Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haapsalu linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2018, 22

Haapsalu linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 29.08.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018. a otsuse nr 83 „Volituste andmine“, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Haapsalu linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

 (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse tasemele ja teenuse osutamise valmisolekule ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille puhul on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

2. peatükk VEEGA VARUSTAMISE JA KANALISATSIOONITEENUSE KUI ELUTÄHTSATE TEENUSTE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 2.  Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse kirjeldus

  Veega varustamine ja kanalisatsiooniteenus kui elutähtis teenus (edaspidi veega varustamise ja kanalisatsiooniteenus) on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenus, mida osutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikes 1¹ nimetatud vee-ettevõtja (edaspidi vee - ettevõtja) Haapsalu, Uuemõisa ja Kiltsi piirkonnas.

§ 3.  Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse nõutud tase ja vee-ettevõtja valmisolek

 (1) Vee-ettevõtja tagab kliendile pideva ja katkematu kvaliteetse ja vähemalt miinimumrõhuga vee kättesaadavuse ühisveevärgi kaudu ja korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimise ja puhastamise.

 (2) Vee-ettevõtja tagab liitumispunktis veerõhu vastavuse vähemalt ühele baarile.

 (3) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras võib vee-ettevõtja olenevalt ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuse häirest või katkestusest ajutiselt piirata või katkestada kliendi poolt vee tarbimist ja kanalisatsiooni kasutust.

§ 4.  Nõuded veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

 (1) Vee-ettevõtja peab veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt:
 1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäevaringselt teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmiseks;
 2) elektrikatkestuse korral teenuse osutamise jätkamise suutlikkuse vähemalt 48 tunni jooksul;
 3) täiendavate koostöökokkulepete olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
 4) vajaliku töökorralduse teenuse osutamise jätkamiseks vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse katkestuste korral
 5) vahetu suhtluse parterite, varustajate, klientide ja Haapsalu linnaga.

 (2) Elutähtsa teenuse häirete, takistuste ja katkestuste vahetu ennetamine peab toimuma varasemalt läbiviidud ja läbiviidavate remont- ning rekonstrueerimistööde kaudu.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kohustuse täitmiseks varustab vee-ettevõtja teenuse osutamiseks olulised ehitised, seadmed ja infosüsteemid autonoomse elektertoitesüsteemiga, mis tagab elektertoite ja teenuse katkestusejärgse toimimise vähemalt 48 tunniks. Enam kui 48 tundi kestva elektrikatkestuse korral tarnib vee-ettevõtja avariielektrigeneraatorite töö tagamiseks vajalikus mahus kütust enne olemasoleva kütuse lõppemist.

§ 5.  Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus ja taastamise kord

 (1) Vee-ettevõtja poolt osutatav veevarustamise ja kanalisatsiooniteenus loetakse katkenuks, kui vee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse § 3 lõigetes 1-2 kehtestatud tasemel.

 (2) Veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus vee-ettevõtja ei ole võimeline pärast teenuse katkestust taastama teenuse osutamist 16 tunni jooksul.

 (3) Vee-ettevõtja rakendab elutähtsa teenuse katkestuse korral viivitamatult meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

 (4) Vee-ettevõtja taastab esmajärjekorras teenuse osutamise SA-le Läänemaa Haigla, SA-le Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, AS-le Hoolekandeteenused Uuemõisa Kodu, SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus ning Haapsalu Viigi Koolile.

 (5) Vähemalt 16 tundi kestva teenuse katkestuse korral tagab vee-ettevõtja klientidele ajutise veevõtu võimaluse kuni teenuse taastamiseni.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul kutsub Haapsalu Linnavalitsus kokku kriisikomisjoni.

§ 6.  Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

 (1) Vee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse ettenägematust katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 2 tundi ning katkestusest mõjutatud piirkonnas elab vähemalt 50 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste elule, tervisele või looduskeskkonnale viivimatult Haapsalu Linnavalitsust.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
 2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
 3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
 4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
 5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
 6) prognoositav mõju keskkonnale.

 (3) Vee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ning massimeedia vahendusel.

3. peatükk TEEDE SÕIDETAVUSE TAGAMISE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 7.  Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus seisneb kohaliku tee korrashoiu teostamises sellisel tasemel, mis tagab Haapsalu linnas kohalike teede võrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja).

§ 8.  Kohaliku tee sõidetavuse teenuse tagamise nõutud tase

  Hädaolukorras või muus sarnases olukorras tagab tee-ettevõtja kohalike teede sõidetavuse vastavalt käesoleva määruse § 7 sätestatule.

§ 9.  Nõuded kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

 (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab tee-ettevõtja tagama vähemalt:
 1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali kättesaadavuse;
 2) vajalikus koguses ja töövalmiduses teehooldustehnika ja abivahendid sõltuvalt ilmastikuoludest;
 3) vajalikud kokkulepped lisatehnika ja -tööjõu kaasamiseks;
 4) töökorralduse teenuse osutamise jätkamiseks vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse katkestuse korral.

 (2) Teede ja tänavate sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
 1) tee purunemine;
 2) erakordselt rasked ilmaolud;
 3) vedelkütusega varustamise katkestus;
 4) telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestus.

§ 10.  Kohaliku tee sõidetavuse tagamise katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, katkestuse taastamise kord ja prioriteedid

 (1) Kohaliku tee sõidetavuse katkestuse pikim lubatud aeg tiheasustusalal on:
 1) 4. seisunditaseme tänavatel (põhitänav) 8 tundi;
 2) 3. seisunditaseme tänavatel (jaotustänav, jalgratta- ja kõnnitee) 12 tundi;
 3) 2. seisunditaseme tänavatel (kõrvaltänav, kvartalisisene tänav, jalgtänav ja -tee) 16 tundi.

 (2) Kohaliku tee sõidetavuse katkestuse korral rakendab tee-ettevõtja kõiki asjakohaseid meetmeid kohaliku tee sõidetavuse võimalikult kiireks täies mahus taastamiseks.

 (3) Kohaliku tee sõidetavuse teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks on olukord, kui on täidetud järgmised tingimused:
 1) olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
 2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teede ja tänavate sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
 3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused teede ja tänavate sõidetavuse taastamiseks.

 (4) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajadusel kasutusele lisatehnika ning rakendab vajadusel lisatööjõudu, alltöövõtjaid ja muid asjakohaseid meetmeid.

§ 11.  Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

 (1) Käesoleva määruse § 7 nimetatud teenuse osutaja teavitab kohaliku tee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust viivitamatult Haapsalu Linnavalitsust.

 (2) Lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
 1) asukoht, kus esineb kohaliku tee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukord või selle oht;
 2) kohaliku tee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu hinnanguline kestus;
 3) kohaliku tee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lühikirjeldus;
 4) kohaliku tee sõidetavuse taastamise käik ja kaasatavad osapooled;
 5) teenuse katkestusest tulenev mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

 (3) Tee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ning massimeedia vahendusel.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json