HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse kooli määramine

Elukohajärgse kooli määramine - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2018, 5

  Elukohajärgse kooli määramine

  Vastu võetud 30.08.2018 nr 14

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

  § 1.   Reguleerimisala

    (1) Käesolev kord sätestab põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgsed munitsipaalkoolid.

    (2) Korraga sätestatakse elukohajärgse munitsipaalkooli määramine koolikohustuslikele isikutele, kelle elukoht asub Vinni valla haldusterritooriumil ja kel on kohustus omandada põhiharidus.

  § 2.   Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise alused

    (1) Elukohajärgse munitsipaalkooli määramisel arvestatakse olulise asjaoluna esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja võimaluse korral vanemate soove.

  § 3.   Elukohajärgne põhikool

    (1) Anguse, Kaukvere, Palasi ja Suigu külades ning Tudu alevikus elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne põhikool I ja II kooliastmes (1.-6.klass) on Tudu Kool.

    (2) Anguse, Kaukvere, Palasi ja Suigu külades ning Tudu alevikus elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne põhikool III kooliastmes (7.-9.klass) on Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed-Põhikool.

    (3) Alavere, Lepiku, Obja, Puka, Rasivere, Ristiküla, Rünga, Saara, Soonuka ja Tammiku külades ning Roela alevikus elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne põhikool on Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed- Põhikool.

    (4) Aarla, Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi ja Viru-Kabala külades elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne põhikool I ja II kooliastmes(1.-6.klass) on Põlula Kool.

    (5) Aarla, Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi ja Viru-Kabala külades elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne põhikool III kooliastmes(7.-9.klass) on Vinni-Pajusti Gümnaasium.

    (6) Alekvere, Arukse, Ilistvere, Kaasiksaare, Kellavere, Luusika, Moora, Muuga, Paasvere, Padu, Rahkla, Rajaküla, Rohu, Salutaguse, Sirevere, Sootaguse, Vassivere, Venevere, ja Laekvere alevikus elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne põhikool on Muuga-Laekvere Kool

    (7) Allika, Aravuse, Aruküla, Aruvälja, Inju, Kadila, Kakumäe, Kannastiku, Karkuse, Kehala, Koeravere, Kulina, Küti, Mõdriku, Mäetaguse, Nurmetu, Piira, Vana-Vinni, Veadla, Vetiku, Voore ja Võhu külades ning Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevikes elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne põhikool on Vinni-Pajusti Gümnaasium.

    (8) Lähtse küla Kulina külaga piirneval alal elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne kool on Vinni-Pajusti Gümnaasium ning Ristiküla külaga piirneval alal elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne kool on Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed-Põhikool.

  § 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

    (1) Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 14.märtsi 2018 määrus nr 2 „Elukohajärgse kooli määramine“.

  Rauno Võrno
  Vallavanem

  Vaive Kors
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json