HaridusKool

Teksti suurus:

Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 13

Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.08.2016 nr 4
RT IV, 06.09.2016, 2
jõustumine 09.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2017RT IV, 22.06.2017, 925.06.2017

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1 ja Põlva Vallavolikogu 10. mai 2017. a määruse nr 1-3/17 "Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine" alusel.
[RT IV, 22.06.2017, 9 - jõust. 25.06.2017]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Huvikooli võetakse vastu õppureid, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel on Põlva vald.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid, kelle elukoht registri andmetel ei ole Põlva vald.

  (4) Huvikooli õppuriteks käesoleva määruse tähenduses on üldjuhul lapsed ja noored vanuses 7 – 19 aastat.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab õppur või alaealise õppuri puhul tema vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) vormikohase taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) õppuri ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) õppuri elukoha aadress;
  3) huvikooli vastuvõtmise kuupäev;
  4) huviala/eriala nimetus;
  5) vanema ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  6) vanema elukoha aadress;
  7) õppuri või vanema kontaktandmed;
  8) kuupäev ja allkiri.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse vormi kinnitab huvikooli direktor (edaspidi direktor).

  (3) Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kehtestatud huvikooli õppetasu tasub vanem.

  (4) Registri andmetel teises kohalikus omavalitsuses elava õppuri vastuvõtmise aluseks on vanema taotlus ning õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse ja Põlva valla vahel sõlmitud leping või õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse (edaspidi tegevuskulu) tasumise kohta.

  (5) Kui õppuri elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale huvikooli tegevuskulude katmisel, tasub huvikooli tegevuskulu õppuri vanem.

  (6) Õppuri huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Õppuri huvikooli vastuvõtmiseks vastuvõtukatsete alusel kehtestab direktor vastuvõtukatsete läbiviimise korra. Vastuvõtukatsete läbiviimise kord avalikustatakse huvikooli veebilehel.

  (7) Huvikooli õpperühmad kinnitab direktor käskkirjaga 10. septembriks ning esitab need vallavalitsusele.

  (8) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed sisestab direktor Eesti Hariduse Infosüsteemi ja tagab andmete õigsuse igakuiselt 10. kuupäevaks.

  (9) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse õppureid huvikooli kogu õppeaasta kestel.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse huvikoolist välja selle lõpetamisel.

  (2) Direktor võib õppuri huvikoolist välja arvata enne kooli lõpetamist järgmistel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku taotluse alusel;
  2) õppur on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui üks kuu;
  3) õppetasu ja/või tegevuskulu on kahel järjestikusel kuul tasumata;
  4) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  5) kooli kodukorra või üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise korral.

  (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel vanema taotluse alusel esitab vanem direktorile sellekohase taotluse hiljemalt 10 päeva enne õppuri huvikoolist lahkumist.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 2–5 alusel teatab direktor õppuri vanemale kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (5) Tasumata õppetasu ja/või tegevuskulu nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (6) Õppuri huvikoolist väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

  (7) Huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ja tegevuskulu maksumus ka selle kuu eest, mil õppur välja arvati.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala/eriala õppekava täitmist.

  (2) Huvikooli lõpetamisel väljastatakse dokument, milles kajastatakse õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 5.   Arvestuse pidamine

  Arvestust õppurite huvikooli vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle ning lõpetamise kohta peab direktor.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json