KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2018, 3

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 29.08.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri reguleerib koerte ja kasside pidamise nõuded Tapa valla haldusterritooriumil ning koerte, kasside ja muude lemmikloomade üle arvestuse pidamise korralduse.

  (2) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast määrusest.

  (3) Eeskiri ei laiene jahikoertele jahipidamisel jahiseaduses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi on lubatud pidada ehitises või piiratud territooriumil, kus on loodud sobivad tingimused looma pidamiseks ja on välistatud looma omal tahtel välja pääsemine. Hajaasustuses elavatel kassidel ei ole ehituses või territooriumil kinnipidamise nõuet.

  (2) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitletavatest dokumentidest. Korterelamute üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on omanik kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (3) Loomapidaja peab jälgima, et koer või kass ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta).

  (4) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas (sh ühistranspordis vms) koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus.

  (5) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

  (6) Loomapidajal on keelatud:
  1) võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
  2) viia koera või kassi avaliku asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid;
  3) viibida koera või kassiga rahvakogunemisel või avalikul üritusel, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
  4) ujutada ja pesta koera või kassi avalikus supluskohas;
  5) viibida nakkusohtliku haige koera või kassiga avalikus kohas.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 ning lõike 6 punktide 2 ja 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 3.   Koera või kassi omaniku kohustused

  (1) Kui koera peetakse territooriumil vabalt on koeraomanikul kohustus õue sissepääsule paigaldada hoiatussilt koera olemasolu kohta ning tagada ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumine territooriumil kui ametnik on enne informeerinud territooriumi omanikku põhjendatud vajadusest nimetatud territooriumil viibida.

  (2) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt (sh avalikust kohast).

  (3) Omanik peab tagama koerale või kassile liigikohased pidamistingimused vastavalt loomakaitseseadusele ja põllumajandusministri 24. juuli 2008 määrusele nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“.

  (4) Omanik peab korraldama koera või kassi vaktsineerimist vastavalt põllumajandusministri 20. novembri 2000 määruses nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri“ kehtestatud nõuetele.

  (5) Loomapidaja korraldab viivitamatult lahti pääsenud koera või kassi otsimist ja püüdmist.

§ 4.   Koera ja kassi märgistamine ja registreerimine

  (1) Tapa valla haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiibiga ning olema registreeritud lemmikloomaregistris. Muude lemmikloomade, eelkõige kasside, märgistamine mikrokiibiga on soovituslik. Looma märgistamisega seotud kulub tasub loomapidaja.

  (2) Tapa valla haldusterritooriumil peetav koer tuleb märgistada kümne päeva jooksul arvates päevast, millal koer sai kolme kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast, kui koer ei ole märgistatud mikrokiibiga. Sama on soovituslik ka kasside puhul.

  (3) Loomapidaja saab looma registrisse kanda tasuta läbi üle-eestilise lemmikloomaregistri www.llr.ee. Registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) mikrokiibi kood;
  2) looma liik ja lühikirjeldus;
  3) loomapidaja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

  (4) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist vaktsineerida, välja arvatud juhul, kui see on välistatud looma tervisliku seisundi tõttu. Sellisel juhul on loomapidaja kohustatud laskma looma vaktsineerida esimesel võimalusel ning esitama registreerijale viivitamata tõendi looma vaktsineerimise kohta, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel looma registreerimisest.

  (5) Loomapidaja vahetuse või looma surma korral tuleb teha registrisse vastav paranduskanne.

§ 5.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Loomapidaja juurest lahti pääsenud kassi või koera püüdmist korraldab loomapidaja. Kui loomapidaja ei täida nimetatud kohustust ja looma püüdmise korraldab vallavalitsus, kannab looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud looma omanik.

  (2) Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist loomakaitseseaduses sätestatud korras korraldab vallavalitsus.

  (3) Hulkuv koer või kass tuleb kinni püüda, võimalusel identifitseerida ja tagastada omanikule. Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav või kui teda ei ole võimalik omanikule tagastada, paigutatakse loom hoiupaika ning alustatakse omaniku kindlakstegemist või uue omaniku otsimist. Omaniku kindlakstegemiseks või uue omaniku leidmiseks avalikustatakse hulkuva looma kirjeldus hoiupaiga ja vallavalitsuse kodulehel.

  (4) Kui hulkuva koera või kassi omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle uut omanikku ning teda ei ole võimalik hoiupaigas pidada kauem kui kaks nädalat, tuleb läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras. Hoiupaigas viibimise jooksul tuleb tagada looma nõuetekohane pidamine ja vajaduse korral ravi.

§ 6.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Tapa Vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet oma pädevuse kohaselt.

  (2) Koera- või kassipidaja kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral.

  (3) Vastutus eeskirja nõuete rikkumise eest on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 663.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13“Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks:
  1) Tapa Vallavolikogu 12.05.2015.a määrus nr 50 „Tapa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.
  2) Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013.a määrus nr 9 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“.
  3) Tapa Vallavolikogu 29.09.2011.a määruse nr 55 „Tapa valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json