Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Üksikpuude raieloa andmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2013, 10

Üksikpuude raieloa andmise kord

Vastu võetud 13.08.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 37 ja „Looduskaitseseaduse“ § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega (edaspidi kord) kehtestatakse Võru valla tiheasustusaladel ja/või kompaktse hoonestusega alal asuvate üksikpuude, välja arvatud metsaseaduse tähenduses metsa ja viljapuude, raiumiseks loa taotlemise ja väljaandmise tingimused.

§ 2.   Mõisted

  (1) Raiumiseks vajalik luba, kui puu rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm ning puul on selgelt määratav(ad) tüvi(tüved) ja võra.

  (2) Raie korra mõistes on:
  1) puu langetamine juurekaelalt;
  2) puu tavapärase võra vähendamine rohkem kui 25% võrra.

2. peatükk TAOTLUSE ESITAMINE, RAIELOA ANDMINE VÕI SELLE ANDMISEST KEELDUMINE 

§ 3.   Raieloa andja

  Kasvava puu raiumiseks annab raieloa (edaspidi loa) Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus)

§ 4.   Isikud, kes saavad luba taotleda

  Puu raiumiseks saavad luba taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja volikirja alusel;
  2) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal, Võru valla omandis oleval või hallataval maal kasvava puu puhul lepingu alusel nimetatud maa-aladel heakorratöid tegev ettevõtja või tema esindaja volikirja alusel.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Kasvava puu raiumiseks esitatakse kirjalik taotlus vallavalitsusele. Taotlus peab sisaldama:
  1) puu asukoha täpset kirjeldust, võimalusel puu asukoha näitamist asendiplaanil või taotluse esitaja omakäelist joonist puu asukoha selgitamiseks;
  2) puu raiumise põhjendust;
  3) taotleja andmed (nimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite numbrid);
  4) teavet selle kohta, kas taotleja on paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik;
  5) esinduse korral volikirja ärakirja;
  6) kinnitust, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning puu raiumise järel tagatakse raiumiskohas heakord;

  (2) Taotluses ei ole vaja esitada puu raiumise põhjendust, kui raiumine tuleneb kehtivast detailplaneeringust.

  (3) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlust esitama ei pea.

  (4) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt, tuleb enne vallavalitsusele taotluse esitamist saada nõusolek puu raiumiseks kaitstava loodusobjekti valitsejailt. Nõusolek lisatakse loa taotlusele.

  (5) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kinnismälestisel või muinaskaitseala või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, tuleb enne vallavalitsuselt loa taotlemist saada luba puu raiumiseks Muinsuskaitseametilt. Luba lisatakse vallavalitsusele esitatavalt taotlusele.

  (6) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub veekaitsevööndis, tuleb enne vallavalitsusele taotluse esitamist saada nõusolek maakonna keskkonnateenistuselt, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks.

§ 6.   Loa andmine

  Loa andmise menetluses vallavalitsus:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentidele ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsustamiseks küsida ekspertidelt arvamust;
  4) otsustab loa andmise või sellest keeldumise;
  5) vajadusel tähistab raiutava puu looduses.

§ 7.   Loa andmisest keeldumine:

  Loa andmisest võib keelduda:
  1) taotlejal puudub paragrahvi 5 lõikes 5 sätestatud nõusolek või lõikes 6 sätestatud luba;
  2) taotluse esitanud isik, kellel korra alusel puudub selleks õigus;
  3) taotluse ei ole tähtaegselt esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  4) taotleja ei ole puu raiumise vajalikkust põhjendanud, põhjendus on ebapiisav või väär;
  5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  6) kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni praeguse planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljaselgitamiseni;
  7) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadusest või seaduse alusel antud õigusaktidest.

§ 8.   Loa väljastamine

  Luba väljastatakse või kirjalik keeldumine selle andmisest esitatakse taotlejale ühe kuu jooksul nõudekohase taotluse saamisest.

3. peatükk RAKENDUSED 

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Erandina on loata puu raiumine lubatud avariiolukorras, kui loa taotlemise ajal tekiks oht inimese elule, tervisele või varale. Nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel teatada vallavalitsusele.

  (2) Määrus jõustub 01. septembril 2008. aastal.

Meelis Koppel
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json