Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 3

Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 26.09.2018 nr 44
,rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.oktoobrist 2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (edaspidi kord) sätestab valla elanike ja/või valla avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühingutele ja seltsingutele (edaspidi taotleja) Viljandi valla (edaspidi vald) eelarvelistest vahenditest (edaspidi valla eelarve) toetuse taotlemise, maksmise, aruandluse ja järelevalve teostamise korra.

  (2) Avalikes huvides tegutsemise tähendab, et taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui taotleja liikmeskond.

  (3) Toetuseks määratud vahendite suuruse valla eelarves kinnitab Viljandi Vallavolikogu.

  (4) Toetust määratakse ja makstakse üksnes juhul, kui valla eelarves on olemas vastavad rahalised vahendid.

§ 2.   Toetamise eesmärgid ja kriteeriumid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust vallas.

  (2) Taotleja tegevus peab olema kooskõlas valla arengukavaga ja toimuma valla elanike ja/või valla avalikes huvides.

  (3) Toetust antakse:
  1) taotleja igapäevase tegevuse ja majandamiskulude toetuseks (sh haldus- ja kommunaalkulud);
  2) abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse esitatavate mittetulundusliku tegevuse projektide kaasfinantseerimiseks;
  3) valla ja selle erinevate piirkondade seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks ja teostamiseks;
  4) erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks.

  (4) Eelistatud on taotlejad, kes tegutsevad piirkondades, kus ei asu Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametiasutuse hallatavaid asutusi vaba aja tegevuste korraldamiseks.

  (5) Korra alusel ei toetata:
  1) ettevõtlusega konkureerivat tegevust;
  2) kasumit teenivaid projekte.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja menetlemine

  (1) Vormikohased taotlused esitatakse vallavalitsusele:
  1) etteulatuvalt järgneva aasta tegevusteks 1. novembriks. T aotluse ja aruande vormid on leitavad Viljandi valla veebilehelt;
  2) jooksva aasta ettenägematuteks tegevusteks 1. veebruariks, 1. maiks, 1. augustiks ja 1. novembriks.

  (2) Puuduste esinemisel taotluses, annab vallavanema poolt määratud vallavalitsuse ametiasutuse ametnik (edaspidi ametnik) taotlejale 10 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjustest teavitab ametnik taotlejat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul.

  (4) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (5) Toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud alatine komisjon (edaspidi komisjon) 20 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuste määramise, nende suuruse ja vajadusel selle kasutamise tingimuste kohta.

  (6) Komisjonil ja vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramisel arvestatakse korra § 2 olevaid eesmärke ja kriteeriume ning lähtutakse laekunud taotluste analüüsist ja valla eelarvest.

  (2) Toetuste suurused, maksmine või mittemaksmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, taotlusi läbivaatava komisjoni ettepanekute alusel.

  (3) Toetust ei määrata:
  1) taotlejale, kes ei ole tähtaegselt esitanud nõuetekohast aruannet eelneval perioodil saadud toetuse kasutamise kohta, kelle aruanne ei vasta nõuetele või kellel on võlgnevusi riigi või valla ees;
  2) kui puudub tegevuse seotus valla elanike või valla avalike huvidega;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Toetus makstakse välja toetuse saaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

  (2) Lepingu sõlmimise aluseks on vallavalitsuse korraldus toetuse maksmise kohta.

  (3) Leping sõlmitakse esimesel võimalusel jooksva aasta tegevusteks määratud toetuste maksmiseks, vastavalt tegevuste toimumise ajale.

  (4) Kui toetuse saaja ei tagasta allkirjastatud lepingut 20 kalendripäeva jooksul, kaotab toetuse saaja lepingu sõlmimise õiguse ja toetust välja ei maksta.

§ 6.   Toetuse ülekandmine

  Toetus kantakse toetuse saaja arvelduskontole 7 kalendripäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mõlema lepingu osapoole poolt.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsuse ametiasutusele aruande toetuse kasutamise kohta 20 kalendripäeva jooksul pärast toetuse kasutamise lõpptähtaega.

  (2) Aruande tähtajaks esitamata jätmine on aluseks toetuse tagasinõudmiseks või edaspidi toetuse maksmisest keeldumiseks.

  (3) Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad ja kulude tasumist tõendavad dokumendid.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud tagastama kasutamata jäänud toetussumma 10 kalendripäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande esitamisest.

  (5) Kontrolli toetuse määramise, maksmise ja kasutamise sihipärasuse üle teostab ametnik.

§ 8.   Vormide kinnitamine

  Toetuse taotluse, lepingu ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussäte

  2018. aasta 1. oktoobriks laekunud taotlused menetletakse käesoleva korra alusel.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 25.04.2018 määrus nr 27 „Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2018.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json