Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahaldus põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2018, 19

Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahaldus põhimäärus

Vastu võetud 30.08.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29.10.2015 määruse nr 20 „Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord“ § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rapla Varahaldus (edaspidi asutus) on Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kui ametiasutuse hallatav asutus, mille põhieesmärgiks on Rapla valla (edaspidi vald) vara haldamisega seotud tegevuste korraldamine.

  (2) Asutuse ametlik nimi on Rapla Varahaldus.

  (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Rapla vald, Rapla linn

  (4) Asutus ei ole juriidiline isik. Vallavalitsus täidab asutuse suhtes kõrgemalseisva ja järelevalve organi kohustusi.

  (5) Asutus on organisatsiooniliselt iseseisev, töölepinguliste suhete korraldamisel tööandja õigustega asutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris. Asutusel võib olla oma sümboolika.

  (6) Muudatused asutuse põhimääruses teeb vallavolikogu.

  (7) Vallavolikogu kinnitab asutuse arengukava ja vallavalitsus eelarve.

  (8) Oma tegevuses juhindub asutus riigi ja Rapla valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning lepingutest.

§ 2.   Tegevusalad

  (1) Asutuse tegevusalad tulenevad tema tegevuse eesmärgist ning nendeks on:
  1) vallalt asutusele üle antud vara (edaspidi vallavara) valdamise ja kasutamise korraldamine;
  2) vallalt asutusele antud vara rendile andmine;
  3) oma pädevusse kuuluvates küsimustes dokumentatsiooni koostamine ning valla õigusaktide projektide ettevalmistamine;
  4) oma pädevuse piirides rahvusvahelises koostöös osalemine;
  5) teiste ülesannete täitmine, mis tulenevad õigusaktidest või eelnevalt märgitud tegevusalade täitmise iseloomust või täitmise käigust.

  (2) Asutus võib osutada tasulisi teenuseid tegevusaladega seotud valdkondades. Teenuste hinnad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 3.   Majandustegevus

  (1) Asutuse bilansis oleva vallavara omanik on vald. Vallavara käsutamisest ning osutatud teenustest saadav tulu kuulub vallale. Tööülesannete täitmise käigus asutuse töötajate loodud intellektuaalset omandit käsitletakse valla omandina.

  (2) Asutus kasutab tema valduses olevat vallavara lähtudes õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Euroopa Liidust abi korras saadud vallavara valdamisel peab järgima õigusaktidega sätestatud tehingute tegemise piiranguid. Majandustegevuses juhindub asutus vallavara heaperemehelikkuse ja sihtotstarbelise kasutamise nõudest ning hoolitseb igati vallavara säilimise ja väärtuse kasvu eest. Märgitud nõuete täitmiseks korraldab asutus vallavara ümberehitamist, parendamist ja remonti.

  (3) Asutuse materiaalsed vahendid moodustuvad:
  1) valla eelarvega määratletud vahenditest;
  2) annetustest, sihteraldistest ja toetustest;
  3) osutatud teenustest saadud tuludest;
  4) tagastamatu abi vahenditest;
  5) muudest õigusaktidega sätestatud vahenditest.

  (4) Käesolevas põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks võib asutus sõlmida oma pädevuse piirides vastavate tööde tegemiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid teiste füüsiliste või juriidiliste isikutega Eestis ja teistes riikides.

  (5) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (6) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel õigus saada valla ametiasutuselt või teistelt asutustelt andmeid ja informatsiooni.

§ 4.   Juhtimine

  Asutust juhib juhataja, kes tegutseb asutuse nimel esindades ilma täiendavate volitusteta asutust kõigis riigi- või kohaliku omavalitsuse organites ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega oma töölepingu kehtivuse ajal. Töölepingu asutuse juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

§ 5.   Asutuse ümberkorraldamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamisel ühendatakse asutus teise asutusega ning moodustatakse uus asutus. Asutuse liitmisel teise asutusega lõpetab liidetav asutus tegevuse.

  (2) Asutuse jaotamisel kaheks või rohkemaks uueks asutuseks lõpetab jaotatav asutus oma tegevuse. Asutusest võib eraldada osa asutusest, mille tulemusel asutatakse uus asutus ning säilib ka esialgne asutus.

  (3) Asutuse võib ümber korraldada ka muul viisil kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatakse.

  (4) Asutuse ümberkorraldamisel lähevad tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele ning selle puudumisel vallavalitsusele. Asutuse ümberkorraldamisel võib osa ülesandeid või vara üle anda vallavalitsusele, teisele valla hallatavale asutusele või äriühingule.

  (5) Asutuse ümberkorraldamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

§ 6.   Asutuse lõpetamine

  (1) Asutuse tegevus kuulub lõpetamisele järgmistel juhtudel:
  1) puudub vajadus asutuse tegevuse jätkumiseks seoses põhimääruslike ülesannete äralangemise tõttu;
  2) lõpetamise vajadus tuleneb seadusest või valla õigusaktidest.

  (2) Asutuse tegevuse lõpetamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule vastava otsuse eelnõu. Asutuse lõpetamise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus vastava komisjoni.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json