HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Põltsamaa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 30

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse koolikohustuslikule isikule ning 17-aastasele või vanemale isikule ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Põltsamaa linna munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Põltsamaa linn, tagatakse õppimisvõimalus Põltsamaa linna munitsipaalkoolis (edaspidi munitsipaalkool).

  (2) Kui rahvastikuregistri andmetel selgub, et on veel Põltsamaa linnas elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole vastavat taotlust koolile esitanud, teeb kool koostööd linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku ning sotsiaalosakonnaga aitamaks tagada laste koolikohustuse täitmise õigeaegset alustamist.

§ 3.   Elukohajärgne munitsipaalkool

  (1) Elukohajärgne munitsipaalkool on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel määratav statsionaarset ja mittestatsionaarset õpet võimaldav kool, mille kaudu Põltsamaa linn tagab Põltsamaa linnas elavatele lastele võimaluse omandada põhiharidust.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Põltsamaa linn.

  (3) Kooli määramisel lähtutakse lapsevanema soovist ja lapse elukoha kaugusest soovitud koolist ning arvestatakse sama pere teiste laste õppimisega samas koolis.

  (4) Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseadusest ja käesolevast määrusest.

§ 4.   Põltsamaa linnas elav laps

  (1) Põltsamaa linnas elav laps on koolikohustuslik isik, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa linn haldusterritooriumil.

  (2) Kui rahvastikuregistrisse on lapse elukoha andmed kantud kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega või elukoha andmed puuduvad, määrab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lapse elukoha aadressi ise ja teavitab taotluse esitamisel sellest kooli, kes teavitab Põltsamaa linnavalitsust vanema määratud elukoha andmetest.

§ 5.   Haridusliku erivajadusega lapsele põhihariduse võimaldamine

  Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhimääruses sätestatust.

§ 6.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmist kontrollib Põltsamaa linnavalitsus kui ametiasutus.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2011.

Jaan Aiaots
Linnapea

Tiia Vahter
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json