Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 35

Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord

Vastu võetud 29.10.2020 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala, üldpõhimõtted

  (1) Raieloa ja hoolduslõikusloa (edaspidi koos luba) andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Viljandi linna territooriumil kasvava(te) puu(de) (edaspidi puu) raieks või hoolduslõikuseks (edaspidi koos töö) loa taotlemist ja selle väljaandmist.

  (2) Loa töö teostamiseks väljastab Viljandi Linnavalitsuse majandusamet (edaspidi amet).

  (3) Kord ei kohaldu puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses.

  (4) Amet võib enne loa väljastamist töö vajaduse põhjendamiseks nõuda puule dendroloogilise hinnangu koostamist ja seada koostatavale hinnangule tingimusi.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) arborist – arboristi kutset omav isik;
  2) asendusistutus – ameti määratud kohale uu(t)e puu(de) istutamine raiutava(te) puu(de) asendamiseks ja istutatud puu(de) hooldamine kahe aasta jooksul;
  3) dendroloogiline hinnang – puu tervisliku seisundi hindamine ja edasise majandamise soovitused, mille lähteülesanne koostatakse lähtuvalt hinnangu eesmärgist ja konkreetsest objektist ja võib sisaldada muuhulgas täiendavate uuringute teostamist, puu väärtuse hindamist antud kasvukohal (sealhulgas linnaruumis), puu mõju hindamist rajatistele ja hoonete konstruktsioonidele või muid hinnanguid ning mille koostab puittaimede hindaja tase 5 või samaväärset (osa)kutset omav isik;
  4) hoolduslõikus – puuokste eemaldamine, millega säilib puu elujõulisus ning mille tagajärjel vähemalt üks tekkiv lõikehaav on 3 cm või suurema läbimõõduga (käesolev kord sisaldab kõiki lõikusviise olenemata eesmärgist);
  5) hoolduslõikusluba – vormikohane luba, mis annab õiguse teha puu hoolduslõikust ja milles sätestatakse töö iseloomust või asukohast tulenevad tingimused (nt arboristi kasutamise nõue, oksade koristus, ohutusnõuded vm);
  6) murdunud puu/oks – puu või oks, mis on loodusjõudude tulemusel osaliselt või täielikult murdunud ja mis on vaja kohe likvideerida;
  7) potentsiaalselt ohtlik puu/oks – puu tervisliku seisundi (nt mädanikud, kuivanud oksad, haigustekitajad või nende tegevuse tunnused jms) või muude näitajate poolest (nt v-ühendusega harud, teravnurga all väljuv oks, teadaolevad kaevetööd võra ulatuses, hiljuti viltu vajunud vms) potentsiaalselt ohtlik puu või oks.
  8) puu – puittaim, mille rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm;
  9) raie – puu likvideerimine;
  10) raieluba – vormikohane luba, mis annab õiguse puu raieks ja milles sätestatakse töö iseloomust või asukohast tulenevad tingimused (nt raiekoha koristus, raiejääkide käitlemine ja/või ladustamine, ohutusnõuded, raiutud puu asendamine ja istutatava puu hooldamine vm);
  11) raieõigust omav spetsialist – arboristi kutset, raietööline 2 kutset, ohtlike puude langetamise koolituse läbinud ja vastavat tunnistust omav või eelnimetatuile samaväärset kutset või tunnistust omav isik;
  12) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  13) vesivõsu – väheharunenud võsu, mis on kasvanud uinuvatest või lisapungadest juurtel, juurekaelal, tüvel või põhiokstel.

2. peatükk LOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 3.   Loa andmise põhimõtted

  (1) Luba ei ole vaja taotleda murdunud puu või oksa langetamiseks ja tuulekahjustuste likvideerimiseks. Enne töö teostamist peab puu omanik või valdaja esimesel võimalusel:
  1) salvestama olukorra fotode või videoga;
  2) märkima üles puude arvu, liigid, tüve rinnasdiameetri või selle mõõtmise võimatuse korral tüve läbimõõdu jämedamast otsast ning puu täpse asukoha;
  3) edastama eelnevad andmed ja salvestused ametile, kes fikseerib nimetatud olukorra ja puu või oksa likvideerimise ning vajadusel kontrollib sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

  (2) Raieluba ei ole vaja taotleda:
  1) alla 8 cm rinnasdiameetriga puittaime raieks;
  2) viljapuude raieks v.a avalikel haljasaladel kasvavate viljapuude raieks.

  (3) Hoolduslõikusluba ei ole vaja taotleda:
  1) viljapuude hoolduslõikuseks;
  2) vesivõsude ja harunemiskohast alla 3 cm tekkivate lõikehaavadega okste eemaldamiseks.

  (4) Luba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha maa omanik või omaniku volitatud isik;
  2) puu kasvukoha naaberkinnistu omanik või tema volitatud esindaja, kui taotletakse üle kinnistu piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse tähenduses;
  3) ettevõte, kes teostab Viljandi linna maal ja Viljandi linna eelarvest finantseeritavaid ehitus-, remont- või hooldustöid lepingus sätestatud mahus ja tähtaegade piires;
  4) kinnistu, mille majandamiseks on loodud ühistu, haldaja vm seadusjärgne esindaja (juhatuse liige, juhatuse volitatud isik vms).

  (5) Loa saamiseks esitatakse ametile taotlus e-keskkonnas või paberkandjal.

  (6) Loa taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid (nimi/ärinimi, registri- või isikukood, kontaktandmed);
  2) informatsiooni selle kohta, et taotleja on korra § 3 lõikes 4 nimetatud isik;
  3) põhjendust puu raiumiseks või hoolduslõikuse teostamiseks;
  4) puu asukoha aadressi ja puu asukoha kirjeldust;
  5) kinnitust, et taotleja on tutvunud korraga.

  (7) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) plaan, millel on näidatud raiutavate puude asukoht;
  2) volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik;
  3) kui raieluba taotletakse puule, mis kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud ühistu, siis ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või mittetulundusühistu pädeva organi nõusolek;
  4) kui raiutav puu kasvab kinnistul, kus on mitu omanikku, siis kinnistu kõigi omanike nõusolek;
  5) kui puud soovitakse raiuda korra § 3 lõike 4 punkti 2 tähenduses, siis kirjalikult taasesitatavas vormis tõendid, et on täidetud asjaõigusseaduses sätestatud tingimused;
  6) kui raiutav puu kasvab kaitstaval loodusobjektil, on kaitstav looduse üksikobjekt või kasvab kaitstava üksikobjekti piiranguvööndis, siis vajadusel kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek;
  7) kui raiutav puu kasvab veekogu veekaitsevööndis, siis Keskkonnaameti luba raie teostamiseks;
  8) kui raiutav puu kasvab Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, siis Muinsuskaitseameti luba raie läbiviimiseks;
  9) väljavõte kehtivast detailplaneeringust või ehitusprojektist ja -loast.

  (8) Hoolduslõikusloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) plaan, millel on näidatud hooldatavate puude asukoht;
  2) volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik;
  3) kui luba taotletakse puule, mis kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud ühistu, siis ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või mittetulundusühistu pädeva organi nõusolek;
  4) kui puule soovitakse teha hoolduslõikus korra § 3 lõike 4 punkti 2 tähenduses, siis kirjalikult taasesitatavas vormis tõendid, et on täidetud asjaõigusseaduses sätestatud tingimused;
  5) kui hooldatav puu on kaitstav looduse üksikobjekt, siis kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek.

  (9) Viljandi linna avalikel haljasaladel ja linnale kuuluvatel kinnistutel peab raiet teostama raieõigust omav spetsialist, vajadusel kaasatakse arborist.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus registreeritakse Viljandi linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) dokumendiregistris.

  (2) Amet teostab järgmised toimingud:
  1) kontrollib enne taotluse registreerimist taotluse vastavust korra § 3 lõigetes 4 ja 6-8 sätestatud nõuetele;
  2) kontrollib taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist (projekti, dendroloogilist hinnangut vms) või selgitusi ning annab nende esitamiseks tähtaja;
  3) korraldab puu ülevaatuse, hindab kavandatava töö põhjendatust ja vajadusel märgistab looduses raiumisele kuuluva puu;
  4) vajadusel kaasab otsuse tegemiseks eksperte.

  (3) Menetlustoiminguid teostab ameti vastav spetsialist.

  (4) Loa väljaandmine või sellest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse registreerimisest arvates.

§ 5.   Loa väljaandmine

  (1) Luba vormistatakse digitaalselt. Taotlejale väljastatakse luba digitaalselt taotluses esitatud e-posti aadressile. Taotleja soovil väljastatakse luba paberkandjal taotluses märgitud postiaadressil.

  (2) Raieloa kehtivusaeg on kuni 1 aasta väljaandmise kuupäevast arvates. Amet võib piirata tööde tegemise aega sõltuvalt puude liigist või vältimaks lindude pesitsusperioodil ja käsitiivaliste poegimisperioodil nende ohustamist.

  (3) Hoolduslõikusluba antakse ühekordseks lõikuseks. Loa kehtivuse tähtaja määrab amet sõltuvalt puu liigist ja hoolduslõikuse eesmärgist.

  (4) Luba väljastatakse tasuta.

  (5) Loa vormid kinnitab linnavalitsus. Loas on fikseeritud:
  1) taotleja andmed (nimi/ärinimi, isiku- või registrikood, aadress);
  2) taotluse registreerimise kuupäev;
  3) töö teostamise koha andmed;
  4) raiutavate/hooldatavate puude liik ja arv;
  5) hoolduslõikusloas lõikuse eesmärk, viis ja maht ning teostamise aeg;
  6) töö iseloomust tulenevad kaasnevad tingimused;
  7) loa kehtivuskuupäev;
  8) loa koostaja nimi ja kontaktandmed.

§ 6.   Loa väljaandmisest keeldumine

  (1) Loa väljaandmisest võib keelduda, kui:
  1) taotlejaks on isik, kel puudub õigus taotlust esitada;
  2) taotleja ei ole etteantud tähtajaks esitanud kõiki täiendavaid dokumente või selgitusi;
  3) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (2) Raieloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) puu on terve ja elujõuline ega ohusta hoonete ja rajatiste konstruktsioone ning omab olulist linnaruumi kujundavat, ökoloogilist, keskkonnakaitselist, haljastuslikku või kultuuriloolist väärtust;
  2) puu on looduskaitseseadusest tulenevalt riikliku või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt;
  3) puu on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektiga;
  4) raie on vastuolus avalike huvidega.

  (3) Hoolduslõikusloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) lõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  2) bioloogiliselt ei ole õige aeg puu hoolduslõikuseks.

  (4) Loa taotlejat teavitatakse loa väljaandmisest keeldumisest kirjalikult, näidates ära keeldumise põhjuse.

3. peatükk LOAGA KAASNEVAD KOHUSTUSED 

§ 7.   Üldised kohustused

  (1) Loa saaja on kohustatud kinni pidama loas sätestatud töö ulatusest ja kaasnevatest tingimustest.

  (2) Loa saaja peab tööde korraldamisel järgima loa kehtivusaega. Loa aegumisel tuleb esitada uus taotlus.

  (3) Kui tööde teostamiseks on vajalik üldkasutatava territooriumi ajutine sulgemine, on loa saajal kohustus taotleda sulgemisluba vastavalt kehtivale Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise korrale.

  (4) Töö teostamisel vastutab ohutuse eest töö teostaja.

§ 8.   Raiejäätmete käitlemine

  (1) Raiejäätmete käitlemise korraldab loa saaja kehtiva Viljandi linna heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja kohaselt.

  (2) Amet võib vajadusel kehtestada täiendavaid tingimusi raiejäätmete käitlemisele kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 9.   Korrastustööd

  (1) Töökoha korrastamise korraldab loa saaja. Korrastustööd peavad toimuma vahetult peale tööde lõpetamist. Korrastustööde hulka loetakse ka tööde käigus kahjustatud haljasalade taastamine.

  (2) Raiutud puu kännu ja juurestiku eemaldamisel tuleb lähtuda kehtivast Viljandi linna kaevetööde eeskirjast.

4. peatükk ASENDUSISTUTUS 

§ 10.   Asendusistutuse kohustus

  (1) Amet võib põhjendatud juhtudel (nt ehitusaluse puu raiumisel, tahtliku teo tagajärjel kahjustatud puu raiumisel vms) seada raieloa väljaandmisel tingimuseks raiutava puu asendamise ühe või mitme puuga.

  (2) Asendusistutuse korraldab raieloa saaja raieloas sätestatud tähtajaks.

  (3) Asendusistutuse kohustuse saaja informeerib ametit kohe peale nimetatud kohustuse täitmist ja amet fikseerib täitmise.

§ 11.   Asendusistutuse tingimused

  (1) Asendusistutuse kohustuse saaja peab tagama asendusistutuse korras istutatud puule vajalikud kasvutingimused ja hoolduse 2 aasta jooksul peale puu istutamist, sealhulgas istiku kastmise.

  (2) Kui asendusistutuse korras istutatud puu hävib asendusistutuse tingimuste rikkumise tõttu 2 aasta jooksul asendusistutuse fikseerimisest ameti poolt, on ametil õigus nõuda samaväärse asenduspuu istutamist ameti nimetatud istutuskohta.

  (3) Asendusistutuse koha ettevalmistus ja istik peavad vastama standarditele, mille valib ameti vastav spetsialist.

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 12.   Loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Loa kehtivust on õigus peatada või luba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) peale loa väljaandmist ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse loa väljaandmisel seatud tingimusi;
  3) raiutakse või lõigatakse loaga mittefikseeritud puid.

  (2) Loa peatamisest või loa kehtetuks tunnistamisest teavitatakse loa saajat kirjalikult. Loa peatamise puhul informeeritakse loa saajat loa peatamise kestusest.

§ 13.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet korra alusel väljastatud loa kasutamise ja tööde läbiviimise osas teostavad vastavad volitused saanud linnavalitsuse ametnikud.

§ 14.   Vastutus

  Käesoleva korra rikkumise eest kantakse vastutust looduskaitseseaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29.04.2009 määrus nr 121 „Raieloa andmise kord“.

§ 16.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json