Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2018, 25

Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.10.2018 nr 78

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Alutaguse valla haldusterritooriumil asuvate ning Alutaguse valla omandis olevate kalmistute haldamist ja kasutamist.

  (2) Eeskiri kohaldub järgmistele Alutaguse vallas asuvatele ja valla omandis olevatele kalmistutele (edaspidi kalmistu):
  1) Alajõe kalmistu;
  2) Iisaku kalmistu;
  3) Illuka kalmistu;
  4) Jaama kalmistu;
  5) Mäetaguse kalmistu;
  6) Tudulinna kalmistu;
  7) Vasknarva kalmistu.

  (3) Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatside kasutajatele.

  (4) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel Alutaguse valla heakorra eeskirjast ja korrakaitseseaduses sätestatud avalikus kohas käitumise üldnõuetest.

§ 2.   Mälestised

  (1) Iisaku kalmistu on tunnistatud ajaloomälestiseks kultuuri- ja haridusministri 01.06.1995. a määrusega nr 19/1 (ajaloomälestise registri nr 35).

  (2) Mäetaguse kalmistul asuv Vabadussõjas hukkunud Balti pataljoni võitlejate matmispaik mälestussambaga on tunnistatud ajaloomälestiseks kultuuriministri 26.06.2003. a käskkirjaga nr 116 (ajaloomälestise registri nr 27099).

  (3) Tudulinna kalmistul asuv Vabadussõja mälestussammas on tunnistatud ajaloomälestiseks kultuuriministri 26.06.2003. a käskkirjaga nr 116 (ajaloomälestise registri nr 27103) ja Terroriohvrite ühishaud on tunnistatud ajaloomälestiseks kultuuri- ja haridusministri 01.06.1995. a määrusega nr 19/1 (ajaloomälestise registri nr 51).

  (4) Lõigetes 1-3 nimetatud kalmistutel asuvad ajaloomälestised on kinnismälestisena võetud muinsuskaitse alla, millele kohalduvad muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded ning kitsendused, mis on fikseeritud riigi kaitse all olevate mälestiste kaitsekohustuse teatistes http://www.muinas.ee.

§ 3.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest hauakohast ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  2) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  3) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus;
  4) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant vms);
  5) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.

§ 4.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistute haldajaks on Alutaguse Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) sõlmitud halduslepingu alusel Alutaguse Haldus OÜ (edaspidi haldaja).

  (2) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh eraldab hauaplatsid, võtab hauaplatsid arvele, korraldab jäätmehooldust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Kalmistu kohta peab kalmistu haldaja vastavat registrit.

  (4) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele vallavalitsuse arhiivis.

  (5) Kalmistul osutavate tasuliste teenuste hinnad, sh kabeli kasutamise tasu suuruse ja teiste kalmistu haldaja poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistu on avatud iga päev.

  (2) Haldaja osutab kalmistuteenuseid tööpäevadel kella 9.00-16.00 ja muul ajal vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel.

§ 6.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu peab olema looduses selgelt piiritletud.

  (2) Kalmistu peasissekäigu juures peab olema teadetetahvel haldaja või tema poolt määratud isiku kontaktandmetega, kalmistu kasutamise eeskiri ja muu vajalik info.

  (3) Kalmistu haldaja peab tagama:
  1) matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) tähistatud prügikonteinerid ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünlatopsid, lillepotid, määrdunud pakendid) ja mittepuitunud biolagunevate haljastusjäätmete kogumiseks;
  3) tähistatud koha puitunud biolagunevate haljastusjäätmete (oksad, tüved, kännud) kogumiseks;
  4) veevõtukohad;
  5) tualeti.

§ 7.   Kalmistu kasutamise ja heakorra nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, piirdeaeda, veevõtukohti, teid, hauaplatse, hauatähiseid ja -rajatisi;
  2) eemaldada hauatähiseid ja -rajatisi kalmistu haldajaga kooskõlastamata;
  3) raiuda puid ilma raieloata;
  4) istutada puid kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  5) panna maha või kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
  6) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  7) sõita jalgratta- ja mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
  8) paigaldada rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  9) teha lõket ja põletada prahti ilma kalmistu haldaja loata;
  10) jalutada kodu- ja lemmikloomi;
  11) matta loomi;
  12) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

§ 8.   Kabeli kasutamise korraldamine

  (1) Kabeli kasutamist korraldab kalmistuvaht. Jaama kabeli kasutamist korraldab Jaama kiriku kogudus.

  (2) Kabel hoitakse lukustatuna, välja arvatud matusetseremoonia ajal ja surnu paigutamisel kabelisse. Võti asub kalmistuvahi käes.

2. peatükk HAUAPLATS 

§ 9.   Uue hauaplatsi eraldamine ja selle kasutamise õiguse andmine

  (1) Hauaplats eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni neljakohaline (nn perekonnaplats).

  (2) Hauaplatsi eraldab, suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht arvestades kalmistu planeeringut ning väljakujunenud struktuuri hauaplatside paigutamisel.

  (3) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,50 x 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 3 x 2,50 m;
  3) kolme hauakohaga hauaplats 4 x 2,50 m;
  4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m.

  (4) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on 1,0 x 1,0 m.

  (5) Uus hauaplats eraldatakse:
  1) isikule surnu matmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht surma hetkel on olnud Alutaguse vallas;
  2) isikule, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks on Alutaguse vald, oma lähedaste (ema, isa, lapsed, abikaasa või tema ema, isa, lapsed) matmiseks;
  3) erandkorras vallavalitsuse loal.

  (6) Hauaplatsi eraldades tuleb jälgida põlist matmistava.

  (7) Hauaplatsi eraldamise kohta sõlmitakse hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise leping (edaspidi kasutusleping) vastavalt käesolevas paragrahvis ning §-des 10 ja 22 lõikes 1 toodule.

  (8) Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja selle suurus ning fikseeritakse poolte õigused ja kohustused, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise ja lõpetamise ning hauaplatsi kolmandale isikule üleandmise kord, hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded, poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord ning hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

§ 10.   Kasutuslepingu tähtaeg

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 25 aastat.

  (2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile.

  (3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse hiljemalt ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist.

§ 11.   Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule kalmistu haldaja nõusolekul. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult kalmistu haldaja juures.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks ja õigus taotleda kasutuslepingu ülevõtmist. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kalmistu haldaja poolt kirjalikult hauaplatsi kasutaja surma tõendava dokumendi (surmatõendi) esitamisel.

§ 12.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel või hauaplatsi kasutaja surma korral, kui kasutuslepingut üle ei võeta.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 20.

  (4) Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi vastavalt eeskirja §-le 19.

§ 13.   Erandid hauaplatsi eraldamisel ja kasutuslepingu sõlmimisel

  (1) Erandina võib vallavalitsus korralduse alusel eraldada hauaplatsi juriidilisele isikule või kutse- või loomeliidule, kelle tegevusalasse kuulub Eesti riigi või Alutaguse valla avalikus elus silmapaistvate isikute kultuuripärandi säilitamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hauaplatsi/de kohta sõlmitakse kasutusleping.

  (3) Hauaplatsile, mille kasutaja on juriidiline isik või kutse- või loomeliit, maetakse kasutaja liikmeskonda kuulunud või nende poolt tunnustatud Eesti riigi või Alutaguse valla avalikus elus silma paistnud isikute põrm või nende tuhk.

3. peatükk MATMINE 

§ 14.   Matmise korraldamine

  (1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus ja surnu tuhk urnis.

  (2) Matmine tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt üks ööpäev enne matuse toimumist.

  (3) Matmine registreeritakse vastavas registris surnu surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise alusel ning hauaplatsile matmine kooskõlastatakse hauaplatsi kasutajaga.

  (4) Matmine toimub üldjuhul valgel ajal.

§ 15.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kaevamine ning matmise korraldamine kooskõlastatakse kalmistuvahiga.

  (2) Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja tagasipaigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.

  (3) Kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab jääma vahemikku 1,5 – 2m.

  (4) Surnu tuhk maetakse hauaplatsile urniga või ilma selleta. Urnihaua sügavus maapinnast peab olema vähemalt 1,0 m.

  (5) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (6) Haua kaevamise ja matuse käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab matmise korraldaja hiljemalt kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab tekitatud kahjustused kalmistuvaht matmise korraldaja kulul.

§ 16.   Erisused matmisel

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmine, pealematmine ja ümbermatmine toimub vastavalt kalmistuseadusele.

  (2) Erinevatest religioonidest tulenev mitte tavapärane matusetseremoonia/usuline riitus on lubatud kui tagatakse üldine hauarahu ja järgitakse § 14 lõiget 1.

4. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 17.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida kalmistute kujunduse head tava, kalmistu haljastusprojekti (olemasolul) nõudeid ning käesoleva eeskirjaga kehtestatud kujunduspõhimõtteid nii hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Kujunduspõhimõtetest erineva kujundusega hauaplatsi rajamiseks tuleb koostada tööjoonised ning kooskõlastada haldajaga.

  (3) Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida keskkonda sobimatuid tehismaterjale.

  (4) Kalmistu haljastuses tuleb lähtuda vajadusest kaitsta hauarajatisi ja -tähiseid puude ning põõsaste kahjuliku mõju eest. Tagada tuleb ajalooliste alleede, kujundatud puuderühma ja memoriaalpuude säilimine.

  (5) Haljastamisel tuleb eelistada madalhaljastust, puude leina- ja kääbusvorme. Kõrgemakasvuliste puude hauaplatsile istutamine ilma kalmistu haldaja kooskõlastuseta ei ole lubatud ning isetekkelised puuvõrsed tuleb õigeaegselt eemaldada.

  (6) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, hauakivi, hauasamba või muu tähisega. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides.

  (7) Hauaplatsile paigutatud hauatähised ja -rajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (8) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb kooskõlastada kalmistuvahiga.

  (9) Kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50-aastased hauatähised ja -piirded jätta oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja muud hauatähised või nende tükid ning piirete fragmendid, mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistuvahi poolt määratud kohta. Vanad metallist ja kivipostidega piirded ning hauatähised tuleb võimalusel taastada.

  (10) Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgitud kalmistu kujunduspõhimõtteid, tähistab kalmistuvaht hoiatussildiga ning edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile. Hoiatuses märgitakse hauaplatsi olukord, hauaplatsi korrastamise kohustus ja tähtaeg ning kohustuse täitmata jätmise tagajärjed.

  (11) Kui hoiatuse edastamisele järgneva 6 kuu jooksul hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda kalmistu kujunduspõhimõtetele mittevastavaid hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, kõrvaldab kalmistu haldaja need hauaplatsi kasutaja kulul.

  (12) Kasutajata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi eraldamisel uuele kasutajale säilitatakse väärtuslikud hauatähised või -rajatised ning lisatakse vastav kohustus uue hauaplatsi kasutajaga sõlmitavasse kasutuslepingusse.

§ 18.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:
  1) hauaplats ja sellega piirnevad teeosad peavad olema puhtad;
  2) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  3) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, vanad pärjad;
  4) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  5) hauatähised ja piirded on terved ning neil olev tekst loetav;
  6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib tellida hauaplatsi hooldustöid kolmandatelt isikutelt kooskõlastatult kalmistuvahiga.

  (3) Hauaplatsil kasvava puu mahavõtmiseks taotleb hauaplatsi kasutaja vallavalitsuselt raieloa. Kalmistu territooriumil väljaspool hauaplatsi kasvava puu mahavõtmise korraldab haldaja või kalmistuvaht vastavalt Alutaguse Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

5. peatükk KASUTAJATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMINE 

§ 19.   Kasutajata hauaplatsi arvelevõtmine

  (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusleping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpetatud või hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 20.

  (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 25 aastat.

§ 20.   Hooldamata hauaplats

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest olulises osas, st üle poole pindalast, on läbi kasvanud aastaid niitmata rohi ja võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud ning hauatähisel olev tekst on loetamatu;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistuvaht koostöös haldajaga selle ülevaatamise.

  (3) Hauaplats vaadatakse üle kahel korral:
  1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata. Ülevaatamise korral märgistatakse see kollase sildiga, millel on musta värviga kiri «hooldamata hauaplats». Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistuvaht edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud isikud.

  (5) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade kalmistul asuval teadetetahvlil ja kalmistu haldaja kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse kolme kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

  (6) Pärast kolmekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda.

  (7) Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 21.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Muinsuskaitseamet ning Keskkonnaamet vastavalt oma pädevusele.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Rakendussätted

  (1) Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul pärast käesoleva eeskirja jõustumist. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatud taotluse alusel lepingu sõlmimise hiljemalt kolme kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

  (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kes on korraldanud hauaplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab.

  (3) Eeskirja § 6 lõikes 2 nimetatud teadetetahvel paigaldatakse hiljemalt ühe aasta jooksul arvates käesoleva eeskirja jõustumisest.

§ 23.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
  1) Alajõe Vallavolikogu 29.04.2010 määrus nr 6 „Alajõe valla kalmistute eeskiri“;
  2) Iisaku Vallavolikogu 21.03.2013 määrus nr 75 „Iisaku kalmistu kasutamise eeskiri“;
  3) Mäetaguse Vallavolikogu 26.05.2011 määrus nr 55 „Mäetaguse kalmistu kasutamise eeskiri“;
  4) Tudulinna Vallavolikogu 25.08.2003 määrus nr 17 „Tudulinna kalmistu eeskirja kinnitamine“.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json