Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puude raie- ja hoolduslõikuse lubamise eeskiri

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 39

Puude raie- ja hoolduslõikuse lubamise eeskiri

Vastu võetud 27.09.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, looduskaitseseaduse § 45 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viru-Nigula valla tiheasustusega aladel kasvavate puude raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemise, loa väljastamise ja loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmise kord.

  (2) Kord ei reguleeri raietöid metsaseaduse tähenduses ja erakinnistutel kasvavate viljapuude raiet ning hoolduslõikust.

  (3) Raiumiseks on vajalik luba (edaspidi raieluba), kui puu tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast (edaspidi rinnasdiameeter) on üle 15 sentimeetri ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra.

  (4) Raideks käesoleva määruse mõistes on:
  1) puu raiumine;
  2) võra oluline kujundamine okste kärpimise teel (hoolduslõikus).

  (5) Kord on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes soovivad Viru-Nigula valla tiheasustusaladel teostada raiet käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud mõistes.

§ 2.   Taotluse esitamine ning seonduvad toimingud

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) riigimaal riigimaa valitseja või seaduse või lepingu alusel heakorra- ja hooldustöid teostav isik või tema volitatud esindaja;
  3) valla omandis oleval maal lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema volitatud esindaja;
  4) tänavate, trasside ja muude kommunikatsioonide rajamisel ettejäävate puude raiel trasside valdaja või tema poolt volitatud isik.

  (2) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) kirjalik volitus, kui tegutsetakse volituse alusel või esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja. Elektrooniliselt esitatava raieloa taotluse puhul peab olema digikonteinerisse lisatud maa omaniku allkiri;
  2) kaasomandi puhul kaasomaniku või kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek. Elektrooniliselt esitatava raieloa taotluse puhul peab olema digikonteinerisse lisatud kaasomaniku(e) allkiri;
  3) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  4) naaberkinnistu omaniku kirjalik või digitaalselt allkirjastatud nõusolek puude raiumiseks, kui puud asuvad kahe kinnistu piiril;
  5) kaitstava loodusobjekti või kaitseala valitseja kirjalik nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil või kaitsealal;
  6) Keskkonnaameti kirjalik nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, v.a raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;
  7) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  8) dendroloogiline hinnang arendus- ja ehitusprojektide korral, kui raieluba taotletakse enamale kui 40-le puule;
  9) arboristi või dendroloogi poolt koostatud eksperthinnang, kui see osutub vajalikuks puu tervisliku seisundi hindamiseks.

  (3) Raieluba puu mahavõtmiseks saab taotleda:
  1) kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik, jalalt kuivanud;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui kolm meetrit või kahjustab hoone vundamendikonstruktsioone;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Raieluba hoolduslõikuseks saab taotleda, kui:
  1) puu vajab kujunduslõikust;
  2) võra kahjustab katusekonstruktsioone;
  3) oksad kasvavad liinikoridoris;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (5) Puu raieluba tuleb taotleda puu võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 25%.

  (6) Puu raieluba ei ole vaja taotleda juhul, kui:
  1) tegemist on viljapuuga;
  2) puult eemaldatakse kuivanud oksi ja vesivõsusid;
  3) puu on kuivanud, v.a munitsipaal- ja riigimaal asuvad;
  4) puu on murdunud, v.a munitsipaal- ja riigimaal asuvad;
  5) puu on vaja operatiivselt eemaldada tuulemurru või tekkinud avariiohtliku olukorra tõttu.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 5 nimetatud olukorras puude eemaldamisest tuleb 3 päeva jooksul informeerida vallavalitsust, teatades puude asukoha, arvu ja liigi.

§ 3.   Puu raieloa taotlus

  (1) Kasvava puu raiumiseks või hoolduslõikuseks esitatakse Viru-Nigula vallavalitsusele põhjendatud vormikohane kirjalik või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, aadress, isiku- või registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress);
  2) raieala, kinnistu või krundi aadress puu asukoha täpse kirjeldusega, võimalusel puu äranäitamisega asendiplaanil või taotluse esitaja omakäelise joonisega puu asukoha selgitamiseks;
  3) puuliik, puude arv;
  4) põhjendus puu raiumiseks või hoolduslõikuseks;
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel avalikus kohas heakord;
  6) taotleja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (2) Kui taotletakse luba kehtivas detailplaneeringus määratud puu raiumiseks, siis käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nõutud põhjendust ei ole tarvis esitada.

  (3) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raieluba antakse koos ehitusloaga, eraldi raieloataotlust ei pea esitama.

§ 4.   Puu raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Puu raiumiseks loa andmise menetluses teeb vallavalitsuse vastav ametnik järgmisi toiminguid 15 päeva jooksul taotluse laekumisest:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) kaasab vajadusel eksperte;
  4) märgistab vajadusel puu looduses.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametnik annab raieloa või keeldub raieloa andmisest 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest. Kirjalik raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, milles t üks väljastatakse loa taotlejale, teine jääb vallavalitsusse. Digiallkirjastatud raieluba saadetakse taotleja poolt märgitud e-posti aadressile.

  (3) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitab ametnik raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

  (4) Raieloa andmisest on õigus ametnikul keelduda eelkõige juhtudel, kui:
  1) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  2) taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente või saanud nõutud kooskõlastusi;
  3) kui taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel vääradeks;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  5) puu raiumine on vastuolus teiste isikute õiguste või huvidega;
  6) kui kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  7) taotleja poolt soovitud lõikusmeetod ei sobi konkreetsele puuliigile ja lõikuse tagajärjel halveneksid puu kasvutingimused pöördumatult;
  8) vegetatsiooniperioodist lähtudes ei ole õige aeg puu lõikuseks.

  (5) Raierahu perioodil võib keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Vastav eritingimus märgitakse raieloal.

  (6) Puu raieloa kehtivusaeg on määratud raieloal.

§ 5.   Nõuded raieloa saajale

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Puu okste kärpimisel tuleb järgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus.

  (3) Raie teostamisel tuleb tagada ohutus raie teostamise piirkonnas ning raie ei tohi tekitada kahju või kujutada ohtu kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

  (4) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja rajatisi. Tema süül tekitatud kahju tuleb tal hüvitada.

§ 6.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametnikul on õigus peatada raieloa kehtivus või raieluba kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse raierahu perioodi;
  3) raiutakse raieloale mittekantud puid;
  4) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
  5) ilmnevad asjaolud, mis raieloa väljastamise ajal ei olnud teada ja mis võivad tingida raieloa hilisema kehtetuks tunnistamise.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitab ametnik taotlejat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 7.   Järelevalve teostajad

  Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab Viru-Nigula vallavalitsus.

§ 8.   Vastutus

  Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse § 73 alusel.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrusega kinnitatakse järgnevad vormid:
  1) raieloa taotluse vorm (lisa 1);
  2) raieloa vorm (lisa 2);

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
  1) Aseri Vallavolikogu 21.08.2014 määrus nr 20 „Raieloa andmise kord“;
  2) Kunda Linnavolikogu 02.05.2006 määrus nr 13 „Puude raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord Kunda linnas“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

/otsingu_soovitused.json