Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Maardu Sotsiaalmaja põhimäärus

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 11

Maardu Sotsiaalmaja põhimäärus

Vastu võetud 27.10.2020 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Maardu linna põhimääruse § 48 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Maardu Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja) on Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse sotsiaalteenuseid osutav hallatav asutus.

  (2) Sotsiaalmaja asub Maardu linnas. Sotsiaalmaja struktuuri kuuluvad Maardus asuvad kaks elamut aadressil Kallasmaa tn 9 ja Kallasmaa tn 12 (edaspidi majutusüksus).

  (3) Sotsiaalmajal võib olla oma nime ja Maardu linna vapi kujutisega pitsat, dokumendiplangid ja sümboolika.

  (4) Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, rakendusasutuste juhistega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

  (5) Sotsiaalmaja juhindub oma tegevuses riigi ja Maardu linna õigusaktidest, linnapea ja valdkondliku abilinnapea korraldustest ning sotsiaalmaja põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalmaja pakub turvalist elukeskkonda toimetulekuraskustes inimestele, eakatele, puudega isikutele ning täiskasvanud isikutele, kellele asendushooldusteenuse (hoolduspere, perekodu või asenduskodu) osutamine on lõppenud ja kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asendushooldusteenusele suunamise ajal oli Maardu linnas.

  (2) Sotsiaalmaja osutab sotsiaalteenuseid:
  1) isikutele, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linnas;
  2) majutusüksuses majutatud inimestele ja sotsiaalmaja valduses olevate sotsiaaleluruumide vähekindlustatud üürnikele;
  3) korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist Maardu linna haldusterritooriumil ajutiselt viibivatele isikutele.

  (3) Linnavalitsus võib korraldusega kehtestada sotsiaalmajas osutatavate sotsiaalteenuste loetelu, nende hinna ja muud teenuste osutamise tingimused.

  (4) Sotsiaalmajal on järgmised põhiülesanded:
  1) osutada sotsiaalteenuseid linnavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras, sh hinnata majutusüksuses elavatele inimestele koduteenuse osutamise vajadust;
  2) korraldada majutusüksuses elavatele inimestele vajadusel vältimatu meditsiiniline abi ning perearsti, psühhiaatri ja psühholoogi konsultatsioon;
  3) korraldada majutusüksuses elavatele inimestele vajaduse korral toimetulekut soodustavate muude teenuste osutamist;
  4) tagada majutusüksuses elavatele inimestele heakorrastatud eluruumide kasutusse andmine, vajaduse korral hoolitsus ja teenindamine (koristamine, söögi toomine, poes ja apteegis käimine jne);
  5) vajaduse korral abistada asendushooldusteenuselt naasnud isikuid nende iseseisva elu alustamisel;
  6) võimalusel organiseerida abivajavatele inimestele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi (huviringe, klubilist tegevust jms);
  7) korraldada sotsiaalmaja valduses olevate sotsiaaleluruumide üürnikele üleandmine ja vastuvõtmine, üürnikega kasutusse andmise lepingute sõlmimine ning lepingute tingimuste täitmise kontroll.

§ 3.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Sotsiaalmaja on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnavalitsus on linnavara valdusesse ja kasutusse andnud.

  (2) Sotsiaalmaja kasutab linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Sotsiaalmaja võib enda valduses oleva linnavaraga tehinguid teha üksnes Maardu linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Sotsiaalmaja valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Maardu linna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Sotsiaalmaja võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele Maardu linna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab sotsiaalmaja teavitama linnavalitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse.

  (4) Sotsiaalmaja tegutseb kinnitatud eelarve piires. Sotsiaalmaja kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Sotsiaalmaja juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Juhatajaga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnapea.

  (2) Sotsiaalmaja juhataja:
  1) juhib sotsiaalmaja ja tagab seadusega ja põhimäärusega sätestatud ülesannete täitmise;
  2) korraldab sotsiaalmaja valduses oleva linnavara valdamist ja kasutamist, sh sotsiaalmaja ja sotsiaaleluruumide kasutuslepingute sõlmimist ja lõpetamist;
  3) juhib sotsiaalmaja majandustegevust, tagades sotsiaalmaja tulemusliku töö;
  4) vastutab sotsiaalmaja üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest sotsiaalmajale kinnitatud eelarve piires;
  5) tegutseb sotsiaalmaja nimel ja esindab sotsiaalmaja kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid;
  6) teeb tehinguid põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmiseks sotsiaalmajale linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  7) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust sotsiaalmaja finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  8) tagab sotsiaalmaja eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja linnavalitsusele esitamise. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  9) vastutab sotsiaalmaja teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  10) tagab linnavalitsuse korralduste ning linnapea ja valdkondliku abilinnapea antud ülesannete täitmise;
  11) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks sotsiaalmaja struktuuri ja töötajate koosseisu;
  12) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
  13) kinnitab sotsiaalmaja asjaajamis- ja kodukorra, töökorralduse reeglid ja vajadusel muud töökorralduse dokumendid;
  14) tagab õigusaktide ja lepingutega ette nähtud dokumentide, aruannete koostamise ja esitamise;
  15) annab oma pädevuse piires sotsiaalmaja tegevuse korraldamiseks suulisi ja kirjalikke korraldusi, käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  16) korraldab sotsiaalmajale esitatud teabenõuetele, märgukirjadele, selgitustaotlustele ja kirjadele vastamist ja nende lahendamist;
  17) tagab sotsiaalmaja töötajate personaliinfo andmebaasidesse (e-Haigekassa, tööajatabel jmt) info õigeaegse sisestamise ning andmete korrektsuse ja kaasaegsuse, sh kannab andmed töötamise registrisse;
  18) tagab klienditeeninduse sotsiaalmaja ülesannetest tulenevates küsimustes;
  19) täidab talle pandud muid töökohustusi ja -ülesandeid.

  (3) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja määratud töötaja. Juhul, kui juhataja asendajat ei ole määratud või asendaja ei saa juhatajat asendada, määrab juhataja asendaja Maardu linnapea.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Sotsiaalmaja juhtimist ja tegevust kontrollib linnavalitsus.

  (2) Sotsiaalmaja raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Maardu linna õigusaktidega sätestatud korras linnavalitsus.

  (3) Sotsiaalmaja koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Maardu linna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet sotsiaalmaja ja tema juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 6.   Põhimäärus ja selle muutmine

  (1) Sotsiaalmaja põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja Maardu Linnavalitsus.

  (2) Sotsiaalmaja põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Maardu Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Sotsiaalmaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Maardu Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Sotsiaalmaja ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab linnavalitsus.

  (2) Sotsiaalmaja ümberkorraldamine seisneb kas asutuste ühinemises, jagunemises või ümberkujundamises.

  (3) Kui sotsiaalmaja ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad sotsiaalmaja ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnavalitsusele.

  (4) Sotsiaalmaja tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maardu Linnavolikogu 16. detsembri 1997. a määrus nr 48 "Maardu Sotsiaalmaja põhimääruse kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json