Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Veriora valla eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2012, 41

Veriora valla eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 30.08.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” ning vallavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Eelarve menetlemise kord sätestab Veriora valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja eelarve täitmise aruandluse põhimõtted.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

 (2) Eelarvestrateegia – kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

 (3) Eelarve koostamise eesmärk – kindlaks määrata rahaliste vahendite summa, mis koondatakse eelarvesse olukorra analüüsi ja arengukava alusel eelarveaastaks püstitatud konkreetsete eesmärkide täitmiseks.

 (4) Vallaeelarve koostamisel juhindutakse valla arengukavast ja kehtivast seadusandlusest.

§ 3.  Eelarve struktuur

  Eelarve ülesehituse aluseks on 5-osaline eelarveosade süsteem. Eelarve on kassapõhine (majandustehingud planeeritakse selles perioodis, millal toimub raha sissetulek ja väljaminek):
 1) põhitegevuse tulud: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud;
 2) põhitegevuse kulud: antavad toetused, muud tegevuskulud;
 3) investeerimistegevus: põhivara soetus, põhivara müük, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, osaluste soetus, osaluste müük, muude aktsiate ja osade soetus, muude aktsiate ja osade müük, antavad laenud, tagasilaekuvad laenud, finantstulud- ja finantskulud;
 4) finantseerimistegevus: laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine, tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
 5) likviidsete varade muutus: raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldomuutus, soetatud võlakirjade saldo muutus.

§ 4.  Eelarveaasta

  Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Vallaeelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks.

§ 5.  Kassatagavara

  Kassatagavara, mille suuruse määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel, moodustatakse eelarveaasta alguses olevate rahaliste vahendite arvel, rahaliste vahendite jääkide puudumisel, jooksva aasta tuludest.

§ 6.  Eelarve liigendus

 (1) Vallaeelarve koostamisel kasutatakse rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud eelarve tulude ja kulude ning tegevusalade klassifikaatoreid.

 (2) Valla eelarve kinnitatakse järgmiste näitajate lõikes:
 1) tulude eelarve - tulude eelarve klassifikaatori neljakohaliste tululiikide lõikes;
 2) kulude eelarve - kohalike omavalitsuste eelarvete tegevusalade klassifikaatori ja kulude klassifikaatori majandusliku sisu järgi kahekohaliste kululiikide lõikes.

 (3) Vallaasutuste detailsema eelarve kinnitab vallavalitsus 4-kohaliste kululiikide lõikes.

 (4) Eelarves võib eraldi põhitegevuse kuluna planeerida reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mille suuruse on vähemalt 1% eelarve põhitegevuse eelarve mahust. Vallavalitsus eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt lähtuvalt vallavolikogu poolt kehtestatud reservfondi kasutamise korrast.

§ 7.  Eelarve menetlemine

 (1) Vallaeelarve projekti koostamine:
 1) vallaeelarve projekti koostamist korraldab vallavalitsus vastavuses kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 ja § 21 ja vallavolikogu poolt saadud lähteandmetele;
 2) vallavalitsus teatab valla asutustele hiljemalt 10. oktoobriks järgmise aasta eelarveprojekti koostamise põhimõtted, esitamise tähtajad ja vormid, mille alusel esitatakse eelarveprojektid vallavalitsustele. Nimetatud materjalide esitamise tähtajad avalikustatakse valla kodulehel, et vallapoolse toetuse saamiseks saaksid nõuetekohase taotluse esitada ka mittetulundusorganisatsioonid ja üksikisikud väljaspool vallavalitsuse haldusala;
 3) eelarveprojektide läbivaatamisel kontrollib vallavalitsus eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust ja nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele. Samuti hindab projekti lülitatud kulude otstarbekust ning vajadusel korrigeerib seda lähtudes vallaeelarve tulude prognoosist;
 4) eelarveprojekti või taotluse korrigeerimisest informeerib vallavalitsus projekti või taotluse esitajat, kellel on õigus mittenõustumisel esitada kirjalik põhjendusega vastulause, mis vaadatakse täiendavalt vallavalitsuses läbi. Ka teistkordsest mittenõustumisest informeerib
vallavalitsus projekti või taotluse esitajat, kellel on õigus pöörduda kirjalikult vallavolikogu poole.
 5) esitatud projektide ja taotluste alusel koostab vallavalitsus vallaeelarve projekti.

 (2) Vallaeelarve projekti läbivaatamine volikogus:
 1) vallavalitsuse koostatud eelarveprojekt, milles on ära toodud kõigi vallaasutuste tulud ja kulud liikide lõikes, esitatakse koos üksikasjaliku seletuskirja ja lisamaterjalidega volikogule hiljemalt üks kuu enne uue eelarveaasta algust;
 2) volikogu komisjonid vaatavad kahekümne päeva jooksul eelarve projekti ja neile esitatud ettepanekud läbi ja esitavad oma seisukohad ja ettepanekud kirjalikult vallavalitsusele ning majanduskomisjonile;
 3) eelarveprojekti muutmisettepanekutele, mis tingivad planeeritud kulude või tulude suurenemise või vähenemise või kulude ümberjaotamise, tuleb ettepaneku algatajal lisada arvestused eelarve tasakaalu tagamiseks ja esitada nimetatud ettepanekud koos lisadega vallavalitsusele ja majanduskomisjonile;
 4) vallavalitsus ja vallavolikogu majanduskomisjon vaatavad koos läbi parandusettepanekud ja esitavad projekti esimeseks lugemiseks volikogule;
 5) lahkarvamuste puhul vallavalitsuse ja majanduskomisjoni vahel, esitavad mõlemad volikogule omapoolse projekti, mitme eelarveprojekti hulgast valib volikogu ühe edasiseks menetlemiseks;
 6) parandusettepanekud tuleb esitada kümne tööpäeva jooksul pärast eelarve projekti esimest lugemist vallavalitsusele ja majanduskomisjonile, kes analüüsivad neid ja esitavad volikogule omapoolse ettepaneku paranduste arvestamiseks või tagasilükkamiseks;
 7) parandusettepanekud hääletatakse volikogus läbi eelarve teise lugemise käigus;

 (3) Eelarve vastuvõtmine
Eelarve võtab vastu volikogu seaduses sätestatud korras. Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus teha kulutusi 1/12 lõppenud eelarveaastaks ettenähtud kulutustest.

 (4) Eelarve vastuvõtmisest teatamine.
20. päeva jooksul pärast vallaeelarve kinnitamist teatab vallavalitsus vallaasutustele ja toetuse taotlejatele neile kinnitatud assigneeringute mahu. Ühtlasi informeerib vallavalitsus vallavalitsuse ja volikogu poolt tagasilükatud taotlustest või tehtud muudatustest eelarve projektides. /mittetulundusühingute määruses oli see aeg 1 kuu/

 (5) Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal.
Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse, kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata või lisaeelarvega, kui antud kulutused tulenevad:
 1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingutest või välja kuulutatud riigihankest;
 2) põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust;
 3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

§ 8.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

 (2) Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.

 (3) Eelarves määratud assigneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks.

 (4) Vallavalitsus võib sõlmida lepinguid, millega võetakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 (netovõlakoormuse ülemmäär) lõigetes 2 ja 7 nimetatud kohustusi, antakse laenu või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja volikogu antud volituste alusel.

 (5) Kassatagavara käsutab vallavalitsus tulude viibimisel eelarve kulude katteks ja see tuleb taastada volikogu määratud suuruseni samal eelarveaastal. Volikogu võib vähendada kassatagavara eelarve täitmisel tekkinud tulude puudujäägi katmiseks.

 (6) Eelarveaasta lõpuks laekumata jäänud tulud loetakse selle perioodi tuludeks, millal need tegelikult laekuvad.

 (7) Eelarve täitmise arvestus ja aruandlus on reguleeritud raamatupidamise seaduse ja kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seadusega ja esitatakse vähemalt KOFS § 5 lõikes 3 kehtestatud detailsuses: esialgne eelarve, lõplik eelarve,eelarve täitmise andmed. Eelarve täitmise aruanne peab vastama vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve struktuurile.

 (8) Volikogu revisjonikomisjon kontrollib enne eelarve täitmise aruande kinnitamist tulude õigeaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust vallaeelarvele. Vallavalitsuse esitatud ja revisjonikomisjoni ning majanduskomisjoni poolt läbivaadatud ning auditeeritud majandusaasta aruande koosseisu kuuluva eelarve täitmise aruande kinnitab vallavolikogu koos majandusaasta aruande kinnitamisega.

§ 9.  Eelarve muutmine, lisaeelarve

 (1) Valla eelarveliste vahendite kasutamise õigsuse kontrollimisel eelarveaasta jooksul on kulude ülepaisumise korral vallavalitsusel õigus vähendada vallaasutuse finantseerimist, informeerides sellest volikogu. Ülekulu korral (võrreldes kinnitatud eelarvega) kannab vastutust vastava asutuse juht.
Vallaasutuste juhtidel on õigusteha ümberpaigutusi põhitegevuse eelarve piires neljakohaliste kululiikide lõikes, välja arvatud personalikulu ja sihtotstarbeliste investeeringute osas. Asutuse juhi poolt esitatud taotluse alusel kinnitab muudatused vallavalitsus. Vallavalitsuse põhitegevuse eelarve kulude ümberpaigutamise vajadusest informeerib vallavolikogu vallavanem.

 (2) Vallaasutuse eelarve (ka lisaeelarve) muutmiseks teeb asutuse juht taotluse vallavalitsusele, kes analüüsib muutmise vajalikkust ja muudatuste põhjendatuse korral vormistab eelarve muutmise eelnõu ja esitab selle vallavolikogule kinnitamiseks.

 (3) Muudatuste kohta kulude eelarves, mille on tinginud sihtotstarbelised eraldised, esitab vallavalitsus informatsiooni volikogule koos eelarve täitmise materjalidega.

 (4) Täiendavate tulude ilmnemisel (tulude plaani ületamisel või planeeritud kulude säästu korral) või kulude tegemiseks, milleks eelarves vahendeid ei jätku, võib vallavalitsus mitte hiljem kui üks kuu enne eelarveaasta lõppu esitada volikogule lisaeelarve projekti.

 (5) Lisaeelarve koostamine ja vastuvõtmine toimub vastavalt eelarve koostamise korrale.

§ 10.  Eelarve täitmise kontroll ja analüüs

 (1) Eelarve täitmise kontrolli teostab vallavalitsus. Eelarve täitmise põhjendatuse ja otstarbekuse analüüsiga selgitab vallavalitsus välja võimalused valla tulude suurendamiseks ja kulude vähendamiseks järgnevatel eelarveaastatel.

 (2) Vallavalitsus informeerib volikogu eelarve täitmisest üks kord kvartalis.

§ 11.  Eelarve avalikustamine

  Vallaeelarve projekt, vastuvõetud eelarve, lisaeelarved ja eelarve muudatused ning eelarve täitmise aruanne avalikustatakse KOFS ja valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Käesolevat korda rakendatakse 2013. aasta ja järgnevate aastate eelarvete koostamisel.

 (2) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 27. veebruari 2003. a määrus nr 5 „Veriora valla eelarve koostamise, avalikustamise, jõustumise, muutmise ja täitmise korra kinnitamine“

 (3) Määrus jõustub 10.septembril 2012.

Rein Raadla
Vallavolikogu esimees