Teksti suurus:

Haapsalu linna 2018. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 30

Haapsalu linna 2018. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 28.09.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, Haapsalu linna põhimääruse § 55 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012. a määruse nr 56 „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.  Muuta Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018. a määrusega nr 16 kinnitatud ja 29.06.2018. a määrusega nr 21 muudetud Haapsalu linna 2018. aasta eelarvet vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa 1 Haapsalu linna 2018. aasta teine lisaeelarve

Lisa 2 Haapsalu linna 2018. aasta teise lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi