Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2013, 15

Väike-Maarja spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 29.08.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Väike-Maarja Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Spordikeskuse ametlik nimetus on Väike-Maarja Spordikeskus.

  (2) Spordikeskuse asukoht on Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Spordikeskus on Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Spordikeskus on vallavalitsuse avaliku teabe ja spordiosakonna haldusalas.

  (3) Spordikeskuse struktuuri kuuluvad:
  1) Väike-Maarja spordihoone (Pikk tn 1);
  2) viilhallis paiknev liuväli koos kelgumäe ja rambiväljakuga (Tamme tn 6);
  3) spordiväljak koos spordivahendite hoonega (Pikk tn 2b);
  4) lasketiir (Pikk tn 1a);
  5) Ebavere tervisespordikeskus (olmehoone + rajad koos teenindava maa-alaga Ebavere külas).

  (4) Spordikeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Spordikeskusel võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab spordikeskuse juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Spordikeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
  2) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
  3) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  4) koostöö korraldamine piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega ning nendes valdkondades tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

§ 6.   Spordikeskuse ülesanded

  Eesmärkide täitmiseks spordikeskus:
  1) majandab spordikeskuse struktuuri kuuluvaid objekte;
  2) kindlustab tingimused treeninguteks ja vaba aja sportlikuks sisustamiseks;
  3) tagab valla koolide õpilastele spordikeskuse ruumide tasuta kasutamise õppe- ja treeningtundide ajal;
  4) korraldab oma valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamist eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ajakavale;
  5) korraldab tervisespordi, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks mitmesuguseid spordi- ja kultuuriüritusi;
  6) võtab vastu treeninglaagreid;
  7) annab kasutusse spordikeskuse ruume ja inventari;
  8) osutab spordikeskuse kasutajatele tasulisi teenuseid vastavalt spordikeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  9) teeb koostööd Eesti ja välisriikide spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega ning spordiklubide ja ettevõtjatega;
  10) avaldab oma tegevusest ülevaateid valla infolehes;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk Spordikeskuse tegevuse korraldamine 

§ 7.   Spordikeskuse juhataja

  (1) Spordikeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib spordikeskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega;
  2) annab spordikeskuse töö korraldamiseks käskkirju, korraldab personaliarvestust, sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  3) kinnitab töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud spordikeskuse sisesed dokumendid;
  4) esindab spordikeskust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  6) kasutab kooskõlas Väike-Maarja valla õigusaktidega spordikeskuse valduses olevat vallavara ja spordikeskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  7) esitab vallavalitsusele spordikeskuse eelarveprojekti;
  8) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  9) rakendab abinõusid spordikeskuse majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks;
  10) kinnitab treeningute ja ürituste ajakava;
  11) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid spordikeskuse ja valla spordialase töö paremaks korraldamiseks;
  13) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks spordikeskuse töötajate koosseisu;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  15) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumisel või muul juhul kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

§ 8.   Spordikeskuse nõukogu

  (1) Spordikeskuse nõuandvaks organiks on nõukogu.

  (2) Spordikeskuse nõukogu moodustatakse kuni neljaks aastaks vähemalt kolmeliikmelisena.

  (3) Spordikeskuse nõukogu koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

4. peatükk Spordikeskuse vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 9.   Spordikeskuse vara

  Spordikeskuse vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

§ 10.   Rahalised vahendid

  (1) Spordikeskusel on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Spordikeskuse eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid spordikeskuse poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (3) Spordikeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Aruandlus

  Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Spordikeskuse tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Spordikeskuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Spordikeskuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 14.   Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Spordikeskuse põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 31.03.2011 määrus nr 8 „Väike-Maarja Spordihoone põhimäärus“.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2014.a.

Olev Liblikmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json