HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Põltsamaa Muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 23

Põltsamaa Muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord

Vastu võetud 24.01.2012 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Põltsamaa Linnavolikogu 13. detsembri 2011 määruse nr 41 „Põltsamaa Linnavolikogu 25. märtsi 2008 „Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus” muutmise” alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva korraga kehtestatakse kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord Põltsamaa Muusikakoolis (edaspidi muusikakool) vahetu õppe- ja kasvatustöö läbiviimisega tegelevatele õpetajatele.

2. peatükk KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 2.   Muusikakooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised

 
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas või
  2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

3. peatükk ATESTEERIMISEL OMISTATAVD AMETIJÄRGUD NING AMETIJÄRGU OMISTAMISE TINGIMUSED 

§ 3.   Atesteerimisel omistatavad ametijärgud

  Ametijärgu omistamist taotlevale õpetajale (edaspidi atesteeritav) omistatakse üks ametijärk: noorempedagoog, pedagoog, vanempedagoog või pedagoog-metoodik.

§ 4.   Atesteerimise aluseks olevad nõuded

  Atesteerimisel hinnatakse, kas atesteeritav on täitnud järgmisi nõudeid:
  1) vastab käesoleva korraga kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
  2) on töötanud tulemuslikult, mida hinnatakse käesoleva korra § 16 lõike 2 punkti 2 kohaselt koostatud atesteeritava töö analüüsi ning punkti 3 kohaselt koostatud muusikakooli direktori kirjaliku hinnangu põhjal;
  3) on viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt 160 tunni ulatuses aine- või pedagoogika- või ametialaseid kursusi, millest 80 tundi võib moodustada iseseisev enesetäiendamine, mida tõendab muusikakooli direktor;
  4) on juhendanud õpetajakoolituse raames pedagoogilise praktika läbijaid või noorempedagooge;
  5) on osalenud muusikakooli arendustegevuses, mida tõendab muusikakooli direktor;
  6) on koostanud (autor või kaasautor) või retsenseerinud uurimistööd;
  7) on välja töötanud või retsenseerinud avalikuks kasutamiseks antud õppevara;
  8) on esinenud täienduskoolituse läbiviimisel lektorina vanempedagoogi ametijärgu taotlemiseks vähemalt 8 tundi ning pedagoog-metoodiku ametijärgu taotlemisel vähemalt 16 tundi, mida tõendab registreeritud organisatsioon;
  9) on korraldanud kontserte, muusikalaagreid, festivale või konkursse;
  10) on juhendanud konkurssidel esinenud õpilasi;
  11) on esinenud haridusüritustel, konverentsidel või ajakirjanduses pedagoogilistel või erialastel teemadel;
  12) on osalenud aine-, kutse-, eriala- või pedagoogiliste ühenduste või töörühmade juhtimises;
  13) on erialaselt ja loominguliselt aktiivne (osaleb aktiivselt erialases loometegevuses).

§ 5.   Noorempedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Noorempedagoogi ametijärk omistatakse atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 4 punktis 1 nimetatud nõudele.

§ 6.   Pedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Pedagoogi ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 4 punktis 1 nõudele ja kes on õpetajana töötanud vähemalt ühe aasta.

§ 7.   Vanempedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Vanempedagoogi ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 4 punktides 1-3 nimetatud nõuetele, on vähemalt kolm viimast aastat tulemuslikult töötanud õpetajana, omades pedagoogi või vanempedagoogi ametijärku ning on viimase viie aasta jooksul täitnud vähemalt kuus nõuet käeoleva korra § 4 punktides 4-13 nimetatud nõuetest, sealhulgas punktides 10-13 nimetatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt maakondlikul tasandil.

§ 8.   Pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamise tingimused

  Pedagoog-metoodiku ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kellel on erialane kõrgharidus, kes vastab käesoleva korra § 4 punktides 1-3 nimetatud nõuetele, on vähemalt kolm viimast aastat tulemuslikult töötanud õpetajana, omades vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärku ning on viimase viie aasta jooksul täitnud vähemalt kuus nõuet käesoleva korra § 4 punktides 4-13 nimetatud nõuetest, sealhulgas punktides 10-13 nimetatud nõuded peavad olema täidetud riiklikul tasandil.

§ 9.   Ametijärkude tähtaeg

  (1) Noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärk omistatakse tähtajatult.

  (2) Vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärk omistatakse viieks aastaks.

  (3) Kui õpetaja, kellele on omistatud tähtajaline ametijärk, ei taotle enne tähtaja möödumist pedagoog-metoodiku või vanempedagoogi ametijärgu omistamist, loetakse õpetaja pedagoog-metoodiku ametijärgu tähtaja lõppemisest alates kolmeks aastaks vastavaks vanempedagoogi ametijärgule ning vanempedagoogi ametijärgu tähtaja lõppemisest alates tähtajatult vastavaks pedagoogi ametijärgule.

  (4) Kui õpetaja, kellele on omistatud tähtajaline ametijärk, ei taotle enne tähtaja möödumist pedagoog-metoodiku või vanempedagoogi ametijärgu omistamist, loetakse õpetaja pedagoog-metoodiku ametijärgu tähtaja lõppemisest alates kolmeks aastaks vastavaks vanempedagoogi ametijärgule ning vanempedagoogi ametijärgu tähtaja lõppemisest alates tähtajatult vastavaks pedagoogi ametijärgule.
4. peatükk ATESTEERIMISE KORD 

§ 10.   Atesteerimise läbiviijad

  Atesteerimise läbiviijad (edaspidi atesteerijad) on:
  1) muusikakooli direktor noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärgu omistamisel;
  2) muusikakooli direktori moodustatud atesteerimiskomisjon vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamisel.

§ 11.   Atesteerimiskomisjoni moodustamine

  Atesteerimiskomisjon moodustatakse tähtajatult viieliikmelisena, kuhu kuuluvad:
  1) muusikakooli direktor;
  2) Põltsamaa Linnavolikogu määratud esindaja;
  3) hoolekogu esindaja;
  4) kaks õpetajate esindajat.

§ 12.   Atesteerimiskomisjoni töökord

  (1) Atesteerimiskomisjoni esimeheks on muusikakooli direktor.

  (2) Atesteerimiskomisjon valib oma liikmete hulgast aseesimehe ja sekretäri.

  (3) Atesteerimiskomisjoni:
  1) töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku esimees;
  2) esimehe äraolekul teostab esimehe õigusi aseesimees;
  3) tööd juhib esimees, viimase äraolekul aseesimees;
  4) koosoleku päevakord saadetakse atesteerimiskomisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist;
  5) liikmetel on õigus tutvuda päevakorras olevate materjalidega vähemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks koosolekule atesteerimiskomisjoni mittekuuluvaid isikuid, kes ei osale hääletamisel.

  (5) Atesteeritaval on õigus osaleda komisjoni istungil tema taotluse arutamise ajal ning tutvuda otsuse protokolliga. Hääletamise ajal atesteeritav istungiruumis ei viibi.

§ 13.   Atesteerimiskomisjoni otsus

  (1) Atesteerimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmed. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub esimees uue koosoleku kokku kahe nädala jooksul.

  (2) Atesteerimiskomisjon võtab otsuse vastu salajase hääletamise teel. Häälte võrdse jagunemise korral tehakse atesteeritava jaoks positiivne otsus.

  (3) Atesteerimiskomisjoni otsus vormistatakse eraldi iga atesteeritava kohta kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse atesteeritavale allkirja vastu või posti teel tähitud kirjaga kümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Atesteerimiskomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

§ 14.   Atesteerimiskomisjoni koosoleku protokoll

  Atesteerimiskomisjoni koosoleku protokollile kirjutavad alla esimees ja sekretär.

§ 15.   Atesteerija õigused

  (1) Atesteerijal on õigus kaasata oma töösse hääleõiguseta eksperte, kes esitavad hinnangu atesteeritava vastavuse kohta esitatud nõuetele kirjalikult.

  (2) Atesteerimist läbiviival muusikakooli direktoril, atesteerimiskomisjoni liikmel ja atesteerija poolt kaasatud ekspertidel on õigus oma seisukoha välja kujundamisel atesteeritava hindamiseks tutvuda atesteeritava tööd puudutavate materjalidega, külastada tunde ja õpilasüritusi, vestelda teiste pedagoogide, õpilaste ja lastevanematega.

§ 16.   Ametijärgu omistamise taotlemine

  (1) Ametijärgu omistamiseks esitab atesteerimist taotlev õpetaja kirjaliku taotluse muusikakooli direktorile.

  (2) Ametijärgu omistamiseks esitatud taotlusele lisatakse:
  1) koopiad haridust tõendavatest dokumentidest;
  2) atesteeritava koostatud oma töö analüüs;
  3) muusikakooli direktori kirjalik hinnang atesteeritava tööle;
  4) koopiad dokumentidest, mis tõendavad käesoleva korra paragrahvis 4 toodud nõuete täitmist.

§ 17.   Ametijärgu omistamise taotluse läbivaatamine

  Atesteerimiskomisjon vaatab ametijärgu omistamiseks esitatud taotlusi läbi järgnevalt:
  1) ajavahemikul 1. august kuni 30. november laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. detsembriks;
  2) ajavahemikul 1. detsember kuni 31. juuli laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 1. septembriks.

§ 18.   Atesteerija otsuse vaidlustamine

  (1) Atesteerija otsusega mittenõustumise korral on atesteeritaval või atesteerimiskomisjoni liikmel õigus kümne päeva jooksul, arvestades otsusest teadasaamisest, esitada muusikakoolile vaidlustus atesteerija otsuse ümber hindamiseks.

  (2) Esitatud vaidlustus vaadatakse läbi ja tehakse otsus 30 päeva jooksul arvates vaidlustuse esitamisest.

  (3) Muusikakoolil on õigus esitada atesteeritava materjalid vaidlustatud otsuse õiguspärasuse üle otsustamiseks ekspertidele hinnangu andmiseks.

  (4) Vaidlustuse menetlemisel on muusikakoolil õigus:
  1) teha vaidlustajale ettepanek atesteerimise uueks taotlemiseks;
  2) jätta vaidlustus rahuldamata.

  (5) Muusikakool teeb otsuse vaidlustajale teatavaks hiljemalt seitsme päeva jooksul.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Margi Ein
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json