HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.08.2016, 3

Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas

Vastu võetud 30.07.2014 nr 22
RT IV, 06.08.2014, 7
jõustumine 09.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.08.2016RT IV, 06.08.2016, 209.08.2016

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 3 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ja § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib transporditoetuse (edaspidi toetus) maksmist haridusliku erivajadusega õpilastele (edaspidi õpilane), kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis.

  (2) Toetust makstakse linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (3) Toetuse määramist ja maksmist korraldab ning maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Toetuse taotlemine ja maksmine

  (1) Toetust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes nõustamiskomisjoni soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse (Lisa 1) koos sõidukulusid tõendavate dokumentidega. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

  (3) Hüvitamisele kuuluvad õpilase ja tema saatja ühistranspordi sõidupiletite soetamisega seotud kulud ning isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud.

  (4) Isikliku transpordi kasutamise juhul hüvitatakse sõiduauto kasutamisega seotud kütusekulud. Kütusekulu kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

  (5) Sõiduauto kütusekulude hüvitatakse kütuse tšeki alusel. Linnavaheliste vahemaade arvutuse aluseks on Maanteeameti poolt kinnitatud linnade vahekauguste tabel. Kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 1 päeva.

  (6) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast transpordi kasutamist.

  (7) Toetust makstakse välja õpilase või tema seadusliku esindaja poolt märgitud arveldusarvele.

  (8) Toetuse piirmäär on 200 eurot kuus.

§ 3.   Otsuse tegemine ja vaidlustamine

  (1) Otsus toetuse määramise ja selle suuruse kohta või toetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik.
[RT IV, 06.08.2016, 2 - jõust. 09.08.2016]

  (2) Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele.

  (3) Toetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 10 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie ja kaebuse seaduses sätestatud korras.

  (5) Rahaliste vahendite olemasolu korral ning toetuse saaja põhjendatud taotluse esitamisel on õigus Sotsiaalabiametil Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul suurendada toetuse piirmäära, lähtudes isiku taotlusest ning sõitude vajalikkuse põhjendatusest.

§ 4.   Toetuse tagasinõudmine

  Sotsiaalabiametil on õigus toetusi tagasi nõuda, kui toetuste määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui toetuse saaja keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Narva Linnavalitsus teha temale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Narva Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa 1.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Lisa 1 Transporditoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json