Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise kord

Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise kord - sisukord
Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2015, 12

Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliseks tegevuseks rahaliste vahendite taotlemise kord

Vastu võetud 26.02.2014 nr 3
RT IV, 12.03.2014, 6
jõustumine 15.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.2015RT IV, 06.10.2015, 409.10.2015

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab Rõuge valla eelarvest piirkonna kultuuriliste tegevuste läbiviimiseks toetuste taotlemise.

 (2) Piirkonna kultuuriliste tegevuste ülesandeks on teadmiste, oskuste, tervislike eluviiside, puhkuse, meeldiva ajaviite ja meelelahutuse pakkumine.

 (3) Piirkonna kultuuriliste tegevuste läbiviimiseks antavate rahaliste vahendite jagamist ja selle üle aruandlust eelarves eraldatud vahendite piires teostab Rõuge Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon.

 (4) Piirkonna kultuuriline tegevus hõlmab valla erinevates piirkondades või kogu vallas toimuvaid kultuurilisi tegevusi või väljaspool valda toimuvaid kultuurilisi tegevusi, kus osalevad Rõuge valla kultuurikollektiivid ja/või üksikesinejad. Kultuuriline tegevus on suunatud erinevas vanuses huvigruppidele.

 (5) Käesolev kord ei võimalda vahendite taotlemist Rõuge valla allasutustel oma arengukavaliste eesmärkide saavutamiseks.

§ 2.  Taotluste esitamise kord

 (1) Toetuse saamise aluseks on vormikohane taotlus. Kultuurijuhi poolt läbi vaadatud taotluses esinevate vigade parandamiseks antakse taotlejale aega kolm tööpäeva. Puuduste likvideerimata jätmisel taotlus edasisele hindamisele ei kuulu. Taotlusi toetuste saamiseks on võimalik esitada vallavalitsusele 2 korda aastas tähtaegadega 1. juuni (projekti alguskuupäevaga mitte varem kui 1. juuli käesolev kalendriaasta) ja 1. detsember. Kui 1. kuupäev on nädalavahetus või riigipüha, saab taotluse esitada nädalavahetusele või pühadele järgneval esimesel tööpäeval.
[RT IV, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

 (2) Taotlusi võivad esitada:
 1) Rõuge valla kodanikud;
 2) Organisatsioonid/ühendused, mille liige/liikmed on Rõuge valla kodanikud.

 (3) Taotluses peab olema ära näidatud omafinantseering ja projektile raha taotlemisel muudest allikatest projekti kaasfinantseering. Toetuse taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% taotluse üldmahust.
[RT IV, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

 (4) Rõuge Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni heakskiidu saanud taotlused esitab komisjon vallavalitsusele koos omapoolsete ettepanekutega nende täielikuks või osaliseks rahuldamiseks.

 (5) Rahaliste vahendite eraldamise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega 1 kuu jooksul komisjoni poolt vallavalitsusele ettepaneku esitamise ajast alates.

§ 3.  Lepingu sõlmimine

 (1) Lepingu vormi kinnitab ja lepingu sõlmimist ning toetuse maksmist korraldab vallavalitsus.

 (2) Leping toetuse taotlejaga sõlmitakse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates vallavalitsuse poolt otsuse tegemisest.

§ 4.  Aruandlus

 (1) Kõik toetuse saajad on kohustatud:
 1) kasutama eraldatud rahalisi vahendeid sihtotstarbeliselt;
 2) esitama ürituse kohta aruande ühe kuu jooksul peale projekti lõppemist. Aruande vormid kinnitab vallavalitsus;
 3) esitama komisjoni nõudel raha kasutamist tõendavad täiendavad dokumendid.

 (2) Aruande mitteesitamisel samale või sarnasele üritusele taotlust esitada ei saa kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

§ 5.  Kontrolli tagamine

 (1) Taotlejad on kohustatud kaks nädalat enne üritust teavitama selle toimumisest valla infokanalite kaudu. Tegevustoetuse saajad on kohustatud kord aastas kajastama oma tegevust valla infokanalites.

 (2) Taotlejad on kohustatud kaks nädalat enne ürituse toimumist teavitama kultuurijuhti ürituse toimumise ajast.

 (3) Ürituse toimumisest teada andes peab välja tooma, et toetaja on Rõuge vald.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.