KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2015, 3

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 27.08.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Mikitamäe valla haldusterritooriumil nõuded avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamisest teatamiseks ning nõuded ürituse pidamiseks ürituse korraldajale.

 (2) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.

 (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

 (4) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

§ 2.  Ürituse korraldaja

 (1) Ürituse korraldaja määruse mõistes on täisealine füüsiline või juriidiline isik, kes organiseerib avalikku üritust ning võtab sellega ka vastutuse üritusel avaliku korra tagamiseks.

 (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise ja üritusel avaliku korra eest vastutava isiku.

§ 3.  Ürituse korraldamisest teavitamine

 (1) Ürituse korraldamisest peab ürituse korraldaja kirjalikult teavitama Mikitamäe Vallavalitsust kui ametiasutust (edaspidi Vallavalitsus). Ürituse teatise vorm on määruse lisa.

 (2) Teatis ürituse korraldamisest tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist.
 1) kui ürituse korraldamiseks soovitakse muuta või ümber korraldada liikluskorraldust või kasutada liikluskorraldajaid, esitatakse teatise lisana liikluse ajutise ümberkorraldamise skeem. Riigimaanteel toimuvate muudatuste puhul on vajalik Maanteeameti teatis;
 2) kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestikku, siis tuleb lõhkematerjaliseadusega sätestatud alustel taotleda luba;
 3) kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis, tuleb esitada maaomaniku kirjalik nõusolek.

 (3) Ürituse korraldamise teatisel märgitakse:
 1) ürituse nimetus ja liik ning lühikirjeldus planeeritava ürituse kohta;
 2) ürituse toimumise aeg (kuupäev või ajavahemik ning kellaaeg);
 3) ürituse toimumise koht (märgitakse toimumiskoha koha-aadress või määratletakse ürituse toimumiskoha asukoht kirjelduse või selgitusena);
 4) andmed ürituse korraldaja kohta (füüsilise isiku nimi ja sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku nimetus, registrikood; isikute ühenduse puhul ühenduse liik ning ühendust esindama volitatud isiku andmed; riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse nimi, registrikood);
 5) ürituse iseloomust tulenevalt meetmed avaliku korra ohu ennetamiseks.

 (4) Ürituse korraldamisest ei pea teatist esitama Mikitamäe Vallavalitsus ja hallatav asutus, kui üritus korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas. Hallataval asutusel on kohustus üritusest teavitada Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

§ 4.  Ürituse teatise menetlemine

 (1) Ürituse teatist menetleb vallavalitsus.

 (2) Kui teatis ei vasta määrusega sätestatud nõuetele, tagastab menetleja selle viivitamatult, märkides ära puudused ning andes aja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel loetakse teatis läbi vaatamata tagastatuks.

 (3) Kui teatis on esitatud nõuetekohaselt, registreeritakse see dokumendiregistris.

 (4) Teatise menetleja kontrollib teatises märgitud asjaolusid ning annab teatise esitajale kooskõlastuse (suuliselt, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) järgmiste asjaolude kohta:
 1) ürituse toimumise kohta ei ole vastuväiteid;
 2) teatisel märgitud tegevus vajab täiendavat kooskõlastust politsei, keskkonnaameti, päästeteenistuse või mõne ametiasutusega.

 (5) Menetlejal on õigus ürituse korraldamiseks kooskõlastuse andmisest keelduda, kui:
 1) ürituse korraldamise teatis ei ole esitatud käesoleva määruse nõuetele vastavalt;
 2) korraldatav üritus on vastuolus käesoleva määruse või muude õigusaktidega;
 3) teatisel märgitud ajal ja kohas on teatise avaliku ürituse korraldamiseks esitanud varem teine avaliku ürituse korraldaja;
 4) ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise teatises ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
 5) ürituse korraldaja ei täida ürituse loa teatise kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

 (6) Teatise menetleja teavitab viivitamata peale ürituse korraldamisega nõustumist Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri tema haldusterritooriumil peetavast üritusest ja ürituse korraldamisega seotud asjaoludest.

§ 5.  Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja või üritusel avaliku korra eest vastutav isik peab:
 1) olema korrakaitseorganile kättesaadav;
 2) täitma politsei, päästeameti, keskkonnaameti jt ametiasutuste seatud tingimusi;
 3) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja vajadusel meditsiiniabi;
 4) kindlustama üritusel osalejatele tualettruumi kasutamise võimaluse;
 5) katkestama ürituse, kui seoses üritusega ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik üritusel viibijate elule või tervisele. Olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust või isikut (korrakaitseorganit);
 6) vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
 7) tagama ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;
 8) tagama ürituse ajal selle toimumise kohas käitumise üldnõuete, valla heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise ning korrastama territooriumi pärast ürituse lõppemist;
 9) tagama üritusel kaubanduse korraldamise vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Feliks Raudkett
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse korraldamise teatis