SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ruhnu valla täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 38

Ruhnu valla täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 29.09.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1; § 22 lg1 p5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab Ruhnu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused juhtudel, mil see pole reguleeritud Eesti Vabariigi muu õigusaktiga.

  (2) Sotsiaaltoetust võib taotleda rahvastikuregistri alusel Ruhnu valda registreeritud isik.

  (3) Täiendava sotsiaaltoetuse all mõistetakse Ruhnu valla eelarvest makstavaid ühekordseid toetusi ettenägematult halvenenud majandusliku olukorra leevendamiseks, toetusi majanduslikult vähekindlustatud isikute ning perede toimetuleku soodustamiseks ning erivajadustega isikutele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei ole võimalik kompenseerida teiste riiklike või kohalike toetustega.

§ 2.   Sotsiaaltoetuste taotlemine ja määramine

  (1) Sotsiaalabi taotleja esitab Ruhnu Vallavalitsusele avalduse, millele lisatakse võimalusel kulutusi tõendavad dokumendid.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada ka hooldajad, eestkostjad, vallavalitsuse ametnikud ja sotsiaaltöötaja, kui toetuse saaja ise mingil põhjusel ei saa või ei ole võimeline seda tegema.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida esitatud avalduse õigsust ning nõuda vajadusel täiendavaid andmeid perekonna või muude oluliste asjaolude kohta.

  (4) Toetuse taotlemise avaldused arutab läbi ja määrab toetuse või keeldub toetuse määramisest vallavalitsus oma korraldusega ühe kuu jooksul avalduse laekumisest.

  (5) Määratud toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele pangas või makstakse erandjuhul välja sularahas.

§ 3.   Toetuste liigid

  (1) Ruhnu valla eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus, mida makstakse lapsele, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Ruhnu valla elanikud vähemalt 1 (üks) aasta enne lapse sündi järgmiselt:
Peale lapse sünni registreerimist 50% ulatuses kinnitatud määrast
Lapse 1 (ühe) aastaseks saamisel ülejäänud 50 % kinnitatud määrast, kui laps on jätkuvalt Ruhnu valla elanike registris.
Kui rahvastikuregistri andmetel on Ruhnu valla elanik ainult üks lapsevanematest, makstakse sünnitoetust 50 % ulatuses, samadel tingimustel.
  2) matusetoetus
  3) kolimistoetus valla eelarvest palka saavale töötajale Ruhnu saarele tööle- ja elamaasumisel vähemalt kolmeks aastaks

  (2) Ruhnu valla eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvaid täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse järgmisteks vajadusteks:
  1) ravimite muretsemiseks väikese sissetulekuga inimesele;
  2) põetus- ja hooldusvahendite muretsemiseks puuetega inimestele;
  3) õnnetusjuhtumiteks ootamatute hädavajalike kulutuse puhul (tulekahju, vargus jm);
  4) lastelaagri tuusikute hinna täielikuks või osaliseks kompenseerimiseks;
  5) õpitoetus lapsevanemale lapse kesk-, keskeri- ja kutsehariduse omandamise perioodil
  6) muuks abivajaduseks.

  (3) Sünni-, matuse- ja kolimistoetuse määra kinnitab vallavolikogu.

§ 4.   Toetuste väljamaksmine

  (1) Määratud toetus kantakse toetuse saaja pangaarvele või makstakse erandjuhul välja sularahas.

  (2) Lapse sünnitoetuse makstakse lapse sünni puhul lapsevanema avalduse alusel lapse emale või isale. Mitmikute sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

  (3) Matusetoetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Ruhnu valla registris olnud lahkunu ühele lähedasele alates surmatunnistuse ja avalduse esitamisest ühe kuu jooksul pärast surmaakti vormistamist.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Ruhnu vallavolikogu määrus nr. 6 20.11.2006 a. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

  (2) Määrus jõustub 03.10.2012 a.

Sirje Simson
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json