SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 55

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Vastu võetud 27.10.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja Saarde Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 28 lõike 2, § 30 ja § 40 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja kulude katmise korra Saarde vallas.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Teenust osutatakse Saarde vallas alaliselt elavale isikule (edaspidi: teenuse kasutaja), kelle elukoht Rahvastikuregistris on registreeritud Saarde valda ja kes erivajaduste tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, abivahendit väljastavasse asutusse ja riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutusse.

  (2) Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.

  (3) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul (ajutine liikumisvõimetus vm), võib teenust osutada ka lõikes 1 nimetamata isikule.

  (4) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus omandis ja kasutuses olevate sõidukitega.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Taotlus esmakordselt teenuse saamiseks esitatakse telefoni teel Saarde Vallavalitsuse sotsiaalametnikule, kes esitab kliendi andmed ja sõiduvajaduse mittetulundusühingule Pärnumaa Ühistranspordikeskus, kes korraldab sotsiaaltransporti Saarde vallas. Taotlus esitatakse Saarde Vallavalitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne teenuse kasutamist suuliselt.

  (2) Saarde Vallavalitsus esitab Pärnumaa Ühistranspordikeskusele kliendi kohta andmed vastavalt teenuse osutaja poolt kinnitatud kliendiankeedile.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaalametnik hindab teenuse osutamise vajadust ja korraldab teenuse osutamise teenuse kasutajale võimalikult soodsatel tingimustel.

  (4) Soodushinnaga sõitude õiguse ja nende arvu kvartalis määrab kliendile Saarde Vallavalitsuse sotsiaalametnik enda poolt allkirjastatud ja Pärnumaa Ühistranspordikeskusele edastatud kliendiankeediga. Kasutamata jäänud sõidukorrad ei kandu edasi järgmisesse kvartalisse.

  (5) Teenuse osutamisest teavitatakse taotlejat suuliselt esimesel võimalusel.

§ 4.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse hinnad kehtestab Pärnumaa Ühistranspordikeskus ja kooskõlastab Saarde Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Juhuveo teenuse kasutaja tasub teenuse eest vastavalt sõidutsoonidele.

  (3) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudil läbitud sõidutsoone teenuse saaja elukohast soovitud sihtkohta ja sealt tagasi elukohta.

  (4) Teenuse kasutamisel mitme inimese poolt korraga tasub iga teenuse kasutaja enda eest eraldi, välja arvatud saatja.

  (5) Teenuse taotleja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest. Saatjal on kohustus abistada teenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel ning aidata teenuse saajat liikumisel hoonesisesest asukohast (kodust, haiglast vm) teenust osutava sõidukini.

  (6) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest Pärnumaa Ühistranspordikeskusele.

  (7) Tasuta sotsiaaltranspordi teenuseid osutatakse üldjuhul madala sissetulekuga kõrvalabi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem riigi poolt kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2020. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Annast
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json