Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme klubi põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2019, 7

Kilingi-Nõmme klubi põhimäärus

Vastu võetud 23.10.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3 ja Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018.a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 84 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Kilingi-Nõmme klubi (edaspidi: klubi) tegevuse üldised alused, tegevuse eesmärk ja ülesanded, juhtimine ja töökorraldus, järelevalve ja finantseerimise alused ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.   Klubi tegutsemise üldised alused

  (1) Klubi on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest, Saarde vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  (1) Klubi aadress on Pärnu tn.73, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa, 86305.

  (2) Klubi hallatavate ehitiste ja rajatiste hulka kuuluvad aadressil Pargi 4a, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnumaa, 86304 asuvad laululava, abihoone ja lehtla.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Klubil võib olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab klubi juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle vallavalitsusega.

§ 5.   Asjaajamise alused

  Suhted asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja teiste juriidiliste isikute vahel määratakse nendevaheliste lepingutega.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA KORRALDAMINE 

§ 6.   Klubi tegevuse eesmärgid

  (1) Klubi põhieesmärgiks on Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla elanike kultuurialane teenindamine ning neile võimaluste loomine vaba aja veetmiseks ning kultuuri- ja huvitegevuseks; samuti kultuurielu korraldamine ja koostöö arendamine valla teiste kultuuriasutuste ja piirkondadega.

  (2) Klubi tegevuse eesmärgid:
  1) kultuurielu analüüsimine, olulisemate probleemide väljaselgitamine ja ettepanekute tegemine nende lahendamiseks;
  2) isetegevusliku ja professionaalse kultuuri vahendamine avalikkusele;
  3) koostöö linna ja valla asutustega ning ühendustega ning nende kaasamine kohalikku kultuuriellu;
  4) mitmekesise huvitegevuse järjepidev korraldamine;
  5) enesetäiendamiste võimaluste pakkumine ja mitmekülgsete vabahariduslike koolituste korraldamine.

§ 7.   Klubi ülesanded

  (1) Arendab ja korraldab kultuuri-, huvi- ja seltsitegevust.

  (2) Korraldab kontserte, näitusi, linna ja valla traditsioonilisi sündmusi ning teisi kultuuri- ja meelelahutusüritusi.

  (3) Koostab projekte, taotleb nende läbiviimiseks lisa finantsvahendeid ning korraldab nende teostamist.

  (4) Teeb koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega linna ja valla kultuurielu korraldamiseks ja edendamiseks.

  (5) Kogub ja vahendab informatsiooni klubis osutavate teenuste ning kultuurisündmuste ja ürituste kohta ning tagab selle informatsiooni kättesaadavuse.

  (6) Kasutab sündmuste läbiviimiseks maksimaalselt ka suveaeda ning tagab selle rajatiste korrashoiu.

  (7) Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Tegevuse korraldamine

  (1) Klubi korraldab ülesannete täitmise ise või tellib kultuurisündmusi väljastpoolt.

  (2) Huviringid igaks hooajaks (hooaeg üldjuhul: 1.oktoober-31.mai) lepib klubi juhataja kokku huviringide juhendajatega.

  (3) Klubi võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid.

§ 9.   Arengukava

  (1) Klubi järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tuleneva tegevuse planeerimiseks koostatakse arengukava vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) klubi visioon, missioon ja arengu põhisuunad;
  2) tegevuskava kaheks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab vallavalitsus.

  (4) Arengukava avalikustatakse klubi kodulehel.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 10.   Juhtimine

  (1) Klubi tööd juhib juhataja, kelle vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi ning kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus, v.a õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja kvalifikatsiooninõuded määratakse ametijuhendis.

§ 11.   Juhataja

  (1) Juhataja:
  1) korraldab ja kindlustab põhimääruses klubi eesmärke arvestava tegevuse ning ülesannete täitmise;
  2) tegutseb ametijuhendi ja põhimääruse alusel;
  3) esindab klubi ning käsutab eelarvevahendeid temale antud volituste ulatuses;
  4) on tööandja õigust omavaks isikuks klubi töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
  5) määrab lähtuvalt asutuse eelarvest töötajate ja ringijuhtide palgad ning lisatasud;
  6) korraldab klubi majandustegevust;
  7) tagab klubi varade ja rahaliste vahendite sihipärase kasutamise;
  8) koostab klubi eelarve eelnõu ja vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarve täitmise eest;
  9) vallavalitsuse nõudmisel esitab klubi tegevuse aruande;
  10) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Klubi juhataja ametijuhendi kinnitab ja palga määrab vallavalitsus.

  (3) Klubi juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses viibimise ajal või haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

4. peatükk VARA, FINANSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Klubi vara ja eelarve

  (1) Klubi vara moodustavad talle Saarde valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, seadmed, inventar ja muu vara. Vara haldamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Klubil on oma eelarve vallaeelarve koosseisus, mille tulude aluseks on: eraldised vallaeelarvest, laekumised projektitaotluste põhjal, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt (sh sündmuste piletitulu).

  (3) Klubi majandamine (sh. küte, elekter, vesi, remont, teenuslepingud) ning vajalike seadmete ja inventari soetamine toimub vastavalt eelarvele.

  (4) Klubi tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

  (5) Klubi eelarve kinnitab volikogu.

  (6) Klubi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (7) Klubi rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu, klubi ei oma iseseisvat arveldusarvet.

§ 13.   Järelevalve

  Klubi ja juhataja tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Klubi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

6. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE, MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 15.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja klubi juhataja ja esitab selle vallavalitsusele.

  (2) Klubi põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Saarde Vallavolikogu 18.01.2006.a määrus nr 11“Kilingi-Nõmme klubi põhimäärus“ (RT IV, 18.09.2012, 14) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json