HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2019-2020 ette nähtud transpordikulude hüvitise määramise ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2019, 14

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2019-2020 ette nähtud transpordikulude hüvitise määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 03.09.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 151 lg 1-3 alusel.

§ 1.    Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena aastateks 2019-2020 eraldatud vahenditest transpordikulude hüvitise (edaspidi toetus) määramist ja maksmist.

  (2) Toetuse eesmärk on mitmekesistada noorte võimalusi osaleda huvihariduses ja huvitegevuses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti.

  (3) Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte (edaspidi noor) transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kelle huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevusega tegeletakse huviringis, klubis, stuudios või muus juhendatud tegevuses. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalist kursust ja tervisesporti.

§ 3.    Toetuse määr

  (1) Toetus määratakse ühe noore kohta 30 eurot kuus.

  (2) Kui huvikoolis või huviringis käib ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse toetust iga järgneva noore eest 15 eurot kuus.

§ 4.    Toetuse määramise ja maksmise tingimused

  (1) Toetust määratakse ja makstakse eelarvevahendite olemasolul noorele kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla haldusterritooriumil ning on täidetud järgmised tingimused:
  1) tema huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport ajal, mis võimaldaks huviringi või huvikooli töös osaleda perioodil september kuni mai;
  2) piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

  (2) Toetust määratakse ja makstakse juhul, kui sarnast huvikooli või huvitegevusringi ei osutata noore üldhariduskoolile või tema elukoha piirkonnas.

  (3) Teise kohaliku omavalitsuse üksuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust määrata ja maksta tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring.

§ 5.    Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (haridus- ja kultuuriosakond) transpordikulude toetuse taotluse hiljemalt 1. oktoobriks.

  (2) Taotluse võib esitada muul ajal, juhul kui noor alustab huvikoolis või huviringis osalemist õppeaasta keskel.

§ 6.    Taotluse menetlemine ja maksmine

  (1) Taotlused vaatab läbi Elva Vallavalitsuse haridusspetsialist (edaspidi haridusspetsialist), kes teeb otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul ning teavitab taotlejat määramisest keeldumise korral keeldumise põhjustest.

  (2) Toetust makstakse perioodi eest september kuni mai.

  (3) Toetuse väljamaksmine toimub kolm korda aastas, hiljemalt:
  1) 1. detsembriks (perioodi eest september - november);
  2) 1. märtsiks (perioodi eest detsember kuni veebruar);
  3) 1. juuniks (perioodi eest märts kuni mai).

  (4) Kui noor alustab huvitegevust või lõpetab huvitegevuses osalemise õppeaasta keskel, makstakse toetust proportsionaalselt huvitegevuses osalemise ajale.

  (5) Toetuse kannab Elva Vallavalitsuse finantsosakond taotleja arvelduskontole.

  (6) Erijuhtumid ja vaidlused lahendab haridus- ja kultuuriosakond.

§ 7.    Toetuse määramisest ja maksmisest keeldumise alused

  Toetuse määramisest ja maksmisest keeldutakse kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotleja on taotlemisel esitanud teadlikult valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist;
  3) puuduvad vastavad eelarve vahendid.

§ 8.    Järelevalve toetuse kasutamise üle

   Haridusspetsialistil on õigus:
  1) kontrollida noore osalemist huvikoolis või huviringis;
  2) küsida taotlejalt täiendavaid andmeid ning kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

§ 9.    Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json