.

  (2) Õpilane käesoleva korra tähenduses on Huvikooli nimekirja kantud õpilane.

§ 3.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikooli lõpetamine ja huvikoolist väljaarvamine

  Huvikooli vastuvõtmise, huvikooli lõpetamise ning huvikoolist väljaarvamise tingimused ja kord on sätestatud Linnavalitsuse määrusega.

§ 4.   Õppetasu määrad huvikoolides

  (1) Õppetasu suurus Haapsalu Muusikakoolis on:
  1) Süvaõppes 30 eurot kuus;
[RT IV, 03.06.2022, 4 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse 01.09.2022]
  2) tavaõppes 23 eurot kuus;
[RT IV, 03.06.2022, 4 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse 01.09.2022]
  3) kooriosakond 16 eurot kuus;
  4) muusikainstrumendi üür 8 eurot õppetsüklis (40 eurot aastas);
  5) täiskasvanud 16 eurot tund;
[RT IV, 03.07.2021, 3 - jõust. 06.07.2021]
  6) poistekoor 8 eurot kuus;
[RT IV, 06.07.2023, 19 - jõust. 09.07.2023, rakendatakse 01.09.2023]
  7) huviõppe pilliring 20 eurot kuus.
[RT IV, 06.07.2023, 19 - jõust. 09.07.2023, rakendatakse 01.09.2023]

  (2) Õppetasu suurus Haapsalu Kunstikoolis on:
  1) kunstiringis 14 eurot kuus;
  2) ettevalmistusklassis 21 eurot kuus;
  3) kunsti õppekava I-IV kursusel 24 eurot kuus;
  4) kunsti õppekava I-IV kursusel Ridala osakonnas, kus õppetöö kestab viis aastat 21 eurot kuus;
  5) osalise õppeajaga õppuritel 5 eurot tund;
  6) täiskasvanud joonistamine 32 eurot kuus;
  7) täiskasvanud maalimine 32 eurot kuus;
  8) täiskasvanud keraamika (kaks tundi nädalas) 36 eurot kuus;
  9) täiskasvanute keraamika (3 tundi nädalas) 51 eurot kuus;
  10) täiskasvanute metallehistöö 32 eurot kuus.
[RT IV, 07.12.2022, 2 - jõust. 10.12.2022, rakendatakse 01.01.2023]

  (3) Õppetasu suurus Haapsalu Noorte Huvikeskuses on:
  1) huviringide õppetasu 10 eurot kuus;
[RT IV, 30.06.2020, 8 - jõust. 01.09.2020]
  2) kunstiring ning kunstistuudio õppetasu 10 eurot kuus;
  3) võimlemiskool Kirke:
3.1) algajad 10 eurot kuus;
3.2) põhirühm 15 eurot kuus;
3.3) võistlusrühm 20 eurot kuus;
3.3) individuaalvõimlejad (sh põhirühma treeningud) 25 eurot kuus.
[RT IV, 03.06.2022, 4 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse 01.09.2022]

  (4) Õppetasu suurus ühes kuus Läänemaa Spordikoolis on:
  1) jalgpall algajad 15 eurot kuus;
  2) jalgpall edasijõudnud 20 eurot kuus;
  3) lauatennis 15 eurot kuus;
[RT IV, 03.06.2022, 4 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse 01.09.2022]
  4) korvpall ja kergejõustik 15 eurot kuus;
[RT IV, 03.07.2021, 3 - jõust. 06.07.2021]
  5) ujumine 15 eurot kuus;
[RT IV, 03.06.2022, 4 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse 01.09.2022]
  6) laskmine ja vehklemine 15 eurot kuus;
[RT IV, 03.06.2022, 4 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse 01.09.2022]
  7) võrkpall 15 eurot.
[RT IV, 03.06.2022, 4 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse 01.09.2022]

§ 5.   Õppetasu soodustuste andmine

  (1) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi õpilastele, kelle saavutused õpingutes ja konkurssidel ning võistlustel on väga head või silmapaistvad. Soodustuse andmise ja ulatuse määrab huvikooli õppenõukogu vastavalt huvikooli poolt väljatöötatud kriteeriumidele.

  (2) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi juhul, kui õpilane on mõjuva põhjusega puudunud õppetöölt kaks ja rohkem nädalat. Soodustuse määrab lapsevanema taotluse alusel huvikooli direktor vastavalt asjaoludele.

§ 6.   Õppetasu maksmisest osaline või täielik vabastamine

  (1) Haapsalu Linnavalitsus võib osaliselt või täielikult vabastada lapsevanema õppetasu maksmisest lapsevanema, huvikooli direktori kirjaliku taotluse alusel või linnavalitsuse algatusel.
[RT IV, 29.04.2020, 2 - jõust. 02.05.2020, rakendatakse 16.03.2020]

  (2) Õppuri õppetasu maksmise vabastust võib taotleda vähekindlustatud perekond, kes on õigustatud taotlema sotsiaaltoetusi vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale. Linnavalitsuse algatusel õppuri õppetasust maksmise vabastamine peab olema põhjendatud ning ei pea järgima käesolevas lõikes sätestatud tingimus
[RT IV, 29.04.2020, 2 - jõust. 02.05.2020, rakendatakse 16.03.2020]

  (3) Õppetasust osalise või täieliku vabastuse saamiseks esitatakse lapsevanema poolt avaldus Haapsalu Linnavalitsusele hiljemalt 10. oktoobriks perioodi 1. september kuni 31. jaanuar eest või 10. jaanuariks perioodi 1. veebruar kuni 31. august eest.

  (4) Taotlusi menetleb linnavalitsuse sotsiaalkomisjon.

  (5) Õppetasust vabastuse määramisest keeldumise otsus tehakse lapsevanemale teatavaks kirjalikus vormis (10) kümne tööpäeva jooksul, arvates linnavalitsuse poolt otsuse kinnitamise päevast.

§ 7.   Õppetasu maksmise kord

  (1) Lapsevanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppetasu makstakse lapsevanema poolt vastava huvikooli poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu 15. kuupäevaks. Õppetasu maksmisest täies ulatuses vabastamisel arvet ei esitata.

  (3) Kokkuvõte õppetasu maksmise kohta tehakse iga järgmise kuu alguses ning võlgnevuste osas teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt 10. kuupäevaks.

  (4) Õpilane kustutatakse huvikooli õpilaste nimekirjast kahekuulise õppetasu võlgnevuse korral. Õpilase mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. septembril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json