SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste suuruste määramine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 22

Sotsiaaltoetuste suuruste määramine

Vastu võetud 28.10.2013 nr 9
RT IV, 06.11.2013, 2
jõustumine 09.11.2013, §-d 8, 9, 12 ja 13 jõustuvad 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2014RT IV, 21.02.2014, 1601.03.2014
26.05.2014RT IV, 04.06.2014, 407.06.2014
19.01.2015RT IV, 30.01.2015, 102.02.2015, osaliselt rakendatakse alates 01.01.2015
24.04.2015RT IV, 05.05.2015, 1408.05.2015
18.01.2016RT IV, 26.01.2016, 1129.01.2016, rakendatakse alates 01.01.2016
28.06.2016RT IV, 05.07.2016, 2608.07.2016
23.01.2017RT IV, 27.01.2017, 1630.01.2017, rakendatakse alates 01.01.2017
25.09.2017RT IV, 30.09.2017, 1103.10.2017, osaliselt rakendatakse alates 01.09.2017
29.01.2018RT IV, 07.02.2018, 4810.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
26.02.2018RT IV, 03.03.2018, 5806.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2018.
28.06.2018RT IV, 06.06.2018, 509.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 19. september 2013 määruse nr 21 “Sotsiaaltoetuste kord” § 4, § 6 lõike 1 ja § 29 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused toetuste arvestamisel arvesse võetavate kulutuste piirmäärad.

§ 2.  Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetus

 (1) Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetuse leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku piiriks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir.
[RT IV, 07.02.2018, 48 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

 (11) Leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku leidmiseks summeeritakse kõikide leibkonnaliikmete sissetulekud ja lahutatakse saadud summast leibkonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud, saadud tulemus jagatakse leibkonna liikmete arvuga.
[RT IV, 05.05.2015, 14 - jõust. 08.05.2015]

 (2) Taotlejale, kelle leibkonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud arvestuslikku netosissetuleku piiri, määratakse toetuseks 100% tasumisele kuuluvast toidurahast.

§ 21.  Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

 (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestuslikuks netosissetuleku piiriks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär leibkonna ühe liikme kohta.
[RT IV, 06.06.2018, 5 - jõust. 09.06.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2018.]

 (2) Leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku leidmiseks summeeritakse kõikide leibkonnaliikmete sissetulekud ja lahutatakse saadud summast leibkonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud, saadud tulemus jagatakse leibkonna liikmete arvuga.

 (3) Taotlejale, kelle leibkonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud arvestuslikku netosissetuleku piiri, määratakse toetuseks kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta ühes kalendrikuus.

 (4) Toetuse arvestamisel võetakse arvesse ühe huviringi või -tegevuse kulud ühe lapse kohta.

 (5) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse vahendite lõppemise korral on võimalik taotleda lisatoetust § 4 lg 1 alusel ning lähtudes § 4 lg 2 p 3 tingimustest.
[RT IV, 30.09.2017, 11 - jõust. 03.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2017]

§ 3.  Hooldustoetus

 (1) Hooldustoetuse suuruseks on hooldusteenuse kohamaksumuse ja isiku poolt teenuse eest tasutava omaosaluse vahe. Kohamaksumuse hulka arvatakse kulutused retseptiravimitele, hooldusvahenditele ja arstivisiitidega seotud transpordile.
[RT IV, 03.03.2018, 58 - jõust. 06.03.2018, rakendatakse alates 01.02.2018.]

 (2) Isiku omaosaluse suurus on 85-100% tema pensionist ja muudest talle Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning 100% temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest ja muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.
[RT IV, 05.07.2016, 26 - jõust. 08.07.2016]

 (3) Kui isiku hooldusvajadust arvestav sobiv hoolduskoht on olemas Pärnu linna Tammiste hooldekodus, kuid isik asub teenusele muu teenusepakkuja juurde, siis moodustab hooldustoetuse suuruse inimese omaosaluse ja Tammiste hooldekodu kohamaksumuse vahe.

 (4) Kui Tammiste hooldekodus isiku hooldusvajadust arvestavat sobivat hoolduskohta ei ole, siis moodustab hooldustoetuse suuruse inimese omaosaluse ja sobivat hooldusteenust pakkuva asutuse kohamaksumuse vahe.
[RT IV, 04.06.2014, 4 - jõust. 07.06.2014]

§ 4.  Lisatoetus

 (1) Lisatoetuse arvestamisel võetakse Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 määruses nr 21 “Sotsiaaltoetuste kord” § 8 lõikes 2 nimetatud eluks hädavajalike kuludena arvesse nende tegelik kulu, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud erisustega.

 (2) Lisatoetuse arvestamisel võetakse eluks hädavajalike kuludena arvesse:
 1) Eesti Haigekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmisega seotud kulutusi kuni 100 eurot kuus abivajaja kohta;
[RT IV, 04.06.2014, 4 - jõust. 07.06.2014]
 2) toimetulekuks vajaliku teenusena kulutusi telefoniteenusele kuni 13 eurot kuus leibkonna kohta;
 3) laste huvitegevusega seotud kulutusi kuni 40 eurot ühe lapse kohta ühes kuus;
[RT IV, 26.01.2016, 11 - jõust. 29.01.2016, rakendatakse 01.01.2016]
 4) laste koolitarvete soetamisega seotud kulutusi kuni 50 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul;
[RT IV, 30.01.2015, 1 - jõust. 02.02.2015]
 5) laste kooli lõpetamisega seotud kulutusi kuni 70 eurot ühe lõpetaja kohta;
 6) laste suvelaagris osalemisega seotud kulutusi kuni 100 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul;
 7) ootamatu asjaoluga seotud kuluna võetakse leibkonna liikme või sugulase matuse korraldamisega seotud kulusid lisatoetuse arvestamisel arvesse kuni 400 eurot.
[RT IV, 26.01.2016, 11 - jõust. 29.01.2016, rakendatakse 01.01.2016]
 8) lapse lasteaia lõpetamisega seotud kulutusi kuni 35 eurot ühe lõpetaja kohta.
[RT IV, 30.09.2017, 11 - jõust. 03.10.2017]

§ 41.  Eluruumi kohandamise toetus

 (1) Eluruumi kohandamise toetuse arvestuslikuks netosissetuleku piiriks on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiir leibkonna ühe liikme kohta.

 (2) Leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku leidmiseks summeeritakse kõikide leibkonnaliikmete sissetulekud ja lahutatakse saadud summast leibkonna jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud, saadud tulemus jagatakse leibkonna liikmete arvuga.

 (3) Taotlejale, kelle leibkonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud arvestuslikku netosissetuleku piiri, määratakse toetuseks kuni 75% kogu kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot.

 (4) Taotlejal on õigus saada toetust ühe maksimaalmäära ulatuses kolme kalendriaasta jooksul.
[RT IV, 30.09.2017, 11 - jõust. 03.10.2017]

§ 5.  Vabadussõja veteranide leskede toetus

  Vabadussõja veteranide leskedele makstava ühekordse toetuse suurus on 50 eurot aastas.

§ 6.  Juhtkoera ülalpidamise toetus

  Juhtkoera ülalpidamiseks makstava toetuse suurus on 65 eurot isiku kohta ühes kuus.
[RT IV, 27.01.2017, 16 - jõust. 30.01.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 7.  Töö kaotanud vanematele makstav lapse koolitoetus

  Töö kaotanud vanematele makstava lapse koolitoetuse suurus on 32 eurot aastas.

§ 8.  Asenduskodu- ja perekonnas hooldamise teenusel viibivate isikute toetus

  Asenduskodu- ja perekonnas hooldamise teenusel viibivatele isikutele makstava toetuse suurus on:
 1) põhikooli lõpetamise puhul 150 eurot;
 2) kutsekooli- ja gümnaasiumi lõpetamise puhul 250 eurot;
 3) kõrgkooli lõpetamise puhul 500 eurot;
 4) teenuselt lahkumisel iseseisvasse ellu astumise puhul 320 eurot.

§ 9.  Perekonnas hooldamise toetus

  Perekonnas hooldamise eest makstava toetuse suurus on 30 eurot ühe perekonnas hooldamise teenusel viibiva lapse kohta kuus.

§ 10.  Laste leinalaagris osalemise toetus

  Laste leinalaagris osalemiseks makstava toetuse suurus on 260 eurot aastas.

§ 11.  Tšernobõli AEJ likvideerimisel osalenud isikute toetus

  Tšernobõli AEJ likvideerimisel osalenud isikutele makstava toetuse suurus määratakse tuginedes taotlusele vastavalt esitatud taotusele kuid mitte rohkem kui 320 eurot iga taotleja kohta aastas.

§ 12.  Puudega lapse hooldaja toetus

  Puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on:
 1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel 75 eurot kuus;
 2) 16-18-aastase raske puudega lapse hooldamisel 60 eurot kuus;
 3) 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldamisel 100 eurot kuus.

§ 13.  Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on:

  Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on:
 1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus;
[RT IV, 26.01.2016, 11 - jõust. 29.01.2016, rakendatakse 01.01.2016]
 2) sügava puudega täisealisele inimese hooldajale 75 eurot kuus.
[RT IV, 26.01.2016, 11 - jõust. 29.01.2016, rakendatakse 01.01.2016]

§ 131.  Esimesse klassi mineva lapse toetus
[Kehtetu- RT IV, 07.02.2018, 48 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 14.  Teenistuja pädevus lisatoetuse määramiseks

  Lisatoetuse määramise otsustab hoolekandekomisjon, kui ühes kuus ühele leibkonnale määratavate toetuste arvestuslik vajadus on suurem kui 300 eurot. Muudel juhtudel otsustab lisatoetuste määramise sotsiaaltöötaja tingimusel, et kui määratavate toetuste arvestuslik vajadus jääb vahemikku 150-299 eurot, siis arutatakse taotlus läbi sotsiaalkonsultantide töökoosolekul.
[RT IV, 07.02.2018, 48 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 15.  Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

 (2) Määruse §-d 8, 9, 12 ja 13 jõustuvad 01. jaanuaril 2014.