Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kuusalu valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 53

Kuusalu valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 04.11.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev nõuandev esinduskogu, mis esindab Kuusalu valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus põhineb demokraatlikel alustel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja Kuusalu vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovituslikud.

  (4) Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noori puudutavates valdkondades.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kuusalu valla õigusaktidest ning

§ 2.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärgid on:
  1) noorte esindamine ja nende huvide kaitsmine Kuusalu vallas;
  2) noorte kaasamine neid puudutavatesse otsustusprotsessidesse;
  3) koostöö arendamine teiste valdade ja linnade noortevolikogudega;
  4) noorte esindamine maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel;
  5) noorte kodanikualgatuse julgustamine.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ning vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) selgitab välja valla noorte seisukohad ja edastab need noorsootööga seotud institutsioonidele (vald, kool, maakondlikud ja üle-eestilised noorteühendused);
  4) teeb koostööd vallavalitsuse, vallavolikogu, teiste valdade ja/või linnade noortevolikogude ja noorteorganisatsioonidega;Alampunkti tekst
  5) esindab Kuusalu valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

  (3) Noortevolikogu arutab tema liikmete või vallavalitsuse poolt tõstatatud noortevolikogule läbivaatamiseks suunatud küsimusi ning esitab vallavolikogule või -valitsusele omapoolsed ettepanekud.

§ 3.   Valimiskord

  (1) Noortevolikogus on 5-9 liiget, kes on valitud demokraatlike valimiste teel.

  (2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26 aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald või kes on õpilane Kuusalu valla haldusterritooriumil tegutsevas üldhariduskoolis.Lõike tekst

  (3) Hääletamisõigus on 11-26 aastasel noorel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald või kes on õpilane Kuusalu valla haldusterritooriumil tegutsevas üldhariduskoolis.

  (4) Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks.

  (5) Valimised toimuvad iga kahe aasta järel järjestikusel reedel ja laupäeval. Noortevolikogu asutamisel korraldatakse valimised 90 päeva jooksul põhimääruse jõustumisest.

  (6) Noortevolikogu valimised korraldab Kuusalu Noortekeskus, kes moodustab vähemalt 40 päeva enne valimisi valimiskomisjoni.

  (7) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindaja;
  2) vallavolikogu esindaja;
  3) Kuusalu Noortekeskuse esindaja;
  4) Kuusalu Keskkooli õpilasesinduse esindaja;
  5) Kolga Kooli õpilasesinduse esindaja;
  6) Vihasoo Lasteaia-Algkooli esindaja.

  (8) Valimiskomisjon valib enda hulgast esimehe ja protokollija. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (9) Valimiskomisjon:
  1) registreerib noortevolikogu liikmekandidaadid;
  2) loosib kandidaatidele registreerimisnumbrid;
  3) valmistab ette valimissedelid;
  4) korraldab noortevolikogu valimised;
  5) määrab valimiste toimumise aja ja koha;
  6) teeb kindlaks ja avalikustab hääletamis- ja valimistulemused;
  7) lahendab laekunud kaebused ja protestid.

  (10) Noortevolikogu kandidaat esitab kandideerimisavalduse, enese lühitutvustuse ja valimisteesid hiljemalt 1 kuu enne valimiste toimumist valimiskomisjonile, kes need registreerib.

  (11) Kui kandidaatide arv on väiksem kui noortevolikogu miinimumkoosseis, valimisi ei toimu. Uued korralised valimised korraldatakse ühe aasta pärast.

  (12) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirja, kandidaatide enese lühitutvustuse ning valimisteesidega saab tutvuda Kuusalu valla veebilehel vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.

  (13) Teave valimiste toimumisaja kohta, valimiskomisjoni asukohad ja kontaktandmed avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne valimisi Kuusalu valla veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol.

  (14) Võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel tehakse valik eelistades valimisnimekirja suurema järjekorranumbriga kandidaati.

  (15) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimise tulemuste selgumiseni.

  (16) Noortevolikogu liikme kohalt tagandatud või tagasiastunud liikme asemele esitatakse pingereas järgmiseks jäänud kandidaat, kui liikmete arv jääb alla viie.

  (17) Noortevolikogu liikmete nimekirja kinnitab valimiskomisjon. Liikmete vahetumisel kinnitab valimiskomisjon uuesti uue liikmete nimekirja.

  (18) Noortevolikogu võib kaasata oma töösse kõik valimistel osalenud kandidaadid jättes noortevolikogu esindusõiguse ja otsustusõiguse noortevolikogu kinnitatud liikmele.

§ 4.   Hääletamiskord

  (1) Noortevolikogu valimised toimuvad sedelhääletusena, elektroonilise hääletusena või sedel- ja elektroonilise hääletusena.

  (2) Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid.

  (3) Valija kirjutab hääletussedelile selleks ettenähtud kohta kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab allkirjastamisega, et on hääletusprotsessis hääletanud ühe korra.

  (4) Kui valija rikub hääletussedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletussedeli valimiskomisjonile tagastama.

  (5) Pärast hääletussedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb sedeli hääletuskasti.

  (6) Hääletus on salajane. Igal valijal on üks hääl.

  (7) Valimissedel loetakse kehtetuks, kui sedelile on kirjutatud rohkem kui ühe kandidaadi number või number on mitteloetav.

  (8) Valimistulemusi on võimalik vaidlustada kuni 5 päeva valimistulemuste teatavaks tegemisest.

  (9) Hääletussedelid hävitatakse 1 kuu pärast valimistulemuste kindlakstegemist.

§ 5.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist.

  (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja hävitama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid hävitatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ja kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletussedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud;
  4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (5) Kui hääletussedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletussedel kehtivaks.

  (6) Valituks osutuvad viis kuni üheksa enim hääli saanud kandidaati.

  (7) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Kuusalu valla veebilehel.

  (8) Noortevolikogu liikmed kinnitab valimiskomisjon.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu juhatus koosneb esimehest ning aseesimehest.

  (2) Noortevolikogu tegevust juhib esimees ja tema äraolekul aseesimees.

  (3) Esimehe ülesanneteks on:
  1) esindada noortevolikogu;
  2) kutsuda kokku ja juhatada noortevolikogu istungeid ning korraldada nende ettevalmistamist;
  3) allkirjastada noortevolikogu dokumentatsiooni;
  4) esitada noortevolikogu otsused ettepanekuna volikogule või vallavalitsusele;
  5) täita teisi talle noortevolikogu põhimääruses ja töökorras ette nähtud ülesandeid;
  6) eelnevalt vallavalitsusega kooskõlastatud noortevolikogu eelarve käsutamine.

  (4) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel koosseisu esimesel istungil.

  (5) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega ametist, kui selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 7.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) kui liige pole osalenud kolmel järjestikusel istungil, v.a mõjuva põhjusega;
  2) liikme enda soovil ja avalduse esitamisel.

  (2) Noortevolikogu liikme kohalt tagandatud või tagasiastunud liikme asemele esitatakse pingereas järgmiseks jäänud kandidaat, kui liikmete arv jääb alla viie.

  (3) Noortevolikogu esimees esitab uue liikmete nimekirja valimiskomisjonile kinnitamiseks.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Istungi võib läbi viia elektrooniliselt.

  (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Istungi toimumisaeg avaldatakse nädal enne toimumist Kuusalu valla veebilehel.

  (3) Istungi võib vajadusel kokku kutsuda 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (5) Noortevolikogu esimehe ettepanekul võib istungile kutsuda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

  (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu istungid on avalikud.

  (8) Noortevolikogu istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. Protokollid säilitatakse valla dokumendihaldussüsteemis.

  (9) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule.

  (10) Noortevolikogu kehtestab vajadusel täpse tööplaani.

  (11) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

§ 9.   Noortevolikogu vahendid

  (1) Noortevolikogu eelarve kujuneb valla eraldatud vahenditest ja sihtotstarbelistest eralditest.

  (2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset sponsorlust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt ning korraldada tuluüritusi.

  (3) Noortevolikogu eelarve käsutamine toimub noortevolikogu esimehe otsuse alusel, mis on kooskõlastatud eelnevalt vallavalitsusega.

§ 10.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste ja korraldada küsitlusi olemasolevate vahendite piires;
  2) tutvuda ja saada informatsiooni noori puudutavate õigusaktide eelnõude kohta;
  3) arutada Kuusalu valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  7) kasutada vallavalitsuse ruume istungite pidamiseks.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) teavitada valla noori noorsootöö alastest otsustest ja tegevustest ning olla noortele nähtav;
  3) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) kord aastas esitada noortevolikogu tegevuse ülevaade oma tegevuse kohta vallavolikogule.

  (3) Noortevolikogu on aruandekohuslane vallavolikogu ees rahaliste vahendite kasutamise osas.

  (4) Noortevolikogu esindajal on võimalus volikogu komisjoni esimehe kutsel osaleda volikogu alalise komisjoni koosolekutel, kus käsitletakse noori puudutavaid küsimusi.

§ 11.   Põhimääruse muutmine

  (1) Põhimääruse muutmisettepanekud kinnitab vallavolikogu.

  (2) Ettepaneku põhimääruse muutmise kohta võib teha vähemalt 2/3 noortevolikogu liikmete nõusolekul.

  (3) Noortevolikogu põhimääruse kinnitab vallavolikogu.

§ 12.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu või vallavolikogu põhjendatud ettepanekul.

  (2) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks noortevolikogu põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json