Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse põhimäärus

Rapla Vallavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2019, 8

Rapla Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 31.10.2019 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Rapla valla (edaspidi vald) asutus, mille peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Rapla Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus Rapla valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiasutuse asukoht

  Ametiasutus asub Rapla vallas Rapla linnas, ametiasutuse aadressiandmed sätestatakse ametiasutuse teabekorralduse alustes.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Rapla Vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani ees, kes suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Ametiasutuse pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel väikese riigivapi kujutisega pitsat ning Rapla valla vapi kujutisega pitsat.

  (2) Väikese riigivapi pitser on sõõrikujuline. Sõõri läbimõõt on 35 millimeetrit ja selle keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnad „Rapla Vallavalitsus”.

  (3) Vallavapi pitser on sõõrikujuline. Sõõri läbimõõt on 35 millimeetrit ja selle keskel on Rapla valla vapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnad “Eesti Vabariik“ ja alumisel äärel sõnad “Rapla Vallavalitsus“.

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse teabekorralduse alustes ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine reguleeritakse õigusaktide ja ametiasutuse teabekorralduse alustega.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Rapla valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakonto. Asutusel võib olla kasutusel mitu pangakontot.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuses koostatavad õigusaktid ja muud dokumendid vormistatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse Rapla valla vapi kujutist.

§ 9.   Ametiasutuse hoonel lippude kasutamine

  Ametiasutuse hoonele või hoone juures olevasse lipumasti heisatakse vastavalt Eesti lipu seadusele alaliselt Eesti riigilipp ning vastavalt Rapla valla põhimäärusele Rapla valla lipp.

2. peatükk AMETIASUTUSE TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 10.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eriseadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamise korraldamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 11.   Ametiasutuse ülesannete täitmine

  (1) Ametiasutuse ülesanne on seadustes, ametiasutuse põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ja planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute tegemine, lähtudes Rapla valla arengukavas toodud eesmärkidest.

  (2) Ametiasutus täidab muid Rapla Vallavolikogu ja Rapla Vallavalitsuse õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (3) Ametiasutus võib teistele avalik-õiguslikele isikutele ning Rapla valla majandusaasta aruande konsolideerimisgruppi kuuluvatele isikutele osutada tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab Rapla Vallavalitsus.

  (4) Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutami se korraldamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) omavalitsusüksuse organite (Rapla Vallavolikogu ja Rapla Vallavalitsuse) asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) vallas kui omavalitsusüksuses täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

3. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 12.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses spetsiifilisi ülesandeid täitvad osakonnad, piirkondlikud teenuskeskused ja vahetult vallavanemale alluvad teenistuskohad.

§ 13.   Ametiasutuse osakonnad

  (1) Ametiasutuses on kolm osakonda:
  1) haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond;
  2) majandus-, arengu- ja planeeringuosakond;
  3) üldosakond.

  (2) Ametiasutusel on kolm teeninduspunkti:
  1) Juuru piirkondlik teenuskeskus;
  2) Kaiu piirkondlik teenuskeskus;
  3) Raikküla piirkondlik teenuskeskus.

§ 14.   Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

  (1) Osakonna põhiülesanneteks on haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning kodanikualgatusliku tegevuse koordineerimine ja soodustamine, koostöö sõprusomavalitsustega, lastekaitsealase tegevuse, eestkosteasutuse ülesannete ning eestkostja kohustuste täitmine, õigusaktidega sätestatud ulatuses tervisekaitse ning tervishoiukorralduse reguleerimine.

  (2) Osakond korraldab ning koordineerib Rapla valla hariduse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö-, sotsiaalhoolekande ja tervishoiuvaldkonna tegevusi.

§ 15.   Majandus-, arengu- ja planeeringuosakond

  (1) Osakonna põhiülesanneteks on Rapla valla ruumiline planeerimine; vallas ehituse, ehitiste ja maakorraldusega seotud ülesannete täitmine; heakorra, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korraldamine; energeetika-, tehnovõrkude- ja rajatiste ning infosüsteemide kasutamise korraldamine, teehoid ja valla territooriumil liikluse ning valla vara kasutamise korraldamine, tuletõrje- ja päästeteenistus- ning kodanikukaitsealaste tegevuste koordineerimine.

  (2) Osakond korraldab Rapla valla kommunaalteenuste osutamise ja elukeskkonna arendamisega seonduvaid tegevusi.

§ 16.   Üldosakond

  (1) Osakonna põhiülesanneteks on ametiasutuse toimimiseks vajalike tugiteenuste korraldamine ning:
  1) ametiasutuse ning kohaliku omavalitsuse organite dokumentide õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava dokumendiringluse ning asjaajamise tagamine, vallavalitsuse ja vallavolikogu ning ametiasutuse ametnike õigusalane nõustamine;
  2) valla eelarvestrateegia ning vallaeelarve eelnõu koostamine; vallaeelarve täitmise korraldamine; valla asutuste raamatupidamine; finantsmajanduse valdkonda kuuluvate strateegiliste dokumentide koostamine ning finantsmajanduslike küsimuste lahendamine.

  (2) Üldosakond:
  1) korraldab ametiasutuse ja Rapla valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite asjaajamise ja õigusalase teenindamise, Rapla valla elanike arvestuse pidamise ning teabe nõuetekohase avalikustamise;
  2) korraldab ja kontrollib ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisealast tegevust, vallaeelarve koostamist ja täitmist ning peab arvestust vallavara kasutamise üle;
  3) täidab sisekontrollialaseid ülesandeid rahanduse peaspetsialisti teenistusülesannetena;
  4) täidab andmekaitsealaseid ülesandeid andmekaitsespetsialisti teenistusülesannetena, raporteerides tulemustest otse vallavalitsusele (täitevorganile).

§ 17.   Piirkondlik teenuskeskus

  Piirkondlik teenuskeskus korraldab teeninduspunkti piirkonnas avalike teenuste osutamist ning infovahetust valla piirkondade ja keskuse vahel.

§ 18.   Vallavanemale vahetult alluvad teenistuskohad

  (1) Piirkonna koordinaator:
  1) piirkonna koordinaator on piirkondliku teenuskeskuse tippspetsialist, kelle teenistusülesandeks on piirkondliku teeninduspunkti töö korraldamine ja koordineerimine;
  2) lisaks punktis 1 nimetatud ülesandele osaleb piirkonna koordinaator kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 toodud ülesannete korraldamises või kohustuste täitmises.

  (2) Arendusjuht:
Arendusjuht on juhtide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kes juhib, koordineerib ja korraldab vallas arendus- ja projektialast tööd.

  (3) Finantsjuht:
Finantsjuht on juhtide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kes korraldab ja kontrollib ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisealast tegevust, vallaeelarve koostamist ja täitmist.

4. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

1. jagu Ametiasutuse juht 

§ 19.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on vallavanem, kes korraldab ametiasutuse teenistust.

  (2) Vallavanema valimist ning õiguslikku seisundit reguleerivad kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja Rapla valla põhimäärus.

  (3) Kui vallavanem ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, juhib ja korraldab ametiasutuse teenistust vallavanema kõikide õigustega majandus-, arengu- ja planeeringuvaldkonna abivallavanem.

  (4) Kui abivallavanem ei saa vallavanemat asendada, määrab vallavanem ametiasutuse juhi ülesandeid täitma vallavalitsuse vanima liikme.

§ 20.   Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Vallavanem:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandaja ülesandeid.

  (3) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimiseks ja töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Vallavanema ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgruppideks liigitamise eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks Rapla Vallavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad (teenistusalased aktid) ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametnikud ametikohale ning sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega asutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  4) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Rapla valla nimel lepingud või volitab selleks teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  5) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas Rapla Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  6) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise või teenuste tellimise kooskõlas riigihangete seadusega;
  7) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  8) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  9) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktidega.

  (5) Vallavanem annab Rapla Vallavolikogule ja Rapla Vallavalitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

2. jagu Juhtide teenistusgruppi kuuluvad ametnikud 

§ 21.   Vallasekretär

  (1) Vallasekretär juhib üldosakonda ning tagab vallakantselei pädevuses olevate ülesannete täitmise.

  (2) Vallasekretäriks võib nimetada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud nõuetele vastava isiku.

  (3) Vallasekretäri ametiülesanded tulenevad eeskätt seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest. Vallasekretärile laienevad osakonnajuhataja õigused ja kohustused.

  (4) Vallasekretäril on õigus anda üldosakonna sisemise töö korraldamiseks käskkirju.

  (5) Vallasekretäril on õigus kontrollida ametiasutuste ametnikke ja töötajaid asjaajamise korraldamisel.

  (6) Vallasekretäri asendamine toimub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud tingimustel.

§ 22.   Abivallavanem

  (1) Abivallavanem juhib ametiasutuse osakonda kui ametiasutuse struktuuriüksust.

  (2) Abivallavanema asendaja määratakse ametijuhendi või vallavanema käskkirjaga.

§ 23.   Juhtide teenistusgruppi kuuluvate ametnike alluvus, kohustused, õigused ja vastutus

  (1) Juhtide teenistusgruppi kuuluvate ametnike vahetu juht on vallavanem.

  (2) Ametnike täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks vastava ametniku ametijuhendiga.

  (3) Ametnikel on õigus:
  1) saata ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele arvamuse andmiseks oma või osakonna tegevusvaldkonna õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente ning saada neilt oma tegevusvaldkonna või osakonna tööks vajalikku informatsiooni;
  2) saada omavalitsusorganite liikmetelt, vallavanemalt ning ametiasutuse ametnikelt ja töötajatelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  3) tagastada ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele nõuetekohaselt vormistamata dokumente puuduste kõrvaldamiseks ja määrata selleks tähtaeg.

  (4) Juhtivametnikud vastutavad oma tegevusvaldkonnaga seotud või vastava osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

5. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

§ 24.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

  (3) Teenistuskohad jaotatakse vastavalt ametnike ja töötajate iseseisvale otsustuspädevusele, vastutusele ja teenistuskohale kehtestatud nõuetele teenistusgruppideks järgmiselt:
  1) juht – oluline ja iseseisev otsustus- ning vastutuspädevus ametiasutuse teatud valdkonna või struktuuriüksuse juhtimisel; organiseerib ja kontrollib valdkonna või struktuuriüksuse tööd; lahendab iseseisvalt vastava eluvaldkonna ülesandeid või probleeme; kindlustab teenistuseks vajalike ressursside olemasolu; juhendab struktuuriüksuse ametnikke ja töötajaid; nõustab ja teenindab isikuid;
  2) tippspetsialist – oluline otsustus- ja vastutuspädevus oma ameti- või tööülesannete täitmisel, omab teenistus- või tööülesannete täitmiseks eriteadmisi või kvalifikatsiooni; osaleb valdkonna arendustegevuses; juhendab oma tegevusvaldkonnas teisi ametnikke või töötajaid;
lahendab iseseisvalt keerukaid ülesandeid;
  3) keskastme spetsialist – otsustus- ja vastutuspädevus oma ameti- või tööülesannete täitmisel, eeskätt isikute teenindamisel; täidab õigusaktidega reguleeritud ülesandeid; lahendab iseseisvalt oma tegevusvaldkonnas vähemkeerukaid ülesandeid, nõustab isikuid ja ametiasutuse ametnikke ning töötajaid oma spetsiifilises teenistusvaldkonnas;
  4) nooremspetsialist ja teenindav töötaja – otsustus- ja vastutuspädevus kindlalt reguleeritud ameti- või tööülesannete piires, toetab protsesse, täidab rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi, vähese iseseisva otsustuspädevusega.

  (4) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja liigituse kehtestab Rapla Vallavolikogu otsusega.

§ 25.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal Rapla vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit (nõudeid, õigusi ja kohustusi) reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 26.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul Rapla vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem.

§ 27.   Konkursi korraldamise kohustus

  (1) Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse avaliku teenistuse seadusest juhindudes.

  (2) Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku täpsema korra kehtestab Rapla Vallavalitsus.

  (3) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 28.   Teenistusse võtmise üldised tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduses sätestatud piirangutest.

§ 29.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuses seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule ja töötajale palga (töötasu) määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile. Palgajuhendi kehtestab Rapla Vallavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

§ 30.   Hindamine

  (1) Vähemalt ühel korral aastas hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab ametniku vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 31.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Rapla valla eelarvest.

§ 32.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab vallaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide valla asutuste raamatupidamine.

§ 33.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat vallavara, tehes seda Rapla Vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

7. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 34.   Ametiasutuse hallatavad asutused

  Rapla vallas teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatavad asutused.

§ 35.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet Rapla Vallavalitsus (Rapla valla täitevorgan).

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) Rapla Vallavalitsus, kaasates selleks ametiasutuse.

  (3) Teenistusliku järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab Rapla Vallavalitsus. Rapla Vallavalitsus võib teha ametiasutuse ametnikele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

8. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 36.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab Rapla Vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber Rapla Vallavolikogu otsuse alusel.

§ 37.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab Rapla Vallavolikogu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 38.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määrus nr 24 “Rapla Vallavalitsuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Lukk
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json