Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2012, 8

Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 08.12.2010 nr 24
jõustumine 13.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.04.201120.04.2011

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 35 lg 1 ja 2, "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 66 lg 2, "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 9 lg 3 ja "Huvikooli seadus" § 7 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Võru linna ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi asutus) on Võru linna omanduses olev ja linnavalitsuse haldusalas tegutsev organisatsiooniliselt iseseisev institutsioon (ei ole juriidiline isik), mille ülesanne on Võru linna kui omavalitsusüksuse (edaspidi linn) poolt pakutavate vajalike teenuste osutamine.

 (2) Korda rakendatakse asutuse asutamisel, haldamisel, ümberkorraldamisel ja lõpetamisel.

 (3) Asutusel on oma pitsat ja tal võib olla eraldi arvelduskonto (-kontod).

 (4) Asutuse asutamist, ümber korraldamist ja lõpetamist korraldab ja viib läbi linnavalitsus (edaspidi valitsus) linnavolikogu (edaspidi volikogu) otsuse alusel.

 (5) Asutus loetakse asutatuks, ümberkorraldatuks või lõpetatuks volikogu (v.a seaduses sätestatud juhtudel valitsuse) otsuses märgitud kuupäevast.

§ 2.  Asutuse asutamine

 (1) Asutus asutatakse linna ülesannete täitmiseks kui selleks esineb vajadus.

 (2) Kirjalik asutamisettepanek esitatakse volikogule ning see peab sisaldama:
 1) asutamise põhjendust (tegevusvaldkonnad, vajadus osutada teenuseid asutuse kaudu, võimalikud muudatused valitsuse ametnike (struktuuriüksuste) ja teiste asutuste töös);
 2) asutamise majanduslikke kaalutlusi (asutamiseks ja tegevuse finantseerimiseks vajalik raha linnaeelarves või raha saamise viis, teenused, millest laekub raha linnaeelarvesse ning tegevuseks vajalik vara või selle saamise viis ja loodava asutuse tulevane asukoht);
 3) andmeid personali või personali leidmise võimaluste kohta, samuti uue asutuse töötajate arvu ja koosseisu ning kvalifikatsiooninõuete kohta;
 4) asutuse põhimääruse (põhikirja) projekt ja esimese kahe tegevusaasta eelarve projekt;
 5) asutamisest tingitud muudatusi linna õigusaktides.

 (3) Asutuse põhimääruse (põhikirja) kinnitab valitsus, v.a seaduses ette nähtud juhtudel volikogu.

§ 3.  Asutuse haldamine

 (1) Asutust haldab valitsus.

 (2) Asutus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, volikogu ja valitsuse õigusaktidest ning põhimääruses (põhikirjas) sätestatud õigusest ja kohustustest.

 (3) Asutust juhib asutuse juht.

 (4) Juhi ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss valitsuse poolt kehtestatud korras.

 (5) Juhi kinnitab ametisse, vabastab ametist, töötaja vastutusele kohaldatava õiguskaitsevahendi kohaldamise otsustab ja tema töötasu määrab valitsus.

 (6) Töölepingu juhiga sõlmib, muudab, lõpetab ning töötaja vastutusele kohaldatavat õiguskaitsevahendit kohaldab valitsuse korralduse alusel linnapea.

 (7) Käesolevas paragrahvis loetlemata toiminguid, mis on seotud juhiga või tema tööülesannete täitmisega, teostab linnapea või tema poolt volitatud abilinnapea käskkirja välja andmist takistavate asjaolude esinemisel (linnapea motiveeritud käskkirja alusel).

 (8) Asutuse töötasustamise alused kinnitab asutuse juht. Asutuse ametikohtade koosseisu kinnitab ning muudab asutuse juht kooskõlastatult valitsuse vastava ala abilinnapeaga.
[ - jõust. 20.04.2011]

§ 4.  Asutuse ümberkorraldamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise otsustab volikogu.

 (2) Asutuse ümberkorraldamine korra tähenduses seisneb asutuste muutmises, ühinemises või jagunemises.

 (3) Kirjalik ümberkorraldamise ettepanek esitatakse volikogule ning see peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse ümberkorraldamise põhjendus ning oodatav tulem;
 2) majanduslikud arvestused;
 3) ümberkorraldamisest tingitud võimalikud muudatused linna õigusaktides.

§ 5.  Asutuse tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

 (2) Kirjalik ettepanek asutuse lõpetamiseks esitatakse volikogule ning see peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) tegevuse lõpetamise põhjendus;
 2) majanduslikud kaalutlused, sealhulgas ettepanekud asutuse valduses oleva linnavara ning asutuse tegevuse finantseerimiseks ettenähtud eelarveassigneeringute edasise kasutamise kohta;
 3) ülevaade asutuse varaliste kohustuste täitmise võimalustest;
 4) asutuse tegevuse lõpetamisest tingitud võimalikud muudatused linna õigusaktides.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Delegeerida valitsusele linna omandis olevate põhikoolide, gümnaasiumide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide põhimääruste kinnitamine ja muutmine.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (3) Määrus jõustub 13. detsembril 2010.