HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2012, 56

Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine

Vastu võetud 25.10.2012 nr 12
jõustumine 01.11.2012

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib õpilastranspordi korraldamist:
 1) õpilastele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmeil Kanepi vallas;
 2) naaberomavalitsuste rahvastikuregistrisse kantud õpilastele sõiduks elukohast Kanepi Gümnaasiumi.

§ 2.  Ühistranspordi korraldamise üldtingimused

 (1) Õpilastransport korraldatakse alg-, põhi- ja üldkeskharidust päevases õppes omandavatele õpilastele.

 (2) Õpilastransport korraldatakse koolide õppetöö tegevuse perioodil transpordifirma poolt väljastatud sõidukaardi alusel.

 (3) Sõidukaart taotletakse õpilasele ühistranspordi kasutamiseks sõidul tema elukoha lähimasse üldhariduskooli ja tagasi.

 (4) Avalduse alusel taotletakse sõidukaart Kanepi Gümnaasiumis õppivatele naabervaldade registris olevatele põhikooli õpilastele.

 (5) Huvikooli õpilaste sõidu maksumust huvikooli ja tagasi alalisse elukohta ei hüvitata.

§ 3.  Sõidukaartide taotlemine

 (1) Õpilaste transpordiks üldhariduskooli ja sealt elukohta koostab Kanepi Gümnaasium avalduse ühistransporti kasutatavate õpilaste kohta ning esitavad selle iga õppeaasta 5. koolipäeval Kanepi Vallavalitsusele.

 (2) Õpilase poolt õppeasutusse ja sealt elukohta transpordi kasutamise vajaduse lõppemisest teavitab sõidukaardi taotleja vastavalt kool või lapsevanem kohe Kanepi Vallavalitsust. Pärast teate saamist annulleerib Kanepi Vallavalitsus tasuta sõidukaardi.

§ 4.  Sõidukaardi taotlemise avaldus

 (1) Kanepi Vallavalitsusele õpilastranspordi korraldamiseks esitatav avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) õpilase ees- ja perekonnanimi; õpilase isikukood;
 2) õpilase elukoht;
 3) õpilase kool ja klass;
 4) õpilase sõidu marsruut ja bussi väljumise kellaaeg;
 5) õpilase sõidupäevad nädalas.

 (2) Kanepi Vallavalitsus kontrollib 10 päeva jooksul avalduse vastavust nõuetele ning mittevastavuse korral annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (3) Kanepi Vallavalitsus esitab sõidukaardi tellimuse transpordifirmale kuni 14 päeva jooksul avalduse laekumisest või puuduste kõrvaldamisest.

§ 5.  Sõidukaardi eest tasumine

  Sõidukaardi alusel tehtud õpilaste koolisõitude eest tasumine toimub vastavalt transporti korraldanud ettevõtte poolt esitatud arvetele valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 6.  Sõidukaardi väljastamise ning transpordikulude hüvitamise erijuhud

 (1) Kompenseerida nõustamiskomisjoni soovitusel väljaspool elukohajärgset valda õppima asunud hariduslike erivajadustega õpilaste sõidukulud.

 (2) Majandusliku otstarbekuse põhjendusel ja kooliteel ühistranspordi puudumise tõttu võib vallavalitsus kompenseerida õpilaste transpordi kooli ja tagasi kolmandatele isikutele arvete alusel.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2012.

Vahur Tohver
Volikogu esimees