PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringu kehtestamine

Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Iisaku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 41

  Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 24.03.2011 nr 31

  Iisaku Vallavolikogu võttis Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringu vastu 17.06.2010. a otsusega nr 45. Üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimus 19.07.-16.08.2010 ning avalikustamise järgne avalik arutelu 16.09.2010. Avaliku väljapaneku jooksul esitati ettepanekud täiendada üldplaneeringu lahendust, kavandades täiendavalt parkimiskohti. Ettepanekud olid põhjendatud, seetõttu korrigeeriti üldplaneeringu lahendust vastavalt esitatud ettepanekutele. Ettepanekutega arvestamine ei muutnud planeeringu põhilahendust ja ei toonud kaasa vajadust planeeringu täiendavaks kooskõlastamiseks. Planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena ei jäänud lahendamata planeeringuvaidlusi.Iisaku Vallavalitsus esitas 29.10.2010. a kirjaga nr 7-1.4-633 Keskkonnaameti Viru regioonile taotluse Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringu alusel. Keskkonnaameti Viru regioon esitas 25.02.2011. a kirjaga nr V14-9-11-16607-7 vastuse taotlusele ja ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega. Seetõttu on üldplaneeringu lahendust Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas täpsustatud. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kiitis heaks Keskkonnaameti Viru regioon 30.12.2010. a kirjaga nr V 6-5-17985-8. Vastavalt «Planeerimisseaduse» § 23 lõike 1 punktile 2 teostab järelevalvet üldplaneeringu üle maavanem. Iisaku Vallavalitsus esitas üldplaneeringu Ida-Viru maavanemale järelevalve teostamiseks 01.03.2011. a. Maavanem andis 14.03.2011. a üldplaneeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku üldplaneering kehtestada.Tulenevalt eeltoodust kehtestatakse määrus «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 31, «Planeerimisseaduse» § 24 lõigete 3 ja 6 ning Ida-Viru maavanema ettepaneku alusel.

  § 1.   Kehtestada Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneering.

  § 2.   Tunnistada planeeringuala ulatuses kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 24.04.2008. a määrusega nr 8 kehtestatud Iisaku valla üldplaneering.

  § 3.   Vallavalitsusel avaldada teade üldplaneeringu kehtestamise kohta maakonnalehes Põhjarannik.

  § 4.   Määrus jõustub 01. aprillil 2011.a.

  Annely Oone
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Seletuskiri

  Lisa 2 Kaart

  Lisa 3 KMSH aruanne

  /otsingu_soovitused.json