Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 33

Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 17.11.2011 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

  (2) Hajaasustusala all peetakse käesolevas määruses silmas maaala, mis ei ole planeeringuga määratud tiheasustusalaks.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.

  (2) Tasuta lumetõrjet alustatakse kuni 12 h jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 10 cm. Lumetõrje teostamine ei sisalda libedusetõrjet.

  (3) Lumetõrje teostus peab olema lõpetatud 36 h pärast lumesaju lõppu.

  (4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse Kiili Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

  (5) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
  2) erateel,mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 100 meetri kaugusel;
  3) õuealal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

  (6) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Vormikohane taotlus esitatakse Kiili Vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. septembriks.

  (2) Vajadusel enne taotluse esitamist korraldab taotleja erateel lumetõrje teostamist võimaldava kooskõlastuse lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanikega.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lg 5 korras erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud kinnisasjal:
  1) kelle elukohaks on vähemalt 1 aasta enne taotluse esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Kiili vald;
  2) kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Kiili valla ees.

§ 5.   Erateele esitatavad nõuded

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid;
  2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  3) tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  4) tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel Kiili valla ehitusnõunik.

  (3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab taotleja ja tee omanik. Nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

  (4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 6.   Taotluse läbivaatamise kord

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse läbi määruse § 3 lõikes 1 märgitud tähtajast arvates ühe kuu jooksul.

  (2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul peale taotluse esitamist.

§ 7.   Rakendussätted

  Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json