Teksti suurus:

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmine

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2017, 21

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava“ muutmine

Vastu võetud 27.09.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012. a määrust nr 4 "Kaiu valla arengukava" muudetakse järgmiselt:
 1) peatüki „Elukeskkond“ alapunkti 4.3.5 „Eesmärgid ja tegevussuunad“ lisatakse 10. eesmärk „Kaasajastatud mänguväljakud külades ning Kaiu alevikus“;
 2) peatüki „Kultuur, sport“ alapunkti 4.5.5 „Eesmärgid ja tegevussuunad“ eesmärgi nr 2 objektide loendisse lisatakse „Kuimetsa karstiala“;
 3) viienda osa „Tegevuskava“ tabel asendatakse uue tabeliga;
 4) kuuenda osa „Investeeringute kava“ tabel asendatakse uue tabeliga;
 5) seitsmes osa „Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020“ tekst asendatakse „Kaiu valla eelarvestrateegia 2018-2021“ uue tekstiga.

Sirje Laansoo
volikogu esimees

Lisa Tegevuskava

Lisa Investeeringute kava

Lisa Eelarvestrateegia