HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valga Põhikooli põhimäärus

Valga Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 21

Valga Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 28.09.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Kooli nimi on Valga Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub Valga vallas, Valga linnas. Kooli aadress on Kungla tn 16, Valga linn, Valga vald.
Kooli tegutsemiskohad on Kungla tn 16 ja Vabaduse tn 13 Valga linnas.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm, liik ja haldusala

  (1) Kool on üldhariduskool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Kool on munitsipaalkool, mille kõrgemalseisev asutus on Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus.

§ 4.   Õppevorm

  Kooli õppetöö toimub statsionaarses õppevormis.

§ 5.   Pitsat, eelarve ja sümboolika

  (1) Koolil on Valga valla vapi kujutisega ja oma nimega pitsat.

  (2) Koolil on Valga valla eelarves iseseisev eelarve.

  (3) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor, kooskõlastades korra eelnevalt vallavalitsusega.

§ 6.   Asjaajamiskeel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades kooli tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 8.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmist, põhihariduse omandamist ja aidata jõuda selgusele oma huvides ning tagada valmisolek õpingute jätkamiseks.

  (2) Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

§ 9.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua koolikohustuslikule õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
  2) hoida ja tugevdada õpilase tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  3) luua tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks;
  4) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks kooli juures.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 10.   Struktuur

  (1) Kool on põhikool. Õpe on korraldatud klassipõhiselt (1.– 9. klass).

  (2) Õpilase õppekavas sõnastatud eesmärkide täitmiseks ja talle vajaliku toe pakkumiseks võib kool lisaks tavaklassidele moodustada ka õpiabi- või tasemerühmi või eriklasse.

  (3) Kool võib avada keelekümblusklasse.

§ 11.   Õppekava

  (1) Põhihariduse standard kehtestatakse põhikooli riiklikus õppekavas ning lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate õpilaste jaoks põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas.

  (2) Õpilastele põhihariduse võimaldamine toimub kooli õppekava alusel. Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Andmed kooli õppekava kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse.

  (4) Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti või muud õppekirjandust.

§ 12.   Õppe korraldus

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ja koosneb trimestritest ning koolivaheaegadest.

  (2) Trimestrites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on trimestrites kokku vähemalt 185 õppepäeva. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

  (4) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga, mille pikkus on üldjuhul 10 minutit iga õppetunni kohta. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest ilma vahetunnita.

  (5) Kooli õppe- ja kasvatustöö on korraldatud kooli päevakava järgi. Päevakava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

4. peatükk Õppekavavälise tegevuse korraldamine 

§ 13.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada kooli pikapäevarühmi, mis pakuvad õpilasele õppekavavälise tegevusena järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (3) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotluse alusel.

§ 14.   Raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu, mille töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

§ 15.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod.

5. peatükk Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 16.   Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires;
  3) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  4) saada tugispetsialistide teenust;
  5) asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  6) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, tehnilisi, spordi- jm vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  7) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise kohta Vabariigi Valitsuse ning vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  8) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta ning esmast teavet õppetöö sisu ja õppimisvõimaluste kohta;
  9) saada tasuta õpilaspilet;
  10) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsiooni poole.

§ 17.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) täitma kooli kodukorda;
  3) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele;
  4) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt;
  5) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 18.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
  2) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks;
  3) saada teavet ja selgitusi kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  4) juurdepääsule kooli valduses olevale teabele oma lapse kohta;
  5) osaleda vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  6) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  7) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 19.   Vanemate kohustused

  Vanem on kohustatud:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või vallavalitsus;
  6) koolikohustuse täitmise tagamisel pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktide sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 20.   Õpilaskond

  (1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

  (2) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras mittetulundusühingute seaduse § 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud juriidilise isiku staatust omamata;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

§ 21.   Õpilasesindus

  (1) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (2) Õpilasesindus annab arvamuse kooli arengukava, õppekava ja kodukorra kohta.

  (3) Õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulub kooli hoolekogu koosseisu.

§ 22.   Esimese õpilasesinduse valimised

  (1) Esimese õpilasesinduse valimise korraldab kooli direktor hiljemalt kahe kuu jooksul õppeaasta algusest.

  (2) Esimese õpilasesinduse moodustavad 5.–9. klassi õpilased.

  (3) Iga klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast ühe klassi esindaja.

  (4) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

  (5) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega president ja asepresident.

§ 23.   Õpilasesinduse põhimäärus

  (1) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (2) Põhimäärus kiidetakse õpilaskonna poolt heaks. Klassijuhatajad tutvustavad põhimäärust klassides. Põhimäärus on klassi poolt heaks kiidetud, kui 2/3 õpilastest on avaldanud arvamust. Kui 2/3 klassidest on avaldanud arvamust õpilasesinduse põhimääruse kohta, esitatakse see kinnitamiseks direktorile. Kahe nädala jooksul saab iga õpilane teha ettepanekuid õpilasomavalitsuse põhimäärusesse, esitades need kirjalikult oma klassi õpilasomavalitsuse esindajale.

  (3) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

6. peatükk Koolitöötajate õigused ja kohustused 

§ 24.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppejuhid, õpetajad, tugispetsialistid, abiõpetajad, ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.

  (3) Koolitöötajatega sõlmib töölepingu direktor. Õppejuhtide, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

  (4) Direktori, õppejuhi, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (5) Põhikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

  (6) Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks on loodud kutsestandardid. Kutsestandard kirjeldab edukaks kutsetegevuseks vajalikke teadmisi, oskuseid, kogemusi ja hoiakuid.

§ 25.   Koolitöötajate tööülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Õppejuhtide, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ja teineteisemõistmisel ning koostööl õpilaste kodudega. Kooli teenindava personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (2) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

  (3) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites, töötaja töölepingus (sh ametijuhendis), seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.

7. peatükk Kooli juhtimine 

§ 26.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

§ 27.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
  2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) kehtestab kooli õppekava;
  4) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  5) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  6) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  7) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  8) korraldab kooli finantsmajanduslikku tegevust;
  9) esitab vallavalitsusele kooli eelarve kava ja eelarve muudatuste ettepanekud;
  10) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  11) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  12) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud;
  13) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted;
  14) annab oma pädevuse piires kooli töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  15) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  16) sõlmib igapäevase õppe- ja majandustegevuse raames kooli nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
  17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 28.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhatajad, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse poolt määratud õpilaste esindaja.

  (2) Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 29.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustamise ja selle töökorra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu:
  1) annab arvamuse kooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja nende muudatuste kohta;
  2) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  3) annab vajadusel kooli pidajale nõusoleku kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses;
  4) nimetatud klassi täituvuse piirnormist suurema klassi täituvuse piirnormi;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab arvamuse arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  7) võib kohustada kooli koostöös kooli pidajaga korraldama pikapäevarühma moodustamist;
  8) kehtestab avaliku konkursi läbiviimise korra kooli õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute/ametikohtade täitmiseks;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kohta;
  10) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  11) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  12) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  13) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  14) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud ülesandeid.

§ 30.   Kooli juhtkond

  (1) Koolil on juhtkond, mis on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel ja strateegilisel planeerimisel nõuandev organ.

  (2) Kooli juhtkonna koosseisu ja töökorra kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 31.   Kooli laiendatud juhtkond

  (1) Koolil on laiendatud juhtkond, mis on kooli juhtkonnale kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel strateegilisel planeerimisel nõuandev organ.

  (2) Kooli laiendatud juhtkonna, kuhu kuuluvad juhtkonna liikmed ning ainevaldkondade juhid, töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 32.   Kooli tugikeskus

  (1) Koolil on tugikeskus, mis korraldab koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks, ning koordineerib koolivälises võrgustikutöös.

  (2) Tugikeskus toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.

  (3) Kooli tugikeskuse koosseisu ning täpsemad ülesanded ja töökorralduse põhimõtted kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 33.   Kooli ainevaldkondade töörühmad

  (1) Koolis tegutsevad ainevaldkondade töörühmad, mis ühendavad lähedaste õppeainete õpetajaid. Ainevaldkondade töörühmade ülesandeks on suunata ja koordineerida õppe-, kasvatus- ja arendustööd oma ainevaldkonnas.

  (2) Ainevaldkondade töörühmade koosseisu ning täpsemad ülesanded ja töökorralduse põhimõtted kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Ainevaldkondade töörühmade juhid on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

§ 34.   Kooli töökeskkonnanõukogu

  (1) Kooli töökeskkonnanõukogu, ülesandeks on aidata kaasa ohutu ning tervisliku töökeskkonna loomisele.

  (2) Töökeskkonnanõukogu koosseisu ning täpsemad ülesanded ja töökorralduse põhimõtted kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

8. peatükk Majandamise alused, aruandlus ja järelevalve 

§ 35.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks Valga vallavara eeskirja alusel antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Valga valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Valga vallavara eeskirjas sätestatud korras.

§ 36.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 37.   Aruandlus

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (2) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 38.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (3) Õpilasele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevusele riiklikku järelevalvet Terviseamet.

9. peatükk Ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine 

§ 39.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab kooli pidaja arvestades õigusaktide ettenähtud tingimusi ja tähtaegu.

§ 40.   Kooli pidamise üleandmine

  (1) Vallal on õigus anda kooli pidamine üle riigile või teisele vallale või linnale.

  (2) Kooli pidamine antakse üle pärast viimase trimestri lõppu. Kooli pidamise üleandmise otsusest teatatakse kooli õpilastele ja töötajatele hiljemalt kaks kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli pidamise üleandmisel tagab uus kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata üldhariduse omandamist koolis.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 41.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 29. aprilli 2016 määrus nr 52 „Valga Põhikooli põhimäärus“.

§ 42.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Külliki Siilak
Esimees

/otsingu_soovitused.json