HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt osaliste kulude katmine Rõngu valla lasteaedades

Lastevanemate poolt osaliste kulude katmine Rõngu valla lasteaedades - sisukord
Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2015, 12

Lastevanemate poolt osaliste kulude katmine Rõngu valla lasteaedades

Vastu võetud 29.10.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

 (1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2016. a Rõngu valla lasteaedades osaliste kulude katmise määraks lastevanemate poolt 16 € kuus ühe lapse kohta.

 (2) Kui ühest perest käib lasteaias 2 või enam last on lapsevanemate poolt osaliste kulude katmise määraks 13 € kuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Tasumise kord

 (1) Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuupäevast ja lõpeb lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuupäeval.

 (2) Lapsevanem on vabastatud osalustasu maksmisest lasteaia puhkusekuu ajal (reeglina juulikuul).

 (3) Lasteaia ajutise sulgemise ajal (ruumide remont jne), mis kestab rohkem kui 10 tööpäeva, tasutakse vanemate poolt kaetav osa proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 06.02.2014. a määrus nr 1 „Lastevanemate poolt osaliste kulude katmine Rõngu valla lasteaedades“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

Sulev Kuus
volikogu esimees