Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 11

Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 31.05.2007 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Järvakandi Aleviraamatukogu eesmärgid

  Järvakandi Aleviraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on universaalse koostisega üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 2.   Teeninduspiirkond

  Raamatukogu on Järvakandi valla munitsipaalasutus, mis vastavalt rahvaraamatukogu seadusele teenindab eelkõige Järvakandi valla haldusterritooriumil ja ümbruskonnas elavaid inimesi.

§ 3.   Õigusaktide kehtestamine

  Raamatukogu põhimääruse ja kasutamise eeskirja ning muudatused nendes kinnitab Järvakandi Vallavolikogu.

§ 4.   Tegevuse alused

  Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Järvakandi Vallavalitsuse ja volikogu otsustest, määrustest, korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Sümboolika

  Raamatukogul on oma nimega tempel, lisaks võib omada vallavalitsuse poolt kinnitatud
sümboleid.

§ 6.   Asukoht ja aadress

  Raamatukogu asub Raplamaal Järvakandi vallas. Tema postiaadress on: Pargi 1 Järvakandi alev Raplamaa 79101.

2. peatükk TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 7.   Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  Raamatukogu tegevuse eesmärk ja ülesanded on:
  1) teenindada Järvakandi valla elanikke ja teisi soovijaid;
  2) komplekteerida oma kogud, säilitada ja teha need lugejatele kättesaadavaks;
  3) arvestada ja töödelda raamatukogusse saabunud trükiseid ning koostada nende kasutamiseks infosüsteemid;
  4) teha teatme-bibliograafiatööd, vastata päringutele;
  5) korraldada näitusi, loenguid, kohtumisi jm ning tutvustada oma kogusid üldsusele;
  6) pidada raamatukogutöö arvestust;
  7) kooskõlastada oma tegevus Järvakandi Vallavalitsuse ja Rapla Keskraamatukoguga;
  8) koguda, säilitada ja teha kättesaadavaks Järvakandi kohta käiv kodulooline materjal.

§ 8.   Lahtiolekuajad

  Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Tasulised teenused

  Raamatukogu poolt osutatud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 10.   Õigused

  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
  1) esitada Järvakandi Vallavalitsusele ja Volikogule raamatukogu tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  2) saada Järvakandi Vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt informatsiooni, mis on vajalik raamatukogu põhiülesannete täitmiseks.

§ 11.   Kohustused

  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised kohustused:
  1) kinni pidada kasutamiseeskirjast, et tagada kogude säilivus;
  2) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
3 kasutada sihtotstarbeliselt Järvakandi valla vara ning tagada selle säilimine ja heaperemehelik majandamine.

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 12.   Juhtimine

  Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle
  1) vaba ametikoht täidetakse konkurssi korras ;
  2) kinnitab ametisse Järvakandi Vallavalitsus vallavanema ettepanekul;
  3) töölepingu sõlmib vallavanem.

§ 13.   Nõuded haridusele

  Raamatukogu direktoril peab olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste, välja arvatud Rahvaraamatukogu seaduses § 201 lõige 2 sätestatud juhul. Raamatukoguhoidjale esitatavad kutsenõuded ja raamatukogu töökorraldus on kinnitatud EV Kultuuriministeeriumi määrusega.

§ 14.   Direktor

  Raamatukogu direktor:
  1) tegutseb raamatukogu nimel ilma erivolituseta, esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, kohtus, teistes ettevõtetes ning organisatsioonides;
2 ) vastutab raamatukogu töö eest;
  2) töötab välja asutuse töösisekorraeeskirjad ning töötajate ametijuhendid, sõlmib töölepingud raamatukogu töötajatega;
4 ) esitab eelarve projekti ja aruanded vallavalitsusele vastavalt valla põhimäärusele;
  3) teostab investeeringuid vastavalt eelarvele ja projektirahadele;
  4) juhib ja koordineerib teeninduspiirkonna elanike raamatukogunduslikku teenindust;
  5) kannab vastutust käesoleva põhimääruse täitmise eest.

§ 15.   Nõukogu

  Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus nimetades nõukogu esimehe ja liikmed. Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu.

§ 16.   Nõukogu ülesanded

  Raamatukogu nõukogu ülesanneteks on:
  1) teha ettepanekuid raamatukogu arenguks ja koostööks teiste kultuuriasutuste, seltside ja ühingutega;
  2) vaadata läbi ja anda hinnang raamatukogu eelarvele, tööplaanile ja aruandele;
  3) anda soovitusi ja nõuandeid fondi komplekteerimiseks, perioodika tellimiseks, eelarve koostamiseks, täiendõppe ja koolitusvajaduste väljaselgitamiseks;
  4) teha ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade, lugejateeninduse korralduse ja avalike suhete arendamise kohta.

5. peatükk VARA JA VAHENDID 

§ 17.   Vara

  Raamatukogu vara moodustavad kohaliku omavalitsuse ja teiste isikute poolt raamatukogu kasutusse antud varad.

§ 18.   Vara kasutamine

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt Järvakandi vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

§ 19.   Finantseerimine

  Raamatukogu finantseeritakse:
  1) riigieelarvest;
  2) kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  3) annetustest;
  4) tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt , sihtkapitalidelt ja projektidest.

6. peatükk ARUANDLUS 

§ 20.   Dokumentatsioon

  Raamatukogu dokumentatsiooni peetakse kultuuriministri määrusega kehtestatud korras.

§ 21.   Aruandlus

  Raamatukogu annab oma tegevusest aru Järvakandi Vallavalitsusele ja Rapla Keskraamatukogule ning esitab statistilise aruande Kultuuriministeeriumile.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Otsustaja

  Raamatukogu tegevuse korraldab ümber ja lõpetab Järvakandi Vallavolikogu.

§ 23.   Korraldamine

  Tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vähemalt kuu aega ette kultuuriministeeriumile ja Rapla Keskraamatukogule.

§ 24.   Varade kasutamine

  Raamatukogu varade saatuse otsustab vallavolikogu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 28. 12. 2000. a määrus nr 15 „Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse kinnitamine”.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json