Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pöide Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2017, 25

Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend

Vastu võetud 25.02.2016 nr 3
RT IV, 10.03.2016, 7
jõustumine 13.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2017RT IV, 28.06.2017, 1201.07.2017, rakendatakse alates 01.09.2017
29.08.2017RT IV, 06.09.2017, 1209.09.2017,rakendatakse alates 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõigete 1,2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Pöide vallavalitsuse (ametiasutusena) teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise põhimõtted.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – avaliku teenistuse seaduse § 5 alusel vallavalitsusega avalik - õiguslikus teenistus - ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev ja töölepingu alusel töötav töötaja;
  2) ametnik - vallavalitsusega avalik - õiguslikus teenistus - ja usaldussuhtes olev isik, kes teostab avalikku võimu. Ametnik on teenistuses avaliku teenistuse seaduse alusel teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ametikohal;
  3) töötaja (hallatavates asutustes) – töötaja töötab töölepingu alusel töökohtade koosseisus ettenähtud töökohal;
  4) palgaaste – näitarv, mis seostab töö - ja teenistuskoha sellele vastava põhipalgamääraga;
  5) töötasu – töötaja töökoha palgaastmele vastav töötasumäär;
  6) põhipalk – ametniku ametikoha palgaastmele vastav palgamäär;
  7) muutuvpalk – ametniku palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  8) tulemuspalk – asutuse juhi või tema volitatud isiku poolt eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumite alusel konkreetse töö või perioodi erakordsete tulemuste eest makstav ühekordne lisatasu;
  9) lisatasu täiendavate teenistus - või tööülesannete eest – ametijuhendis või töölepingus sätestamata ülesannete täitmise eest makstav täiendav tasu;
  10) asendustasu – puuduva teenistuja või töötaja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja või töötaja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha või töökoha ülesannete täitmise eest, juhul kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja või töötaja ametijuhendis.

§ 3.   Palga / töötasu maksmise üldpõhimõtted

  (1) Pöide vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste töötajatele kehtestatakse palgaastmed vastavalt lisale 1.
[RT IV, 06.09.2017, 12 - jõust. 09.09.2017,rakendatakse alates 01.09.2017]
  1) palgaastmete kehtestamisel lähtutakse ameti - või töökohal nõutavast teadmiste, kvalifikatsiooni ja oskuste tasemest, kogemustest, juhtimise ulatusest ning ametniku või töötaja vastutuse määrast.

  (2) Pöide vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste töötajatele kehtestatakse ühtne palgaastmetele vastav põhipalga / töötasu määra astmestik vastavalt lisale 2.
[RT IV, 28.06.2017, 12 - jõust. 01.07.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

  (3) Palga / töötasu arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui teenistujale või töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka / töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (4) Palga / töötasu arvestamine toimub esitatud tööajaarvestuse tabelite alusel.

  (5) Põhikooli ja koolieelsete lasteasutuse õpetaja töötasustamine:
[RT IV, 06.09.2017, 12 - jõust. 09.09.2017,rakendatakse alates 01.09.2017]
  1) põhikooli õpetaja töötasu alammäär kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Õpetajate töötasustamise aluseks on palgajuhend, mille koostab kooli direktor kooskõlas kooli pidaja kehtestatud palgakorraldust puudutavate juhistega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud õpetajate töötasu alamääradega. Palgajuhendi koostamisel lähtutakse valla eelarves õpetajatele tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusest ja riiklikust õppekavast ning arvestuslikest klassikomplektide arvust.
  2) koolieelse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on:
2.1) 2017 aasta 1.septembrist vähemalt 840 eurot;
2.2) 2018 aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal;
2.3) 2019 aasta 1.jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal“.

  (6) Kooli direktor vormistab õppeaasta alguses ning vajadusel ka eelarveaasta alguses tarifikatsiooni pedagoogide töötasustamisest, mille koostamise aluseks on käesoleva määruse § 3 lõige 1, 2 ja 5.Vormistatud tarifikatsioon esitatakse valla raamatupidamisele allkirjastatult 15.septembriks.

  (7) Rahvamaja ringijuhtide töötasustamine toimub ringipäeviku tundide ja tunnitasu alusel. Tunnipalga arvutamisel lähtutakse keskmisest töötundide arvust kuus.

  (8) Palka / töötasu makstakse üldjuhul üks kord kuus teenistuja või töötaja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui kokkulepitud palga / töötasu maksmise kuupäev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat. Erandkorras poolte kokkuleppel teenistuja või töötaja avalduse (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) alusel makstakse palka / töötasu kaks (2) korda kuus.

  (9) Teenistuja või töötaja soovi korral väljastatakse raamatupidamisest teatis arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

§ 4.   Vallavanema tasustamine

  (1) Vallavanema töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste suuruse ja maksmise määrab vallavolikogu oma otsusega.

  (2) Vallavanemale laienevad käesoleva määruse § 3 lõiked 8 ja 9 ning § 8.

§ 5.   Katseajal palga / töötasu maksmise erisus

  Katseajal võib määrata teenistuja või töötaja ametikohale kinnitatud palgaastmele vastavast palga / töötasu määrast vähemalt 10% madalama palga / töötasu määra, arvestades et palk / töötasu ei jääks madalamaks kui Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäär.

§ 6.   Ametnikule muude tasude maksmine

  (1) Seadusest tulenevaid hüvitisi (valveaeg ja ületunnitöö, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmine jt) ja lisatasu puuduva ametniku asendamise eest makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

  (2) Muutuvpalga osad on:
  1) tulemuspalk;
  2) preemia;
  3) lisatasu ühekordse või ajutiste teenistusülesannete täitmise eest, mida ei ole sätestatud ametijuhendis ning mille maksmise kohustus ei tulene avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale juurde maksta, eelarvevahendite olemasolu korral kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

  (4) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning otsus vormistatakse käskkirjaga.

§ 7.   Töötajale muude tasude maksmine

  (1) Vallavanemal on õigus asutuse juhile ja asutuse juhil on õigus eelarves töötasudeks olevate vahendite piires maksta lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest kalendrikuus kuni 50% töötaja töökoha palgaastmele vastavast töötasumäärast.

  (2) Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks tööülesanneteks loetakse töölepingus (ametijuhendis) või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad töötaja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (3) Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

  (4) Seadusest tulenevaid hüvitisi (valveaeg ja ületunnitöö, ööajal ja riigipühal tööülesannete täitmine jt) makstakse vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 8.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestamise aluseks on kinnitatud puhkuste ajakavad.

  (2) Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

  (3) Puhkusetasu makstakse teenistuja või töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Sooviavaldus puhkusetasu maksmiseks hiljemalt puhkuse kasutamise järgneval palgapäeval esitatakse raamatupidamisse vähemalt 10 päeva enne puhkuse algust. Juhul, kui teenistuja või töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb puhkus teenistuja või töötaja haiguse tõttu ning puhkusetasu on välja makstud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

  (4) Puhkusetasu (v.a. õppepuhkus, isapuhkus ja lapsepuhkus) arvutatakse teenistujale või töötajale soodsamatel alustel.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Palgajuhend vaadatakse läbi ja korrigeeritakse vajadusel kord aastas enne järgmise aasta eelarve kinnitamist arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära ning muid õigusakte.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (4) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016.

Lisa 1 Teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
[RT IV, 06.09.2017, 12 - jõust. 09.09.2017,rakendatakse alates 01.09.2017]

Lisa 2 Palgaastmetele vastavad palga/töötasu määrad
[RT IV, 28.06.2017, 12 - jõust. 01.07.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json