ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 kinnitamine

Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 3

Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 kinnitamine

Vastu võetud 29.10.2020 nr 10

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 1¹ alusel.

§ 1.   Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 kinnitamine

  Kinnitada Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 "Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks:
1) Käru Vallavolikogu 18. augusti 2014 määrus nr 10 „Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamine“ (RT IV, 22.08.2014, 33);
2) Türi Vallavolikogu 26. veebruari 2015 määrus nr 3 „Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamine“ (RT IV, 06.03.2015, 10);
Väätsa Vallavolikogu 21. aprilli 2016 määrus nr 16 „Väätsa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uuendatud muudetud arendamise kava kinnitamine“ (RT IV, 10.05.2016, 1).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032

Lisa 1 TÜRI – Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla, Lokuta küla, perspektiivne Telliskivi ÜVK piirkond

Lisa 2  OISU – Oisu alevik, Metsaküla

Lisa 3  TAIKSE – Taikse küla

Lisa 4  KAHALA – Kahala küla

Lisa 5  KABALA – Kabala küla

Lisa 6  KIRNA – Kirna ja Poaka külad

Lisa 7  LAUPA – Laupa küla

Lisa 8 KOLU – Kõltsi ÜVK piirkond

Lisa 9  OLLEPA – Ollepa küla

Lisa 10  PALA – perspektiivne Raademetsa ÜVK piirkond

Lisa 11  KÄRU – Käru alevik

Lisa 12  VÄÄTSA – Väätsa alevik

Lisa 13  LÕÕLA – Lõõla küla

Lisa 14  REOPALU – Reopalu küla

Lisa 15  RÖA – Röa küla

Lisa 16  PIIUMETSA – Piiumetsa küla

Lisa 17  ÄNARI – Änari küla

Lisa 18 KOLU – Kolu küla

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json