EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Viimsi valla reklaamimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2020, 26

Viimsi valla reklaamimäärus

Vastu võetud 29.08.2017 nr 12
RT IV, 06.09.2017, 2
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 09.02.2018, 312.02.2018, määruses on läbivalt asendatud sõna "kommunaalamet" sõnadega "ehitus- ja kommunaalamet" vastavas käändes
10.09.2019RT IV, 24.09.2019, 127.09.202027.09.2019, määruses on läbivalt asendatud sõna "ehitus- ja kommunaalamet" sõnadega "ehitus- ja kommunaalosakond" vastavas käändes
16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 2423.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2 ning § 30 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, sündmuse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaamimaks (edaspidi maks) – Viimsi valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
  3) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Viimsi valla haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
  4) maksukohustuslane – reklaamikandja otsene valdaja või ühistranspordiloa või taksoveoloa omaja;
  5) maksuhaldur – isik, kellel on kõik maksukorralduse seadusega antud maksuhalduri õigused ja pandud maksuhalduri kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile;
  6) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
  7) maksu tagastusnõude taotlus – seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks maksuhaldurile esitatav dokument;
  8) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;
  9) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Viimsi valla haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
  10) diferentseeritud maksumäär, koefitsient – määruses kehtestatud tavamaksumäärast kõrgem maksumäär;
  11) mobiilne konstruktsioon – sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil valla haldusterritooriumile spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  12) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
  13) välireklaamikandja – asi, millele paigaldatakse välireklaam või mille vahendusel edastatakse välireklaami;
  14) püsireklaamikandja – rajatis, mis on ehitatud püsivalt maaga ühendatult, kooskõlas ehitusseadustikuga, ja mille eesmärk on reklaamide vahendamine;
  15) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
  16) valla ühiskondlikuks objektiks olev reklaamikandja – Viimsi vallale kuuluva ehitise või rajatise pinnale õiguspäraselt paigutatud reklaamikandja, mis samaaegselt selle kasutamisega reklaamialaseks tegevuseks teenib valla avalikke huve (bussiootepaviljon, prügikast jm);
  17) reklaami paigaldamise luba – Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nimel ehitus- ja kommunaalosakond poolt väljastatav luba, millega antakse nõusolek välireklaami eksponeerimiseks või reklaamikandja paigaldamiseks;
  18) valimiskampaania reklaam – erakondade, valimisliitude või üksikkandidaatidega seostuv reklaam valimiste väljakuulutamisest kuni valimispäevani;
  19) pakendipunkt – pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni hallatav avalik pakendite või pakendijäätmete mahutite komplekt, mis on mõeldud tasuta kasutamiseks kõigile Viimsi valla territooriumil viibivatele isikutele;
  20) hinnakiri – kõikide pakutavate roogade ja jookide hindade loetelu;
  21) interaktiivne reklaam – digitaalselt elektroonilise paneeli või ekraani vahendusel edastatav välireklaam.

  (2) Reklaamina ei käsitata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;
  7) roogade ja jookide hinnakirja, mis on paigutatud toitlustusettevõtte peasissekäigu juurde.

§ 2.   Reklaamiloa taotlemine

  (1) Reklaami loa taotleja esitab avalduse vastavalt määruse lisas 1 toodud vormile, millele tuleb lisada järgnev info: reklaami omaniku nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post) reklaami kavand koos värvi ja mõõtudega, asendiplaan reklaami asukohaga, kinnistu omaniku kooskõlastus. Kaasomandisse kuuluvale ehitisele või kinnistule reklaami paigaldamise puhul on vajalik lisada selle kaasomanike nõusolek, korterelamule reklaami või reklaamikandja paigaldamisel on vajalik korteriomanike üldkoosoleku või juhatuse (volituse korral) otsus, reklaamikandja paigaldamisel tehnorajatise kaitsevööndisse vastava tehnorajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek ning riigimaantee kaitsevööndisse paigaldatava reklaami puhul Maanteeameti kooskõlastus.

  (2) Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseadustikus sätestatud ehitise tunnustele vastava püsireklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine toimub projekti alusel ning vastavalt ehitusseadustikule ja Viimsi valla ehitusmäärusele.

  (3) Reklaami ja reklaamikandja paigaldamise avaldus esitatakse vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale (edaspidi ehitus- ja kommunaalosakond).

  (4) Ehitus- ja kommunaalosakond kontrollib reklaamiloa taotleja poolt esitatud andmeid ning vastavust määruses esitatud nõuetele. Puuduste ilmnemisel määrab ehitus- ja kommunaalosakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui 5 tööpäeva. Puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

  (5) Reklaami paigaldamise avaldus esitatakse kuni 60 kalendripäeva enne eksponeerimise algust. Varem esitatud avaldus tagastatakse.

§ 3.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Ehitus- ja kommunaalosakond otsustab välireklaami paigaldamise loa (edaspidi reklaamiluba) andmise kuni 10 tööpäeva jooksul alates vormikohase ja nõuetele vastava avalduse esitamisest. Loa vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

  (2) Loale märgitakse reklaami omanik, asukoht, mõõdud, loa tähtaeg, likvideerimise tähtaeg ja märkused, samuti määruse § 7 toodud soodustuse andmine.

  (3) Reklaami loaga antakse nõusolek paigaldada välireklaam (sh välireklaamikandja, v.a. püsireklaamikandja) tähtajaga kuni 1 aasta.

  (4) Reklaami või reklaamikandja vahetumisel tuleb taotleda uus luba.

  (5) Loa tähtaja möödumisel tuleb reklaam või reklaamikandja eemaldada hiljemalt määratud tähtajaks või taotleda vähemalt 20 kalendripäeva enne tähtaega uus luba. Eemaldamata jätmise korral korraldab ehitus- ja kommunaalosakond reklaami või reklaamikandja eemaldamise omaniku kulul.

§ 4.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

  (1) Ehitus- ja kommunaalosakond keeldub reklaami loa andmisest, kui:
  1) avalduses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
  2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides esitatud nõuetele;
  3) avalduse esitaja on reklaamimaksu võlglane;
  4) reklaam või reklaamikandja ei sobi soovitud asukohta (miljööväärtuslik ala, muinsuskaitseobjekt, park, mänguväljak vms ala) või jääb teatud tegevusi (avalikud sündmused, ehitustegevus, hooldustegevus vms) takistama;
  5) reklaami või reklaamikandja paigaldamise loa taotlejal puudub kinnistu omaniku kooskõlastus;
  6) reklaam jääb varjutama varem paigaldatud reklaami;
  7) reklaam asub valla tee teekaitsevööndis, kus ta varjutab nähtavust või piirab vaatevälja, tekitab ohtu liikluskorraldusele või liiklusohutusele, takistab või raskendab teehoiutöid;
  8) reklaami asukoht või paigaldus ei vasta määruse § 16 toodud nõuetele.

  (2) Ehitus- ja kommunaalosakonnal on muul mõjuval põhjusel lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud alustel keelduda reklaamiloa väljastamisest.

§ 5.   Maksuobjekt

  Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  3) ühissõiduki või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Viimsi vallas või kes teostab Viimsi vallas liini- või taksovedu või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle asukoht on äriregistri andmetel Viimsi vallas või kes teostab Viimsi vallas liini- või taksovedu;
  4) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

§ 6.   Reklaamimaksu mittekohaldamine

  (1) Reklaamimaksuga ei maksustata:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
  2) sellise sihtasutuse reklaami, mille ainuasutaja on Viimsi vald;
  3) Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;
  4) muuseumide, kunsti- ja kirjandusnäituste, teatrietenduste, muusikalide, rahvasporti ja tervislikke eluviise propageerivate tasuta spordisündmuste ning laulu- ja tantsupeo reklaami;
  5) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
  6) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
  7) vahetult inimeste teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
  8) Viimsi vallale kuuluvate kaubamärkide kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;
  9) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;
  10) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
  11) ehitamise ajal ehitise läheduses asuval infotahvlil eksponeeritud teavet, millise esitamise kohustus tuleneb õigusaktist või valla vastavast eeskirjast ning samuti ehitusettevõtja nime ja kontaktandmete eksponeerimist ehitamise ajal ehitise piirdel;
  12) ühistranspordiloa omajale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist selle loa alusel sõitjateveoks kasutatava sõiduki välisküljel;
  13) teavet valla ühiskondlikuks objektiks oleval reklaamikandjal, mis on paigutatud Viimsi vallale kuuluva ehitise või rajatise pinnale kooskõlastatult ehitus- ja kommunaalosakonnaga;
  14) pakendipunktil või vastaval konteineril eksponeeritavat vastava pakendijäätmete koguja kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist ning muud pakendite kogumisega seotud teavet;
  15) välireklaamikandja konstruktsioonielementide tähistust välireklaamikandja omanikule ja otsesele valdajale registreeritud nime ning kontaktandmetega, sealhulgas domeeninimega;
  16) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
  17) Viimsi valla haldusterritooriumil asuva spordirajatise sisepinnale (sealhulgas välispordiväljaku aia siseküljele) paigaldatud ja spordirajatises (sh välispordiväljakul) viibivatele isikutele suunatud sponsorteadet ja spordisündmuse läbiviimist toetava äriühingu reklaami;
  18) liiklusmärke liiklusseaduse mõistes ja Eesti standardile EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” vastavat teavet;
  19) struktuuritoetust saanud objektide tähiseid ja infosilte, mille paigaldamine on vastava struktuuritoetuse määruse või meetme eeskirjaga ette nähtud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 13-14 ja 16 nimetatud välireklaamikandjatel määruse § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud reklaami eksponeerimisel ei kohaldu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuerand.

§ 7.   Maksusoodustused ja maksusoodustuse taotlemine

  (1) Vallavalitsus võib anda maksusoodustusi:
  1) kontsertide, laatade ja kirjandussündmuste (sh raamatu tutvustamine) reklaamile, mille kaasfinantseerijaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud isikud, reklaami osas 50%;
  2) filmide reklaamile, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule, reklaami osas 50%;
  3) spordisündmuste reklaamile 50%;
  4) selliste heategevusürituste reklaami osas, kus üritusest saadav kogu tulu suunatakse heategevuseks 100%;
  5) sotsiaalreklaami osas 100%;
  6) isikule, kes on toetanud vallas haridus-, kultuuri-, spordi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, 50%;
  7) maksukohustuslasele kuni 50% võrra välireklaami puhul, mida eksponeeritakse hädaolukorra seaduse alusel välja kuulutatud eriolukorra ajal, kui eriolukorra piirkond hõlmab Viimsi valla haldusterritooriumi ja juhul, kui eriolukorrast tulenevad piirangud mõjutavad makskohustuslase majandustegevust negatiivselt.
[RT IV, 20.06.2020, 24 - jõust. 23.06.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 toodud maksusoodustust on õigustaotleda filmide reklaami osas, mille valmimise kaasfinantseerija on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud isik või Eesti Filmi Sihtasutus. Maksusoodustust on õigustaotleda ka Kultuuriministeeriumi levitoetuste eraldamise komisjoni ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste rahalisel toel Eesti Vabariigi kinodes esitatavate filmide reklaami osas.

  (3) Maksusoodustuse kohaldumisel § 7 lõikes 1 punktides 1-6 kirjeldatud juhul, esitab maksukohustuslane vastava soovi reklaami paigaldamise loa avalduse sellekohasel väljal, tuues välja soodustuse saamise aluse ning taotletava soodustuse. Määruse § 7 lõikes 1 punktis 7 toodud juhul esitab maksukohustuslane kirjaliku taotluse Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale, tuues välja taotletava soodustuse saamise aluse ning asjaolud, mis tingivad soodustuse taotlemise õiguse käesoleva määruse alusel.
[RT IV, 20.06.2020, 24 - jõust. 23.06.2020]

  (4) Vallavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on esitamata reklaamimaksu maksudeklaratsioon varem eksponeeritud reklaami eest või kellel on Viimsi valla kohalike maksude osas maksuvõlg. Samuti ei anna vallavalitsus maksusoodustust taotlejale, kelle osas on tuvastatud valeandmete esitamine maksudeklaratsioonis või käesoleva määruse rikkumine taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

  (5) Valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes tunnistab Vallavalitsus maksusoodustuse andmise korralduse kehtetuks. Sellisel juhul maksustatakse reklaam tagasiulatuvalt käesolevas määruses toodud tingimustel reklaamimaksuga.

  (6) Kui puudub alus maksusoodustuse andmiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1, tagastab ehitus- ja kommunaalosakond taotluse 10 kalendripäeva jooksul.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud soodustust ei rakendata
  1) kui maksukohustuslasele on reklaami osas, millele soodustust taotletakse, antud soodustus käesolevas määruses toodud muul alusel või
  2) kui soodustust taotletakse käesoleva määruse § 8 lõigetes 2 või 3 nimetatud reklaamile või § 8 lõikes 4 nimetatud digitaalse reklaamikandja vahendusel esitatavale reklaamile.
[RT IV, 20.06.2020, 24 - jõust. 23.06.2020]

§ 8.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär on alates 1. jaanuarist 2018 maksumäär 0,46 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.

  (2) Reklaamile, milles reklaamitakse alkohoolset jooki, kohaldatakse neljakordset diferentseeritud maksumäära.

  (3) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijakrediiti või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekut anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aasta kohta, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.

  (4) Interaktiivse ekraani (sh LED ekraanid ja muud elektroonilised videot ja pilti edastavad multimeediavahendid) vahendusel esitatavale reklaamile kohaldatakse kahekordset diferentseeritud maksumäära. Interaktiivselt ekraanilt käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 nimetatud reklaamide eksponeerimisel korrutatakse maksumäär koefitsientidega järjekorras, kus esmalt toimub korrutamine interaktiivse reklaami diferentseeritud määra koefitsiendiga ning seejärel lõikes 2 või 3 toodud diferentseeritud maksu määra koefitsiendiga.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud maksumäärasid kohaldatakse § 6 lõike 1 punktides 13-14 ja 16 nimetatud välireklaamikandjatel vastava reklaami eksponeerimisel.

§ 9.   Maksu arvutamine

  (1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, milleks on asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse. Reklaami maksustatakse reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses.

  (2) Kui reklaamipinna pindala ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini. Kui reklaamipinna pindala suurus on 0,5 ruutmeetrit või alla selle, loetakse reklaamipinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit ning maksusumma arvutamisel korrutatakse (vajaduse korral diferentseeritud) maksumäär murdarvuga 0,5.

  (3) Reklaamimaks arvutatakse maksustatava väärtuse korrutamisel maksumääraga. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega. Kui esinevad lõikes 2 märgitud asjaolud, ümardatakse maksusumma pärast seda, kui on ümardatud reklaamipinna pindala või -pindade pindalad.

§ 10.   Maksukohustuse tekkimise periood

  (1) Maksustamisperiood on kalendrinädalas, kalendrikuus või kalendriaastas mõõdetav ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse ja mis teisendatakse maksu arvutamiseks päevadeks, mil reklaami eksponeeritakse.

  (2) Maksukohustuslasel tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates, reklaamimaksu tasutakse iga reklaami eksponeerimise päeva eest maksustamisperioodil.

  (3) Maks tuleb tasuda maksuhalduri poolt nimetatud arvelduskontole sularahata arvelduse korras.

  (4) Maksu tasumise tähtpäev on reklaamimaksu maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev.

  (5) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga.

  (6) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 11.   Reklaamimaksu maksudeklaratsioon

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni deklareeritava perioodi esimesel tööpäeval maksuhalduri ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.

  (2) Maksudeklaratsioonile kantakse maksukohustuslase kontaktandmed (nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-post), andmed maksustatava reklaami kohta (sisu kirjeldus, eksponeerimise aeg, reklaami asukoht ja reklaamipinna pindala), maksustamisperiood, makstav maks ja maksukohustuslase kinnitus. Maksudeklaratsioon peab olema allakirjutatud maksukohustuslase või maksukohustuslase esindusõigusliku isiku poolt. Elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon allkirjastatakse digitaalselt.

  (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märked selle laekumise kuupäeva ja andmete sisestamise kuupäeva kohta.

  (4) Maksudeklaratsioon tuleb koostada vastavalt määruse lisas 2 toodud vormile. Kui maksudeklaratsioon koostatakse paberkandjal mitmel lehel, peab igal lehel olema maksukohustuslase esindusõigusliku isiku allkiri.

  (5) Kui ühesugust reklaami eksponeeritakse korraga mitmel reklaampinnal, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

  (6) Maksukohustuslane peab pidama maksuhaldurile esitatud maksudeklaratsiooni kohta arvestust.

§ 12.   Reklaamimaksu maksudeklaratsiooni parandamine

  (1) Kui maksukohustuslane enne maksusumma määramise aegumist, maksukorralduse seaduse §-ga 98 sätestatud korras, avastab, et tema poolt või tema nimel esitatud maksudeklaratsioon on deklareeritud vigaselt või puudustega, teavitab ta sellest viivitama maksuhaldurit kirjalikult.

  (2) Maksuhaldur teavitab maksukohustuslast, kas maksukohustuslane peab:
  1) taotlema maksudeklaratsiooni muutmist või kehtetuks tunnistamist;
  2) esitama parandatud ja õigete andmetega maksudeklaratsiooni.

§ 13.   Reklaamimaksu tagastamine

  (1) Kui maksukohustuslane on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksukohustuslasel õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtust suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel vastavalt määruse lisas 3 toodud vormile. Hiljem esitatud tagastusnõude taotluse korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Reklaamimaksu tagastusnõudes tuleb märkida maksudeklaratsiooni number, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (4) Enammakstud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on möödunud maksustamisperioodide eest tasumata maksusumma või maksu kõrvalkohustustest (intressid) tulenevad summad, mille täitmise tähtpäev on saabunud.

  (5) Maksuhaldur otsustab nõuetekohaselt esitatud tagastusnõude rahuldamise kuni 30 kalendripäeva jooksul.

  (6) Maksuhaldur võib motiveeritud otsuse alusel tagastusnõude täitmise tähtaega pikendada kuni 30 kalendripäeva.

§ 14.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhaldur on vallavalitsus.

  (2) Maksuhalduri volitused on järgmistel ehitus- ja kommunaalosakonna ametnikel:
  1) ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja või tema asendaja;
  2) järelevalveinspektor.

  (3) Ehitus- ja kommunaalosakonna ülesanded on:
  1) maksukohustuslaste nõustamine;
  2) maksukohustuslaste teavitamine maksuobjektidest, mida ei ole esitatud maksudeklaratsioonis ja maksudeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamise nõudmine;
  3) maksukohustuslastelt esitamata maksudeklaratsioonide nõudmine;
  4) maksu arvutamise ja tasumise õigsuse kontrollimine ja tasumisele kuuluva maksusumma määramine, kui maksukohustuslane on esitanud deklaratsioonis valeandmeid või ei ole esitanud deklaratsiooni;
  5) sunnimeetmete rakendamine maksukorralduse seaduse alusel ja maksuõigusrikkumiste eest karistuste kohaldamine oma pädevuse piires;
  6) vallavalitsuse määratud reklaamimaksu kõrvalkohustuste (sunniraha) ja trahvide osas arvestuse pidamine ja võlgade sissenõudmine;

§ 15.   Vaidemenetlus

  Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on õigus esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 16.   Reklaami paigaldamise üldnõuded

  (1) Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamisel tuleb arvestada järgnevat:
  1) liiklusväline teabevahend peab vastama lisaks käesolevas määruses kehtestatud nõuetele ka ehitusseadustiku ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  2) riigimaantee kaitsevööndis tuleb reklaami asukoht enne reklaami või reklaamikandja paigaldamise avalduse esitamist kooskõlastada Maanteeameti põhja regiooniga, eratee ääres eratee omanikuga.

  (2) Reklaami ja reklaamikandja omanik on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami ja reklaamikandja vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist lubava dokumendiga;
  2) tagama välireklaami ja välireklaamikandja korrektse ja puhta väljanägemise (sh tagakülg) kogu ülevaloleku perioodi jooksul. Lõhutud, purustatud, määrdunud, ümber kukkunud või muul moel kahjustada saanud välireklaam ja välireklaamikandja tuleb viivitamatult korrastada, asendada uuega või eemaldada. Lõhutud, purustatud, määrdunud, ümber kukkunud või muul moel kahjustada saanud välireklaami ja välireklaamikandja korrastamata jätmisel, uuega mitte asendamisel või eemaldamata jätmise korral korraldab ehitus- ja kommunaalosakond välireklaami või välireklaamikandja eemaldamise omaniku kulul;
  3) tagama, et reklaam ja reklaamikandja ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  4) paigaldama mobiilsele konstruktsioonile tähistatud (sh pimedas nähtavad) raskused või julgestustrossid ümberkukkumise ärahoidmiseks;
  5) esitama püsireklaamikandja paigaldamise projekti ja reklaami ning kanduri lahenduse ehitus- ja kommunaalosakonnale kooskõlastamiseks;
  6) teostama interaktiivse ekraani (sh LED paneel) valgustugevuse vähendamise ehitus- ja kommunaalosakonna sellekohase nõudmise korral, millisega on kaasa lisatud arvutused või ekspertiis interaktiivse reklaami esitamise vahendi (sh LED paneel) kohta koos soovitud näidikutega valgustugevuse kohta;
  7) tagama, et kõik valgustatud reklaamid, sildid jm valguskapid oleksid töökorras ning kõrvaldama kõik tekkinud rikked (valguselemendi kustumine, vilkumine jmt) koheselt;
  8) teatama ehitus- ja kommunaalosakonnale kavatsusest eemaldada reklaam või reklaamikandja ennetähtaegselt;
  9) teatama ehitus- ja kommunaalosakonnale reklaamikandja võõrandamisest 2 nädala jooksul pärast võõrandamist;
  10) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi.

  (3) Valgusreostuse vähendamiseks ja öise rahu tagamiseks ei ole lubatud interaktiivset reklaami ning valgusefekte (sh vilkumist ja liikumist) sisaldavaid reklaame, valguskappe ja valgustatud tähti hoida töös õhtul alates kella 23.00 kuni hommikul kella 6.00.

  (4) Reklaamikandja asukoha vahemaa peab olema minimaalselt 15 meetrit teisest reklaamikandjast, tagamaks nähtavuse turvalisuse ja ohutuse kaalutlusel ning hoidmaks ära avalikus ruumis tihedalt paiknevate ja varjutavate pindade tekke.

  (5) Välireklaam ja välireklaamikandja peab asuma suurema liikluskoormusega (üle 4000 auto ööpäevas) ringristmiku välimise sõiduraja äärmisest servast minimaalselt 20 m kaugusel.

  (6) Välireklaam ja välireklaamikandja peab asuma lähimast liikluskorraldusvahendist vähemalt 10 m kaugusel.

  (7) Välireklaami eksponeerimisaja lõppedes on reklaami avalikustaja kohustatud välireklaamikandja eksponeerimiskohast eemaldama 12 tunni jooksul, va juhul, kui selleks on taotletud uus luba või kooskõlastus.

§ 17.   Reklaami paigaldamise loa kehtetuks tunnistamine ja järelevalve

  (1) Reklaami paigaldamise luba tunnistatakse vallavalitsuse poolt kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) reklaami või reklaamikandja omanik on jätnud täitmata pädeva ametiisiku ettekirjutuse või märgukirja puuduste kohta reklaami paigaldamisel;
  2) reklaami ei ole paigaldatud 60 kalendripäeva jooksul arvates loa väljaandmise kuupäevast;
  3) ei ole täidetud käesoleva määruse §-s 16 sätestatud nõudeid;
  4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Reklaami paigaldaja on kohustatud eemaldama reklaami või reklaamikandja 2 päeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti teatavaks tegemisest. Reklaami või reklaamikandja eemaldamise kohustuse täitmata jätmisel on õigus ehitus- ja kommunaalosakonnal eemaldada reklaamikandja selle omaniku kulul.

  (3) Reklaami ja reklaamikandjate paigaldamise, eksponeerimise, korrasoleku ja eemaldamise järelevalve teostajaks on ehitus- ja kommunaalosakond. Ehitus- ja kommunaalosakonnal on reklaamialase seadusandluse ja käesoleva määruse mittetäitmisel õigus teha ettekirjutusi, kohaldada asendustäitmist ning sunniraha.

§ 18.   Reklaami paigaldamise nõuete rikkumise eest kohaldatavad karistused

  (1) Reklaamialase väärteo eest kohaldatakse vastutust reklaamiseaduse §-de 33 – 35 järgi.

  (2) Käesolevast määrusest tulenevate reklaami paigaldamise nõuete mittejärgimise korral kohaldatakse vastutust Viimsi valla heakorra eeskirja ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² järgi.

§ 19.   Maksuõigusrikkumiste eest kohaldatavad karistused

  (1) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 153¹ ja § 154 järgi.

  (2) Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku § 389¹ järgi.

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, reklaamiseadust ja teisi õigusakte.

  (11) Rakendada perioodil 01.06.2020 – 31.07.2020 välireklaami eksponeerimisel (v.a interaktiivne reklaam) maksukohustuslasele maksusoodustust 100%.
[RT IV, 20.06.2020, 24 - jõust. 23.06.2020]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 01.01.2018.

Lisa 1 Avaldus reklaami paigaldamiseks

Lisa 2 Reklaamimaksu deklaratsioon
[RT IV, 24.09.2019, 1 - jõust. 27.09.2019]

Lisa 3 Reklaamimaksu tagastusnõue
[RT IV, 24.09.2019, 1 - jõust. 27.09.2019]

Lisa 4 Välireklaami paigaldamise luba
[RT IV, 24.09.2019, 1 - jõust. 27.09.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json