Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Saarde valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2015, 2

Saarde valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Vastu võetud 25.08.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37; "Jäätmeseaduse" § 711 lg 1 ja "Avaliku teabe seaduse" peatüki 51 alusel.

§ 1.  Registri asutamine ja pidamise eesmärk.

 (1) Saarde Vallavolikogu 22.02.2006.a. määrusega nr 18 asutatud registri ametlikuks nimetuseks on „Saarde valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register).

 (2) Käesoleva määrusega kehtestatakse registri pidamise kord.

 (3) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
 1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
 3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmekoguste kohta;
 4) Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.  Registri omanik ja asutaja.

 (1) Registri omanik on Saarde vald.

 (2) Registri asutaja on Saarde Vallavolikogu.

§ 3.  Registri pidamine.

 (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil.

 (2) Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 4.  Registri vastutav töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Saarde Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab ja juhib registri pidamist;
 3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 4) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
 5) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

§ 5.  Registri volitatud töötleja.

 (1) Registri volitatud töötleja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik (edaspidi volitatud töötleja).

 (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
 2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
 3) teeb registris muudatused ja parandused;
 4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
 5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
 6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
 7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

 (3) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavalitsuse ja volitatud töötleja vahelise lepinguga.

§ 6.  Registrist andmete väljastamine.

 (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

 (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

 (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.  Registrisse kantavad andmed.

 (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) kliendi tüüp;
 2) nimi;
 3) isikukood või registrinumber;
 4) elukoht;
 5) telefon;
 6) e-mail;
 7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

 (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
 1) üldandmed;
 2) aadress;
 3) piirkond;
 4) katastritunnus;
 5) jäätmetekkekoha tüüp;
 6) elanikud;
 7) lisainfo;
 8) liitumise staatus;
 9) ajutine vabastus;
 10) vabastuse ajavahemik;
 11) otsuse kuupäev ja number;
 12) otsuse link;
 13) otsuse fail(id);
 14) muutmise kuupäev;
 15) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
 16) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

 (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
 1) leping;
 2) vedu;
 3) lepingu sõlmija;
 4) sõlmija aadress;
 5) sõlmija telefon;
 6) viimane andmete muutmise kuupäev;
 7) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

 (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
 1) konteinerid;
 2) teenindusperiood;
 3) konteineri tüüp;
 4) jäätmeliik;
 5) teenindussagedus päevades;
 6) omandistaatus;
 7) maht liitrites;
 8) arv.

 (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
 1) maaüksuse nimi;
 2) tänav;
 3) majanumber;
 4) täpsustav aadress;
 5) postiindeks;
 6) asum.

 (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.  Registrisse andmete esitamine.

 (1) Jäätmevedajad esitavad vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile andmeid käitlejatele üle antud jäätmekoguste kohta.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 9.  Registrisse kantud andmete muutmine.

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

 (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 10.  Registri pidamise üle järelevalve teostamine.

 (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 11.  Andmete säilimise tagamine.

 (1) Registri turvaklass on K1T1S1.

 (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi ja füüsilisi turvameetmeid.

§ 12.  Registri likvideerimine.

 (1) Registri likvideerimise otsustab Saarde Vallavolikogu.

 (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

 (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 13.  Rakendussätted

 (1) Saarde Vallavalitsuse 13.06.2006 korraldus nr 29 „Saarde valla jäätmevaldajate registri pidamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees