HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2018, 24

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamise kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 36
, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne transpordikulude hüvitamise kord rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19. aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetust makstakse Saaremaa valla eelarvest huvikoolis või huvitegevuses osalemisega seotud kulude katmiseks.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus - pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;
  2) huvitegevus - lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;
  3) õppur - Saaremaa vallas elav 7-19. aastane laps või noor, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetust makstakse huvihariduse ja -tegevuse riikliku toetusest vahendite olemasolul perele taotluse alusel (lisa 1).

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse taotluse esitab õppuri lapsevanem, hooldaja või eeskostja Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haridus- ja noorsootööosakonda.

  (3) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse alusel hüvitatakse isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.

  (4) Taotlejal on võimalik esitada ühistaotlus mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks (lisa 2).

  (5) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetust saab taotleda neli korda aastas. Taotlus koos transpordikulu tõendavate dokumentidega (kütusearve ja/või ühistranspordipiletid) esitatakse vallavalitsusele 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (detsembrist veebruarini tehtud transpordikulude eest), 5. juuniks (märtsist maini tehtud transpordikulude eest) ja 5. septembriks (maist augustini tehtud transpordikulude eest).

§ 4.   Toetuse maksmise ja menetlemise tingimused

  (1) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetust makstakse, kui õppuri registreeritud elukoht on Saaremaa valla haldusterritooriumil ja huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit ning kui elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

  (2) Kaugliini bussidega sõitmist kompenseeritakse, kui puudub elukoha ja huvialaga tegelemise koha vahel regulaarne või huviala korraldusega sobiv maakonna -või vallaliin.

  (3) Kütusearve esitamisel makstakse toetust arvestuslikult 0,05 eurot kilomeetri kohta.

  (4) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetus on kuni 30 eurot ühe õppuri kohta kuus. Kui isikliku sõiduvahendiga transporditakse mitu õppurit samal ajal ja samas kohas toimuvasse huvialaringi, makstakse kütusekompensatsiooni täiendavalt kuni 10 eurot iga lapse kohta.

  (5) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetust ei maksta, kui huvialaga tegelemise koht on väljaspool Saare maakonda.

  (6) Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond vaatab laekunud taotlused läbi hiljemalt 14 päeva jooksul, kontrollib esitatud andmete õigsust ning vajadusel küsib täiendavat infot.

  (7) Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetus määratakse vallavalitsuse korraldusega ja kantakse 30 päeva jooksul taotluse esitaja pangakontole.

§ 5.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis või -tegevuses.

  (2) Nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine või nõuda toetuse tagastamist.

  (3) Vallavalitsus võib toetuse andmisest keelduda, kui
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotlejal on vallavalitsuse ees võlgnevusi.

§ 6.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Ühistaotluse vorm

/otsingu_soovitused.json