SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 10

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.10.2020 nr 79

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 17, § 18 ja § 19 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib koduteenuse osutamise tingimusi ja korda Maardu linnas.

  (2) Koduteenusel osutatavate koduteenuste loetelu ja hinnad kinnitab Maardu Linnavalitsus korraldusega. Linnavalitsusel on õigus anda koduteenuse osutamise korraldamisel haldusakte ja juhiseid.

  (3) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades eriseaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) koduteenus – sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti;
  2) kõrvalabi vajav isik – täisealine isik, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel;
  3) hooldustöötaja – töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks rehabilitatsiooniplaani või hoolduskava alusel ja/või vastab hooldustöötaja kutsestandardis kehtestatud nõuetele;
  4) hoolduskava – teenusevajaduse hindamisel koostatav dokument, mis sisaldab kirjeldust kõrvalabi vajava isiku seisundi kohta ja temale osutatavate teenuste loetelu, kestvuse, ulatuse ja osutamise tingimused;
  5) koduteenuse osutaja – Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), linnavalitsuse hallatav asutus Maardu Sotsiaalmaja (edaspidi Maardu Sotsiaalmaja) või muu koduteenuse osutaja;
  6) koduteenuse saaja – isik, kellele osutatakse lepingulisel alusel koduteenust;
  7) sotsiaalmaja – hooned eluruumi kasutusõiguseta inimeste ajutiseks majutamiseks.

§ 3.   Koduteenusele õigust omavad isikud

  (1) Koduteenust osutatakse täisealisele isikule, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei tule toime igapäevaelu toimingutega ja kelle rahvastikuregistrisse kantud ja tegelik elukoht on Maardu linnas.

  (2) Koduteenust osutatakse nii üksi kui ka koos elavatele täisealistele inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul. Koduteenust osutatakse tegevuste ulatuses, mida koduteenuse saajal ja tema pereliikmetel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.

§ 4.   Koduteenuse osutamise taotlemine

  (1) Koduteenuse osutamiseks esitab kõrvalabi vajav isik või tema seaduslik esindaja taotluse linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale või Maardu Sotsiaalmajale, kui kõrvalabi vajav isik on majutatud sotsiaalmajja.

  (2) Taotluses märgitakse järgnevad andmed:
  1) abivajaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) tegelik elukoht;
  4) kõrvalabi vajava isiku ja vajadusel tema esindaja(te) kontaktandmed (tegeliku elukoha aadress, telefon, elektronposti aadress);
  5) sotsiaalteenuse vajaduse põhjendus;
  6) vajadusel isiku kinnitus seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta.

  (3) Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnal on õigus vajaduse korral nõuda kõrvalabi vajavalt isikult taotluse täiendamist ja asjakohaseid dokumente.

  (4) Taotluses ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb nimetatud tähtaja võrra.

§ 5.   Koduteenuse osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuse osutamise otsustamiseks teeb linnavalitsuse sotsiaalabi osakond viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse kõrvalabi vajava isiku iseseisvat toimetulekuvõimet ja koduteenuse osutamise vajadust. Kodukülastuse alusel lepib linnavalitsuse sotsiaalabi osakond kõrvalabi vajava isikuga kokku tema hoolduskava, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul.

  (2) Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna juhataja teeb kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta. Koduteenuse osutamisel määratakse vähemalt osutatavate teenuste loetelu, kestus, maht ja tasu suurus.

  (3) Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond teeb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuse kõrvalabi vajavale isikule teatavaks tema vanust ja arengutaset arvestaval ning talle arusaadaval viisil kolme tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise päevast, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul.

  (4) Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond edastab kõrvalabi vajavale isikule koduteenuse määramise otsuse koos kodukülastuse akti ja hoolduskavaga teenuse osutajale lepingu sõlmimiseks.

  (5) Kui kõrvalabi vajav isik on majutatud sotsiaalmajja, korraldab Maardu Sotsiaalmaja tema kodukülastuse, kodukülastuse akti koostamise ja hoolduskava kokkuleppimise ning edastab viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest taotluse koos kodukülastusakti ja hoolduskavaga linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale. Maardu Sotsiaalmaja teeb sotsiaalmajja majutatud inimesele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuse teatavaks kolme tööpäeva jooksul alates otsuse saamise päevast.

  (6) Koduteenust osutatakse inimesele koheselt, kui teenuse osutamata jätmine võib põhjustada tema elule või tervisele ohtliku olukorra. Sel juhul koostatakse käesoleva määruse § 4 lõikes 1 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 5 nimetatud dokumendid hiljemalt kümne päeva jooksul alates teenuse osutamisest.

§ 6.   Koduteenuse osutamine

  (1) Koduteenust osutab Maardu Sotsiaalmaja, kui linnavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

  (2) Hooldustöötaja lähtub koduteenuse osutamisel seadusest, käesolevast korrast, töölepingust ja ametijuhendist, koduteenuse saajaga sõlmitud lepingust ja koduteenuse osutamise hoolduskavast ning muudest juhenditest ja teenuse standardist.

  (3) Hooldustöötaja peab teenuse osutamisel iga koduteenuse saaja kohta eraldi hoolduspäevikut, milles kajastab kuupäevaliselt:
  1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi;
  2) koduteenuse saaja rahalisi tehinguid.

  (4) Hooldustöötaja ja koduteenuse saaja kinnitavad allkirjaga hoolduspäevikusse tehtud kanded.

  (5) Kord kuus teeb hooldustöötaja lühikokkuvõtte teenuste osutamisest ja teenuse saaja seisundist ning esitab selle Maardu Sotsiaalmaja juhatajale.

  (6) Koduteenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

§ 7.   Koduteenuse osutamise leping

  (1) Koduteenuse osutamiseks sõlmivad teenuse osutaja ja teenuse saaja koduteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Lepingus märgitakse vähemalt teenuse kestus, hind, sagedus ja osutatavate teenuste loetelu ning poolte õigused ja kohustused. Lepingut võib muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus.

  (3) Leping on tähtajaline ja sõlmitakse kuni üheks aastaks. Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt üheks aastaks, kui teenuse saaja ei ole hiljemalt üks kuu enne lepingu tähtaja saabumist teatanud teenuse osutajale kirjalikult soovist leping lõpetada.

  (4) Koduteenuse osutamise lepingu täitmine peatub kuni koduteenuse taaskasutamiseni, kui teenuse saaja viibib tegelikust elukohast (kodust) eemal (haiglas ravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel jms).

  (5) Leping lõpeb:
  1) tähtaja saabumisel, v.a lepingu pikendamise korral;
  2) teenuse saaja surma korral;
  3) koduteenuse saamise õiguse lõppemisel.

  (6) Koduteenuse saamise õiguse lõppemisel teatab koduteenuse osutaja koduteenuse saajale lepingu lõppemisest kirjalikult selleks vajaliku vähima aja jooksul.

§ 8.   Koduteenuse saamise õiguse peatumine

  (1) Õigus koduteenusele peatub:
  1) kui teenuse saaja ei võimalda (sh ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine, agressiivsus vms) teenuse osutajal täita koduteenuse osutamiseks vajalikke ülesandeid;
  2) muul seaduses sätestatud juhul.

  (2) Koduteenuse saamise õiguse peatumise aluse äralangemisest tekib isikul uuesti õigus koduteenusele.

§ 9.   Koduteenuse saamise õiguse lõppemine

  Koduteenuse saaja õigus koduteenusele lõpeb:
  1) kui isik ei vasta seaduses koduteenuse saamiseks sätestatud tingimustele;
  2) koduteenuse osutamise otsuse tühistamise või kehtetuks tunnistamisega;
  3) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma koduteenuseta;
  4) isiku surma korral;
  5) koduteenusest loobumisega, kui seadus ei sätesta teisiti;
  6) hoolekandeasutusse või teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumile elama asumisel;
  7) muul seaduses sätestatud juhul.

§ 10.   Koduteenuse eest tasumine

  (1) Koduteenuse osutamine on tasuline teenus ja koduteenuse saaja tasub koduteenuse eest linnavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel.

  (2) Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna juhataja võib koduteenuse saaja vabastada täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust vajava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (3) Koduteenuse eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja tasub koduteenuse eest arve alusel, mille teenuse osutaja esitab hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Koduteenuse eest tasutakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 11.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Sotsiaalkindlustusameti pädevuses on:
  1) riiklikku järelevalve tegemine seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle;
  2) haldusjärelevalve tegemine Maardu linna haldusaktide õiguspärasuse ning koduteenuse kvaliteedi üle.

  (2) Linnavalitsuse pädevuses on teenistusliku järelevalve läbiviimine sotsiaalabi osakonna ametiisikute ning Maardu Sotsiaalmaja ja selle juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll.

  (3) Koduteenuse korraldamise eest vastutavad sotsiaalabi osakonna juhataja ja Maardu Sotsiaalmaja juhataja vastavalt oma pädevusele.

  (4) Koduteenuste üle arvestuse pidamise eest vastutab koduteenuse osutaja.

§ 12.   Vaidemenetlus ja vaidluste lahendamine

  (1) Vaie koduteenuse osutamisel tehtud otsuse või toimingu peale esitatakse linnavalitsusele.

  (2) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest linnavalitsusele, kui seadus ei sätesta pikemat tähtaega. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda haldusmenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

  (4) Koduteenuse osutamise lepingu täitmisega seotud vaidlusi lahendab linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna juhataja või tema poolt määratud ametnik.

§ 13.   Rakendussätted

  Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 61 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json