Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Nõo raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2021, 1

Nõo raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 23.09.2021 nr 59

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Nõo raamatukogu (edaspidi „raamatukogu“) eesmärgi, ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud olulised raamatukogu tegevuse korraldamise küsimused.

  (2) Raamatukogu on Nõo vallavalitsuse (edaspidi „vallavalitsus“) hallatav asutus, mis on asutatud Nõo Vallavolikogu (edaspidi „volikogu“) poolt.

  (3) Raamatukogu ametlik nimetus on Nõo raamatukogu ja asukoht ning postiaadress: Voika 23, Nõo alevik, 61601 Tartu maakond.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab volikogu.

  (6) Raamatukogu kasutamise eeskiri kehtestatakse seadusega ettenähtud korras.

  (7) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu ning tema teeninduspiirkonnaks on valla territoorium.

  (8) Raamatukogu koosneb keskkogust ja harukogudest.

  (9) Nõo alevikus asuv Nõo raamatukogu on keskkogu, harukogud on Luke raamatukogu ja Nõgiaru raamatukogu.

  (10) Raamatukogul on õigus kasutada Nõo Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud sümboolikat.

  (11) Raamatukogu tööd koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, edendada lugemiskultuuri, mitmekülgset lugemisoskust ja digipädevust, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning elanikkonna osalemist kogukonna ja riigielu küsimustes.

  (2) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks neile vajalikud väljaanded ning avalikud andmebaasid.

  (3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid (väljaannete kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ligipääsu võimaldamine) teeninduspiirkonna elanikele ja teistele soovijatele vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale ning korraldab vastavalt vajadusele koduteeninduse;
  2) komplekteerib, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised väljaanded ning elektroonilised avalikud andmebaasid;
  3) korraldab raamatukogus puuduvate väljaannete tellimist teistest raamatukogudest kasutaja soovil ning kulul;
  4) tagab interneti tasuta kasutamise;
  5) osutab vajadusel raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (printimine, paljundamine jne) vallavalitsuse korraldusega kinnitatud hinnakirja alusel;
  6) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud väljaanded ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
  7) korraldab teatmebibliograafilist tööd ja koduloo alast tööd, vajadusel teeb infootsinguid erinevatest allikatest ja andmebaasidest;
  8) korraldab näitusi ja muid kultuuriüritusi, tutvustab raamatuvarasid ja tegevust üldsusele;
  9) korraldab lugejakoolitusi raamatukogu infosüsteemide ja interneti kasutamiseks;
  10) korraldab raamatu- ja kunstinäitusi, kirjandusüritusi, kohtumisi, raamatuvarade tutvustusi nii täiskasvanuile kui lastele ning muid kultuuriloolisi üritusi;
  11) toimib kogukonnakeskusena ja edastab valla infot;
  12) toetab oma tegevusega Nõo Põhikooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi õppekava täitmist, teeb koostööd seltside, teiste kultuuriasutuste ja organisatsioonidega, samuti teiste Tartumaa ja Eesti raamatukogudega.

§ 3.   Raamatukogu tegevuse korraldamine ja personal

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor), kelle haridustase peab olema vastavuses rahvaraamatukogu seaduses sätestatuga.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse ametisse konkursikomisjoni ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Direktor:
  1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu eest;
  3) koostab raamatukogu eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  4) esindab raamatukogu ning sõlmib raamatukogu nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  5) kinnitab kooskõlastatult vallavalitsusega raamatukogu töötajate koosseisu ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud;
  6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid, tööohutusalased juhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid ning annab oma pädevuse piires käskkirju;
  7) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale korrale;
  8) tagab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutustega;
  9) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  10) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja nõukogu otsustest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Direktoril on õigus:
  1) esitada vallavalitsusele raamatukogu tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  2) osaleda raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel omavalitsusorganites;
  3) saada rahvaraamatukogu seaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt;
  4) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetuse teel;
  5) anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke trükiseid volikogu kehtestatud korras.

  (7) Direktoril on kohustus:
  1) tagada tema kasutusse antud vallavara sihtotstarbeline kasutamine ja säilimine;
  2) tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine.

  (8) Asutuse töötajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutes, ametijuhendites, töökorralduse reeglites, töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites ja muudes asutuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

§ 4.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Vallavalitsus kinnitab 3-liikmelise raamatukogu nõukogu (edaspidi „nõukogu“) koosseisu kolmeks aastaks.

  (2) Nõukogu koosseisu kuulub üks vallavalitsuse esindaja, üks raamatukogu esindaja ja üks lugejate esindaja.

  (3) Nõukogu valib oma koosseisust esimehe.

  (4) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste läbiarutamine, raamatukogu töö hindamine ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamiseks ettepanekute tegemine.

  (5) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
  3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (6) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (7) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (8) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas.

  (9) Nõukogu koosolekutest võtab osa direktor.

  (10) Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab esimees. Nõukogu koosoleku toimumisest tuleb nõukogu liikmetele teatada vähemalt viis päeva ette.

  (11) Nõukogu koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist nõukogu liikmetele korraldab nõukogu esimees.

  (12) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed.

  (13) Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

§ 5.   Raamatukogu kogud ja teeninduse korraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi väljaandeid.

  (2) Kogude koostamisel arvestab raamatukogu Nõo Põhikooli ja võimalusel Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste õppimise ja õpetajate poolt loodava õppekeskkonna vajadustega, et toetada koolis kõigi õppeainete ning huvitegevuse toimimist.

  (3) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

  (4) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Raamatukogu töötajad on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu kasutuses on Nõo valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogul on oma alaeelarve Nõo valla eelarves, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (3) Ettepanekud alaeelarve eelnõu kohta esitab raamatukogu vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (4) Raamatukogu tulud moodustuvad:
  1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavatest toetustest;
  3) annetustest;
  4) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (5) Raamatukogu kulud on:
  1) personalikulu;
  2) teavikute soetamise kulud;
  3) majapidamiskulud.

  (6) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 7.   Raamatukogu kontroll ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

  (4) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 8.   Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

  (2) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 määrus nr 35 „Nõo Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“;
  2) Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 määrus nr 36 „Luke Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“;
  3) Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 määrus nr 37 „Nõgiaru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json