Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2023, 42

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ muutmine

Vastu võetud 04.10.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg-te 3 ja 4 ning avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 27 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruses nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) teenus - otsene või kaudne avalik teenus, mida linna asutus või tema volitatud isik osutab teenuse kasutajale õigusaktides ettenähtud viisil tasuta või tasu eest;“;


  2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) sotsiaalteenus - teenus, millega riik või kohalik omavalitsus toetab abi vajava inimese või tema pere toimetulekut;“;


  3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ametiasutuse hallatava asutuse osutatava teenuse ja müüdava kauba hinna kehtestab ametiasutuse juht korralduse või käskkirjaga. Linnaosa valitsuse hallatava asutuse osutatava sotsiaalteenuse hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkirjaga.“;


  4) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu ja Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu valmistatakse ette ATAKi hinnamoodulis (edaspidi THIM) ja seda menetletakse Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.“;


  5) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) linna digiteenistus, kes kooskõlastab kauba või teenuse nimetused ja müüjad või osutajad;“;

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json