KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2018, 28

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 25.10.2018 nr 59

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestatakse eesmärgiga tagada avalike ürituste pidamisel avalik kord ja turvalisus.

§ 2.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikus kohas toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põhja-Sakala vallas (edaspidi vald).

  (2) Määrusega reguleerimata asjaolude ilmnemisel otsustab avaliku ürituse korraldamiseks nõusoleku andmisega seonduvad üksikküsimused Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Avaliku ürituse korraldaja

  Avaliku ürituse korraldaja peab olema:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE 

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitamine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitatakse vallavalitsust käesoleva paragrahvi lõike 3 nõuetele vastava avaliku ürituse teate esitamisega vähemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kuus kuud enne ürituse toimumist.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise teadet ei pea esitama juhul, kui avalik üritus toimub selleks ettenähtud ehitises.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise teade peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul lisaks juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) avaliku ürituse nimetus;
  3) avaliku ürituse toimumise koht;
  4) avaliku ürituse pidamise aeg (ettevalmistusaeg, alguse ja lõpu kellaaeg ning koristusaeg);
  5) avaliku ürituse sisu;
  6) eeldatav avalikust üritusest osavõtjate arv;
  7) liikluse või parkimise ümberkorraldamise või tänava sulgemise vajadus;
  8) turvateenuse osutamise vajadus (sealhulgas turvateenuse pakkuja nimi ja kontaktandmed);
  9) ilutulestiku korraldamise või muu pürotehnika kasutamise soov;
  10) kaubandustegevuse korraldamise soov;
  11) tasuta toitlustamise või tasuta toidu pakkumise soov;
  12) alkoholi jaemüügi ja/või pakkumise soov;
  13) seadme ohutuse seaduse tähenduses auditi kohustusega seadmete kasutamise soov;
  14) vajadusel muud andmed.

  (4) Avaliku ürituse teatele tuleb lisada:
  1) kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus, kui üritust soovitakse korraldada kinnistul, mis ei kuulu vallale;
  2) liikluse või parkimiskorralduse skeem, millel on näidatud parkimisvõimalused, vajalikud liikluskorraldusvahendid, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed, kui korraldamisega kaasneb vajadus liikluse ümberkorraldamiseks. Kui liikluskorralduse muudatus puudutab riiklikke teid, siis lisatakse Maanteeameti kooskõlastus;
  3) turvaplaan, millel on märgitud turvalisust tagavate töötajate arv ja tööülesanded, turvatsoonid ning esemed, mida on keelatud kaasa võtta, kui avaliku ürituse olemusest tulenevalt võib eeldada kõrgendatud turvariski selle läbiviimise ajal;
  4) ilutulestiku korraldamise taotlus, kui üritusel soovitakse kasutada F3- ja F4-kategooria pürotehnilisi tooteid;
  5) Päästeameti kooskõlastus, kui üritusel soovitakse teha lõket või kui üritus toimub selleks mitte ettenähtud ehitises või ajutises ehitises või kui paigaldatakse atraktsioone.

  (5) Avaliku ürituse korraldamise teate vormi kehtestab vallavalitsus.

  (6) Avaliku ürituse teate ja sellele lisatavad dokumendid allkirjastab avaliku ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 5.   Avaliku ürituse teate menetlemine

  (1) Avaliku ürituse teate koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi määratud menetleja.

  (2) Kui teates või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse teade menetlusse.

§ 6.   Avaliku ürituse pidamisega nõustumine

  (1) Avaliku ürituse pidamise nõusoleku annab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Avaliku ürituse pidamise nõusolekusse märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul lisaks juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) avaliku ürituse nimetus;
  3) avaliku ürituse toimumise koht;
  4) avaliku ürituse pidamise aeg;
  5) avaliku ürituse pidamisega kaasnev õigustänava sulgemiseks;
  6) vajadusel muud tingimused avaliku ürituse korraldamiseks.

  (3) Vallavalitsus teavitab avaliku ürituse pidamise nõusoleku andmisest:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri;
  2) Tehnilise Järelevalve Ametit, kui avalikul üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse tähenduses.

§ 7.   Avaliku ürituse pidamise nõusoleku andmisest keeldumine või välja antud nõusoleku tühistamine

  (1) Vallavalitsus võib keelduda avaliku ürituse pidamise nõusoleku andmisest, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja ei ole esitanud käesoleva määruse paragrahvi 4 lõigetes 3 või 4 nõutud dokumente või lisaandmeid;
  2) avalik üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu;
  3) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning nendele asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et võib leida aset taolise rikkumise kordumine;
  4) avaliku ürituse teade on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud tähtaega ning vallavalitsus ei pea võimalikuks ürituse pidamise nõusolekut etteteatamistähtaja lühidust arvestades anda.

  (2) Vallavalitsus võib jätta avaliku ürituse pidamise nõusoleku andmata, kui samas kohas ja samal ajal toimub varem väljastatud loa kohaselt teine avalik üritus või on teada, et samas kohas ja samal ajal toimub avalik koosolek või spordiüritus.

  (3) Vallavalitsus võib tunnistada avaliku ürituse läbiviimiseks antud nõusoleku kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise teates ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) nõusoleku kehtetuks tunnistamist tingivad pärast nõusoleku andmist ilmnenud asjaolud, mida ei olnud nõusoleku andmisel võimalik ette näha, kuid millised oleksid avaliku ürituse korraldamisega nõustumise menetlemise ajal teada olemise korral välistanud selle nõusoleku väljastamise;
  3) avaliku ürituse korraldaja ei ole täitnud käesolevas määruses või vallavalitsuse poolt avaliku ürituse korraldamiseks antud tingimusi.

  (4) Avaliku ürituse korraldamise nõusoleku kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus korraldajat ning teatele lisatud kooskõlastusi andnud ametkondi.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMINE 

§ 8.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  (1) Avalikku üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt antud nõusoleku olemasolul.

  (2) Juriidilisest isikust avaliku ürituse korraldaja peab määrama füüsilise isiku, kes kannab tema eest avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja või käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt määratud isik peab olema avaliku ürituse teate esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni avaliku ürituse lõppemisest avaliku ürituse teates esitatud kontakttelefonil kättesaadav.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma vallavalitsuse nõustumise korralduses olevaid ja avaliku ürituse teates esitatud tingimusi;
  2) tagama avaliku ürituse rahumeelse pidamise ja avalikust üritusest osavõtjate ohutuse;
  3) tagama, et avaliku ürituse pidamisel kasutatavad esemed ei ohusta avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, vara või keskkonda;
  4) lõpetama viivitamata avaliku ürituse, kui avaliku üritusega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht;
  5) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks avalikul üritusel;
  6) tagama avaliku ürituse pidamise kohast avaliku ürituse ajaks paigaldatud asjade eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast avaliku ürituse lõppemist;
  7) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle pidamise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõpu Vallavolikogu 23.05.2016 määrus nr 6 „Kõpu valla avaliku ürituse pidamise kord”.
  2) Suure-Jaani Vallavolikogu 26.10.2006 määrus nr 60 „Suure-Jaani valla avalike ürituste korraldamise kord”.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json