ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ruhnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2012, 37

Ruhnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 24.05.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Eeskirja ülesanne

  (1) Käesolev Ruhnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
(edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) liitumise nõuded ja korra Ruhnu valla territooriumil määratud vee-ettevõtja teeninduspiirkonnas.

  (2) Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel maakasutaja ja
ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa omaniku või valdaja suhtes kinnistu omaniku või valdajaga võrdsetel alustel.

  (3) Käesolev eeskiri on kohustuslik kõigile ÜVK liituvatele või liitunud kinnistu
omanikele või valdajatele.

§ 2.   Mõisted

  1) abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise eest sõltumata kasutamisest;
  1) abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise eest sõltumata kasutamisest;
  2) allklient – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab ÜVK teenuseid kliendi vahendusel nendevahelise kokkuleppe kohaselt;
  3) arvestusperiood – veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamise periood, mille kohta kliendile esitatakse arve;
  4) avalik veevõtukoht – ühisveevärgil asuva veevõtmise seadme (olmevesik, paakautode täitmise seade jms. ) koht koos teenindamiseks vajalike ehitistega;
  5) ehitis – hoone või rajatis;
  6) fekaalid – kuivkäimlatest ja kogumiskaevudest väljaveetavad jäätmed;
  7) heitvesi – kasutuses olnud ning peale puhastamist loodusesse tagasi juhitav vesi;
  8) hoone – maapinnaga püsivalt ühendatud katuse, välispiirete ja siseruumiga ehitis;
  9) kaitsevöönd – kitsendustega maa-ala ÜVK ehitiste kaitse ja ohutuse ning hoolduse tagamiseks;
  10) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus kinnistusraamatuseaduse §51 punktides 1 ja 2 sätestatud tähenduses;
  11) kinnistu kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas hoovivõrk, ehitiste sisekanalisatsioon, reovee mõõtesõlm) kinnistult reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni;
  12) kinnistu omanik – kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omanik, korteriomanik ja korterihoonestusõiguse omanik ning kuni nende kinnistamiseni ka krundi õiguspärane valdaja ning ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa omanik või valdaja, samuti erastatavate elamute puhul kuni korteriühistu moodustamiseni kohustatud subjekt;
  13) kinnistu veevärk – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (seal- hulgas hoovitorustikud, ehitiste siseveevärk jne) kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist;
  14) klient– juriidiline või füüsiline isik, kes on vee-ettevõttega sõlminud teenuslepingu;
  15) liitumine – kinnistu veevärgi torustiku ühendamine ühisveevärgi torustikuga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni torustikuga veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuste kasutamiseks;
  16) liitumispunkt– ÜVK ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga;
  17) liitumistasu – ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul tasuda kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitmiseks ÜVK-ga vee-ettevõtjale liitumiseks tehtud kulutuste katmiseks;
  18) paisutuskõrgus – kõrgus, mille puhul on tagatud reovee äravool üleujutusriskita;
  19) peakraan– viimane sulgemisseade ühendustorul enne kinnistu veevärki;
  20) peatoru – ÜVK torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reovee ärajuhtimine;
  21) purgimine – tekkekohast äraveetud reovee ja fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmine selleks ettenähtud kohas;
  22) rajatis – maapinnaga püsivalt ühendatud inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, mis ei ole hoone;
  23) reovesi - on üle kahjutuspiiri rikutud ning puhastamist vajav vesi;
  24) sademevee kanalisatsioon – rajatised ja seadmed sademe- ja drenaa˛ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimiseks;
  25) sademevesi – sademetena maapinnale langenud ning ehitiste, sh kraavide abil kogutud ja suublasse suunatud vesi;
  26) sisendustoru – kinnistu veetorustiku lõik liitumispunktist veearvestini;
  27) vaatluskaev – avatava luugi ja põhjas asuva voolurenniga kaev kanalisatsioonitorustikul;
  28) vee- või reovee mõõtekaev – kaev, kus asub vee- või reoveemõõtesõlm;
  29) vee- või reovee mõõtesõlm – vee- või reovee mõõtmiseks ettenähtud vee- või reoveearvesti ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  30) vee-ettevõtja – Ruhnu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt määratud ning ÜVK kaudu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutav ettevõtja;
  31) vääramatu jõud – inimtahtele allumatu loodusjõud (üleujutus, torm, paduvihm, pakane jne);
  32) ühenduskraan – veevarustuse ühendustorul peatoru juures asuv sulgur, mis järgneva sulguri puudumisel on ühtlasi peakraaniks;
  33) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reovett vastuvõttev toru peatorust liitumispunktini;
  34) ühiskanalisatsioon – ehitiste, rajatiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu reovee ärajuhtimiseks ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku;
  35) ÜVK avarii – ÜVK ehitiste või seadmete ettenägematu purunemine või rikki minek, mille tagajärjel oluliselt halveneb või katkeb klientide veega varustamine ja nendelt reovee ärajuhtimine, või on ohustatud inimesed, ehitised või keskkond;
  36) ühisveevärgi vesi – ühisveevärgist vee-ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu alusel võetav vesi;
  37) ühisveevärk – ehitiste, rajatiste ja seadmete kompleks mitme kinnistu veega varustamiseks ning vee kasutamiseks kahjutule tõrjumisel, kui selleks ei ole ette nähtud muid veevõtukohti. Ühisveevärgi ehitiste, rajatiste ja seadmete kompleks on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku;
  38) ühisvoolne kanalisatsioon – ehitiste, rajatiste ja seadmete kompleks reovee, sademe- ja drenaa˛ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ühiseks ärajuhtimiseks.

2. peatükk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine ja kaitsevöönd 

§ 3.   Liitumispunkt ja selle määramine

  (1) ÜVK ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maa-alal kuni üks meeter kinnistu piirist väljaspool. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata kuni ühe meetri kaugusele kinnistu piirist, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.

  (3) Liitumispunktiks veevärgil on üldjuhul kinnistu piirist kuni ühe meetri kaugusel asuv peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka. Kui torustikul vahetult enne kinnistu piiri puudub sulgemisvahend, asub liitumispunkt kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Täpne liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepingus.

  (4) Liitumispunktiks kanalisatsioonitorustikul on kinnistupoolseim vaatluskaev avalikult kasutataval maa-alal kuni ühe meetri kaugusel kinnistu piirist. Vaatluskaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka. Selle puudumisel asub liitumispunkt peatorul kuni ühe meetri kaugusel kinnistu piirist. Täpne liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepingus. Kui hoone kanalisatsiooni väljalaskude kogumistorustik on kinnistu hoonestamata ala piiratuse tõttu paigaldatud väljapoole kinnistut, loetakse liitumispunktiks vaatluskaev, millest toimub äravool peatorusse.

  (5) Kui ÜVK peatoru läbib kinnistut ja sellest hargneb torustik ehitisse, on veevärgi liitumispunktiks ühenduskraan või peatorule kõige lähem sulgur, kanalisatsiooni liitumispunktiks aga peatorul hargnemiskohas asuv vaatluskaev. Torustike kaitsevööndid on määratud vastavalt käesoleva eeskirja punkti § 6 kohaselt.

§ 4.   ÜVK piiritlemine kinnistu piiride muutmisel

  (1) Kinnistu piiride muutmisel või kinnistu tükeldamisel täpsustatakse ka ÜVK piiritlust. Kui eeltooduga kaasneb ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste ümberehitamise vajadus, esitab vee-ettevõtja käesoleva eeskirja kohaselt vastavad nõuded.

  (2) Kui kruntide suuruse ja piiride muutmisega seoses tekib vajadus veevärgi ja kanalisatsioonirajatiste ümberehituseks, väljastab vee-ettevõtja tehnilised tingimused koos teostustähtajaga. Kui kinnistu omanik ei järgi eeltoodut, on vee-ettevõtjal õigus Ruhnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt vee andmine ja reovee ärajuhtimine sulgeda.

§ 5.   Piiritlusakt

  Liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga, mis on teenuslepingu ja liitumislepingu lahutamatu osa.

§ 6.   ÜVK kaitsevöönd

  (1) ÜVK kaitsevöönd on ÜVK seaduse tähenduses ÜVK ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud ÜVK ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks. Kaitsevööndi ulatus on kehtestatud keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrusega nr 76 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”, lähtudes ehitiste otstarbest, asukohast ja muudest tehnilistest näitajatest.

  (2) ÜVK kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada ÜVK ehitisi.

3. peatükk Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga  

§ 7.   ÜVK arendamise kava

  ÜVK rajatakse vallavolikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel. ÜVK arendamise kava koostamist korraldab vallavalitsus, nõuetekohase ÜVK toimimise eest vastutab vee-ettevõtja.

§ 8.   ÜVK-ga liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ja kinnistu kanalisatsioon ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel.

  (2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ÜVK-ga toimub liituja taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingu (edaspidi liitumisleping) alusel käesolevas eeskirjas sätestatud korras.

  (3) ÜVK-ga kaetud alal, mis on rajatud vallavolikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava kohaselt, on kõigil kinnistu omanikel õigus liituda ÜVK-ga.

  (4) Liitumine toimub kinnistu omaniku või valdaja poolt vee-ettevõtjale esitatava vormikohase taotluse põhjal koostatud liitumislepingu alusel.

§ 9.   ÜVK-ga liitumise taotlus

  (1) Taotluse vorm peab sisaldama:
  1) isikuandmed;
  2) andmed kinnisasja omandi ja suuruse kohta;
  3) andmed olemasoleva ja kavandatava hoonestuse kohta;
  4) andmed olemasoleva ja kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
  5) andmed ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee eeldatava koguse ja reostusastme kohta;
  6) ettepanekud liitumispunkti(de) asukoha kohta;
  7) ettepanekud kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ÜVK-ga ühendamise tähtaja kohta;
  8) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning informatsiooni neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitavate reoainete kontsentratsioonide ja koguste kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks lõikes 1 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumislepingu koostamiseks.

§ 10.   ÜVK-ga liitumise tingimused

  (1) Vee-ettevõtja vaatab liitumise taotluse läbi 14 päeva jooksul taotluse esitamise päevast ja taotluse rahuldamise korral väljastab taotlejale ÜVK-ga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused ).

  (2) Liitumistingimustes näidatakse:
  1) liitumispunktid;
  2) lubatavad veevõtu ja reovee ning sademevee ärajuhtimise kogused ning reoveega ära juhtida lubatavad reoained, nende kontsentratsioonid ja kogused;
  3) tehnilised erinõuded (materjalid, parameetrid, reovete lokaalsed puhastid jne.);
  4) liitumistingimuste kehtivusaeg;
  5) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise tähtaeg ÜVK- ga.

§ 11.   ÜVK-ga liitumistaotluse rahuldamata jätmine või rahuldamine piiratud ulatuses

  (1) Juhul, kui ÜVK-ga liitumisega võivad kaasneda häired teiste klientide veega varustamisel ja reovee ärajuhtimisel, on vee-ettevõttel õigustaotlust mitte rahuldada või rahuldada taotlust piiratud ulatuses.

  (2) Taotluse mitterahuldamisest või taotluse rahuldamisest piiratud ulatuses teatab vee-ettevõtja taotlejale kirjalikult koos põhjustega.

§ 12.   Liitumisprojekt ja liitumislepingu sõlmimine

  (1) Vee-ettevõtja nõudmisel tuleb enne liitumislepingu sõlmimist kooskõlastada vee-ettevõtjaga kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ÜVK-ga liitumise projekt (edaspidi liitumisprojekt ). Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva pärast liitumisprojekti esitamist vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks. Liitumisprojekt peab olema kooskõlas vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustega ning see esitatakse kolmes eksemplaris, millest kaks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumisprojekti kavandamine peab toimuma kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimuste kohaselt, vastasel juhul on vee-ettevõtjal õigus jätta liitumisprojekt kooskõlastamata.

  (3) Liitumisprojekti kavandamine, kinnistu veevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamine ja kasutuselevõtt peab toimuma kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 13.   Liitumislepingu lõpetamine ja muutmine

  (1) Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ÜVK-ga liitumisest. Selleks ajaks tasutud liitumistasu ei tagastata.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada:
  1) juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole õigusjärglast;
  2) juriidilise isiku pankroti väljakuulutamisel;
  3) kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole pärijat;
  4) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel

§ 14.   Liitumislepingu muutmine

  (1) Liitumislepingu muutmine võib toimuda ulatuses, millega ei kaasne uue liitumisprojekti kavandamise nõue.

  (2) Liitumislepingu kohaste liitumistingimuste muutmisel, sealhulgas olemasolevatele ühendustele ÜVK-ga täiendavate ühenduste taotlemisel sõlmitakse uus liitumisleping käesolevas eeskirjas sätestatud korras.

  (3) Kui vee-ettevõtja või klient taotleb liitumistingimuste muutmist või liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.

4. peatükk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu arvutamise ja tasumise kord 

§ 15.   Vee –ettevõtja õigus liitumistasule

  ÜVK-ga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale põhjendatud liitumistasu vallavolikogu kehtestatud korras ja tingimustel, arvestades käesolevas eeskirjas sätestatut. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

§ 16.   Liitumistasu koosseis ja arvutamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitmiseks ÜVK-ga on liitumistasu võtmise aluseks ÜVK torude ja muude oluliste ÜVK-ga seotud ehitiste ja rajatiste (ümber)ehitamiseks (sh liitumispunktid) vee-ettevõtja poolt tehtud kulutused, mis on vajalikud ÜVK teenuse nõuetekohaseks osutamiseks.

  (2) Liitumistasu arvutamisel arvestatakse kõigi ÜVK ehitiste ja rajatiste projekteerimise ning (ümber)ehitamisega seotud kuludega, sh tänavate sulgemise, transpordi ümbersuunamise, teekatte taastamise jm kuludega ja need kuuluvad liitumistasu hulka.

  (3) Vee-ettevõtjal on õigus võtta ÜVK-ga liitujalt põhjendatud liitumistasu, mis koosneb üldjuhul ÜVK arendamiseks ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ÜVK-ga tehtud kulutustest. ÜVK arendamise kulud on kõik ÜVK ehitiste ja rajatiste (ümber)ehitamiseks tehtavad kulud, mis on vajalikud piirkonnale ÜVK teenuse osutamiseks, v.a liitumiskaevu ja selle oluliste osade ehitamine. ÜVK-ga ühendamise kulud koosnevad kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ühendamiseks tehtud kulutustest, mille hulka kuulub liitumiskaev ja liitumiskaevu olulised osad (sh ühendustoru peatorust liitumispunktini).

  (4) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigiga (veevarustus, kanalisatsioon) liitumise kohta eraldi ja vajadusel summeeritakse.

  (5) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja arvestades käesolevas eeskirjas sätestatut.

  (6) Liitumistasu hulka ei arvestata tagastamatu abi eest tehtud kulutusi.

  (7) Liitumistasu ei saa teistkordselt võtta, kui olemasoleva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ÜVK liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtja arendustegevuse tõttu.

  (8) ÜVK-ga liitunud kinnistu omaniku vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.

  (9) Kui ÜVK-ga liitunud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse, reovee või sademevee ärajuhtimise teenuseid, mis on seotud liitumisega, ning kui sellega kaasnevad vee-ettevõtjale lisakulutused, käsitletakse seda ÜVK-ga liitumisena, mille eest tuleb liitujal tasuda liitumistasu vee-ettevõtja poolt tehtud kulutuste ulatuses.

  (10) Kui kinnistu omanik või valdaja soovib liituda ühisveevärgi, -kanalisatsiooni või sademevee torustikuga enne ÜVK arendamise kava kohast piirkonna väljaarendamist ning see on tehniliselt võimalik, võib liitumine toimuda vee-ettevõtja ja liituja vahelisel kokkuleppel, kusjuures liituja tasub kõik liitumisega seotud kulud (nii ÜVK arendamise kui ka ühendamisega seotud kulud).

§ 17.   Liitumistasu valla avalike rajatiste liitumisel ÜVK-ga

  (1) Tänava, pargi vm avaliku veevõtupunkti rajamisel arvutatakse ÜVK-ga liitumistasu käesoleva eeskirja § 16 punktide 2 ja 3 kohaselt. Liitumispunkt määratakse kinnistu piiri puudumisel vee-ettevõtja poolt.

  (2) Valla avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatava sademeveekanalisatsiooni ehitamise kulud katab vallavalitsus või arendaja vastavalt kokkuleppele.

§ 18.   ÜVK- ga liitumise tasu tasumise kord

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Liituja on kohustatud liitumise eest tasuma arvel näidatud kuupäevaks. Maksmisega viivitamisel tasub liituja viivist 0,05% tasumata summalt päevas.

§ 19.   Liitumistasu tasaarvestamine

  Kui ÜVK on ehitatud üksnes vee-ettevõtja kliendi tarbeks, kes on tasunud liitumistasu liitumiseks tehtud kulutuste täies ulatuses ja selle ÜVK-ga liitub seitsme aasta jooksul täiendavalt kliente, kohustub vee-ettevõtja kolme kuu jooksul pärast uue kliendi liitumist eelnevalt liitumistasu tasunud liitujale tegema tasaarvestuse, lähtudes sealjuures liitumistasu arvutamise metoodikas kirjeldatud tasaarvestamise juhistest.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 20.   Varasemate õigusaktide ja lepingute kehtivus

  (1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist kehtivad vastavaid suhteid reguleerivad õigusaktid niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse või muude kehtivate õigusaktidega.

  (2) Enne käesoleva eeskirja jõustumist kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtja ning kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingud kehtivad kuni nendes sätestatud kohustuste lõpliku täitmiseni liituja ja vee-ettevõtja poolt.

§ 21.   Vaidluste lahendamine

  Käesoleva eeskirja täitmisel tekkivad lahkarvamused vee-ettevõtte ja liituja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel või õigusaktidega sätestatud korras.

§ 22.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. juunist 2011.a.

Sirje Simson
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json