Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kiili vallaeelarvest kodanikeühenduste toetamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 36

Kiili vallaeelarvest kodanikeühenduste toetamise kord

Vastu võetud 23.09.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib kodanikuühenduste toetamist Kiili vallaeelarve vahenditest.

  (2) Kiili vallaeelarvest toetatakse valla kodanikeühenduste tegevust ja nende läbiviidavaid projekte, mille eesmärgiks on valla elanike vaimse ja kehalist tervise edendamine, kultuuriteadlikkuse tõstmine, kohaliku elukeskkonna parendamine, turvalisuse tõstmine, või Kiili valla (edaspidi valla) elanike koostöö parandamine.

  (3) Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse järgmisel viisil:
  1) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele; toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta;
  2) tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja sihtasutustele nende igapäevase tegevuse ja üldkulude toetuseks; toetus eraldatakse üheks eelarveaastaks.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada järgmised kodanikuühendused:
  1) on registreeritud ja tegutsevad põhiosas valla haldusterritooriumil;
  2) on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool valda, kuid kelle tegevusest saavad valla elanikud olulist kasu.

  (2) Toetust ei anta aruande- ega maksuvõlglastele ega neile taotlejatele, kellele on esitatud nõue toetuse tagasi maksmiseks ja kes pole seda teinud.

§ 3.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus esitatakse Kiili Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) järgmisteks tähtaegadeks:
  1) tegevustoetuse saamiseks järgmiseks eelarveaastaks esitatakse taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks;
  2) ühekordse toetuse saamiseks järgmiseks eelarveaastaks esitatakse taotlus üldjuhul jooksva aasta 1. oktoobriks, erandjuhtudel vähemalt üks kuu enne projekti alguskuupäeva.

  (2) Taotlus koosneb vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest ja järgmistest lisadest:
  1) vormikohane tabel „Eelarve ja finantseerijad”;
  2) andmed vajalike finantsressursside olemasolu või nende saamise allikate kohta.

  (3) Taotlus esitatakse elektrooniliselt või paberkandjal allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatult ühes eksemplaris. Taotluse vormid kehtestab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt omaosalust. Omaosaluse suurus määratakse kindlaks iga projekti kohta eraldiseisvalt.

§ 4.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud § 1 lõikes 2 toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Toetust võib kasutada muudest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseeringu katteks.

  (3) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

  (4) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast toetuslepingu sõlmimist, välja arvatud erandjuhtudel tegevustoetuse korral.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Ühekordse toetuse andmise otsustab vallavalitsus, arvestades sealjuures:
  1) eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust valla üldise arengu seisukohalt;
  3) projekti eelarve kulude põhjendatust;
  4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust.

  (3) Vallavalitsus võib nõuda taotlejalt omafinantseeringu panustamist.

  (4) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

  (5) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

§ 6.   Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

  (1) Kiili vallavanem sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

  (2) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtaegadeks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vahearuanded ja projekti lõppedes lõpparuande. Aruandes esitatakse lisaks tegevuste kirjeldamisele ka kuludokumentide koopiad oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest, kui toetuslepingus ei ole määratud teisiti.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json