Teksti suurus:

Keila Linnavalitsuse 10. detsembri 2020 määruse nr 6 „Keila linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus“

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2021, 22

Keila Linnavalitsuse 10. detsembri 2020 määruse nr 6 „Keila linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus“

Vastu võetud 30.09.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 30 lõike 1 punkti 4, avaliku teabe seaduse § 435 lõike 1 ja Keila Linnavolikogu 27. veebruari 2018. a otsuse nr 5 „Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine“ alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavalitsuse 10. detsembri 2020 määruses nr 6 „Keila linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Andmekogus loodavaid ja andmekogusse esitatavaid dokumente, v.a huvitegevuse ja kogukonnategevuse toetuse ja liikluspiirangu alasse sissesõidu loa taotlused, ei registreerita asutuste dokumendisüsteemis Webdesktop.“

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enno Fels
Linnapea

Maris Mäger
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json