Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 13

Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 29.10.2020 nr 95

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ning noorsootöö seaduse § 3 p 2 ja § 8 p 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhimäärusega määratakse kindlaks Kose Avatud Noortekeskuse (edaspidi Kose ANK) tegutsemise õiguslikud alused, tegevuse eesmärk ja põhimõtted, põhiülesanded ning töökord.

  (2) Kose ANK on Kose Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus. Kose ANK teeninduspiirkonnaks on Kose vald.

  (3) Kose ANK postiaadress on Hariduse tn 2, Kose alevik, Kose vald, 75101 Harjumaa.

  (4) Kose ANK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kose Vallavolikogu ning Kose Vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Kose ANK lähtub oma töös noorsootöö seadusest ning „Noortekeskuste Heas Tavast“ - noortekeskuste toimimispõhimõtetest.

  (6) Kose ANK rakendab oma töös avatud noorsootöö meetodit.

  (7) Kose ANK kasutab oma sümboolikat ning Kose valla sümboolikat.

  (8) Kose ANK-el on Kose valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

  (9) Kose ANK struktuuris on järgmised noortekeskused:
  1) Kose Noorekeskus, Hariduse tn 2, Kose alevik, Kose vald, 75101, Harjumaa;
  2) Oru Noortekeskus, Oru küla, Kose vald, 75103 Harjumaa;
  3) Ardu Noortekeskus, Ardu alevik, Kose vald, 75001 Harjumaa;
  4) Habaja Noortekeskus, Habaja alevik, Kose vald, 75002 Harjumaa.

§ 2.   Kose ANK eesmärk

  (1) Kose ANK eesmärgiks on avatud noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Kose valla noortekeskustes. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel kaasates neid otsuste tegemisse.

  (2) Kose ANK-ses luuakse noortele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades noore individuaalseid vajadusi, mis annab tuge noore eneseväärikustunde tõstmiseks.

§ 3.   Kose ANK ülesanded

  (1) Kose ANK ülesanded on:
  1) Kose ANK haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;
  2) pakkuda noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
  3) toetada noorte omaalgatust, arengut, sotsialiseerumist ja ühiskonnastumist;
  4) luua tingimused noore isiksuse mitmekülgseks arenguks noorte osaluse, kaasamise ja vahetu kogemuse kaudu;
  5) korraldada noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;
  6) viia läbi noorsoo vajadusi puudutavaid uuringuid ja seostada tegevused tulemustega;
  7) soodustada noorte mitteformaalset ja informaalset õppimist ning sotsiaalset arengut;
  8) korraldada noorte töökasvatust;
  9) teha koostööd erinevate huvikeskustega, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri, spordi- ja haridusasutustega;
  10) koostada ja juhtida tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  11) arendada avatud noorsootööd valla erinevate piirkondade noortekeskustes;
  12) korraldada ennetusalaseid tegevusi ja võimalusel mobiilset noorsootööd;
  13) kasutada erinevaid meetodeid tegevuste läbiviimisel (avatud noorsootöö meetod, seminarid, õpitoad, üritused jt);
  14) tagada noorele noortekeskuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

  (2) Tegevused põhiülesannete täitmiseks Kose ANK
  1) korraldab noortele koolivaheaja programme;
  2) korraldab huvitegevust toetades mitteformaalset õpet;
  3) korraldab nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke noorteprojekte ja noortevahetusi;
  4) korraldab piirkondlikke üritusi ning tegevusi noortele;
  5) loob tingimused erinevate huvigruppide tegevusteks;
  6) korraldab noorte jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist ja nõustamist mitmesuguste infokanalite ning tegevuste kaudu;
  7) tegeleb avatud noorsootöö arendustegevusega ja osaleb valla noorsoopoliitika kujundamisel;
  8) töötab välja ja viib ellu avatud noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja –projekte;
  9) korraldab ja vahendab noorsootööalaseid täiendkoolitusi;
  10) võib osutada põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, korraldada tasulisi üritusi ja müüa enda valmistatud esemeid;
  11) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  12) esindab Kose valla noortekeskusi Eestis ja välismaal.

  (3) Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

  (4) Kose ANK-il on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt noortekeskuste kasutusse antud Kose valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab Kose ANK direktori ettepanekul Kose Vallavalitsus;
  4) teostada Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada Kose Vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd Kose vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste ja teiste organisatsioonidega;
  7) osaleda Kose Vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses;
  8) kasutada oma töös vabatahtlike abi;
  9) Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul evakueeritakse noored ning töötajad. Kose ANK-el on eriolukordades käitumiseks olemas kriisiplaan.

§ 4.   Kose ANK tegevuse korraldamine

  (1) Asutust juhib direktor, kes valitakse avaliku konkursi korras. Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus. Direktorile määrab töötasu vallavanem käskkirjaga.

  (2) Asutuse direktoril peab olema noorsootööalane kõrgharidus ja noorsootöötaja kvalifikatsiooni VI või VII tase.

  (3) Asutuse direktori töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (4) Direktori ülesanne on tagada Kose ANK-ele pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

  (5) Kose ANK koosseisu ja struktuuri kinnitab vallavalitsus asutuse direktori ettepanekul.

  (6) Noortekeskuse direktorit asendab vallavanema käskkirjaga määratud Kose ANK töötaja.

  (7) Asutuse direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust asutuse üldseisundi, vara säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) koordineerib noortekeskustes ja oma üksustes tehtavat tööd, tagades noortekeskuse põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, vastutab noortekeskuse üldseisundi ja arengu eest;
  3) tegutseb Kose ANK nimel ja esindab Kose ANK-i ilma erivolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui Eesti Vabariigi või Kose valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  4) kinnitab Kose ANK asjaajamiskorra, kodukorra ja muud töökorraldusdokumendid ning korraldab Kose ANK-i asjaajamist;
  5) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks vastavalt Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele ettenähtud korda ja kinnitab töötajate ametijuhendeid ning sõlmib, muudab ja lõpetab asutuse töötajatega töölepingud;
  6) esitab asutuse eelarve projekti Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi;
  8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse tegevuse arendamiseks;
  9) tagab töötervishoiu, tööohutuse ja tuletohutusse nõuete täitmise;
  10) koordineerib Kose ANK tegevuskavade koostamist;
  11) korraldab Kose ANK kvaliteedi hindamise ja juhtimise;
  12) tegeleb enesetäiendamisega ja võtab osa koolitustest;
  13) kehtestab Kose ANK lahtioleku- ja tööajad;
  14) täidab ja lahendab muid talle pandud noortekeskuse tegevusega seotud kohustusi ja ülesandeid.

  (8) Kose ANK kasutab andmete kogumiseks noortekeskuste seiresüsteemi (ANK Logiraamat), mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat.

  (9) Kose ANK privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

§ 5.   Noorte õigused ja kohustused

  (1) Noortel on õigus:
  1) teha ettepanekuid noortekeskuste töö paremaks sisuliseks korraldamiseks;
  2) saada noortekeskustest teavet noorte ürituste, õppimis- ja enesetäiendamisvõimaluste kohta;
  3) asutada noortekeskustes klubisid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus noortekeskuste tegevuste ja taotlustega ning osaleda nendes.

  (2) Noortel on kohustus:
  1) täita Kose ANK kodukorda;
  2) suhtuda heaperemehelikult noortekeskuste varasse ja ruumidesse;
  3) hüvitada varalise kahju tekitamisel kahju. Kui noor on alaealine, siis on kohustatud kahju hüvitama noore vanemad või eestkostja.

§ 6.   Kose ANK töötajad

  (1) Töötajate valikul lähtutakse kutseseadusest ja Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

  (2) Kose ANK töötajateks on noorsootöötajad ja noortejuhid, kelle töö sisu on määratletud ametijuhendis.

  (3) Noorsootöötaja – noorsootöö- või pedagoogilise haridusega spetsialist ja /või omandatud noorsootöötaja kutse;

  (4) Noortejuht – ilma erialase hariduseta ja kutseta töötaja, praktikant, asendaja, vabatahtlik.

§ 7.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kose ANK asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Kose ANK esitab oma tegevuse kohta tegevuse-, statistilisi- ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 8.   Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

  (1) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult Kose Vallavalitsuses.

  (2) Kose ANK eelarve tuludeks on:
  1) eraldised riigieelarvest ja Kose valla eelarvest;
  2) laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  3) eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (3) Kose valla eelarvest tagatakse:
  1) Kose ANK töötajate töötasud;
  2) Noortekeskuste eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 9.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Kose ANK esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktides ettenähtud korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse ja selle direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 10.   Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Kose ANK tegevuse korraldab ümber või lõpetab Kose Vallavolikogu.

  (2) Kose ANK tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab Kose Vallavalitsus.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 26.01.2018 nr 12 “Kose Avatud Noortekeskuse põhimääruse“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json