HaridusKool

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas

Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.08.2014, 6

Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 30.07.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 3 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ja § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib invatransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamist haridusliku erivajadusega õpilastele (edaspidi õpilane), kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis.

  (2) Teenuse osutamine rahastatakse Narva linnaeelarvest.

  (3) Teenuse korraldamist ja selleks otstarbeks eraldatud vahendite arvestust teostab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes nõustamiskomisjoni soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti.

  (2) Teenuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse (Lisa 1) teenuse esmakordsel taotlemisel jooksval õppeaastal. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

§ 3.   Teenuse korraldamineja kontroll

  (1) Teenuse osutamist korraldab Sotsiaalabiamet oma hallatava asutuse kaudu.

  (2) Teenuse osutamine toimub Sotsiaalabiameti direktori poolt kinnitatud graafiku alusel.

  (3) Juhul, kui õpilane ei vaja enam teenust, on õpilane või tema seaduslik esindaja kohustatud teatama sellest kirjalikult Sotsiaalabiametile kahe nädala jooksul arvates teenuse vajaduse äralangemisest.

§ 4.   Otsuse tegemine ja vaidlustamine

  (1) Otsust teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.

  (2) Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele.

  (3) Teenuse osutamisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 10 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie ja kaebuse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 05.09.2012 määrus nr 818 „Puuetega lastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas“.

  (2) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa 1.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Eduard East
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa 1 Invatransporditeenuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json