Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2013, 7

Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 28.11.2013 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 4, § 22 lg 1 p-de 19 ja 21 ning § 49 lg 42 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Narva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmetele makstava töötasu või hüvitise suurus ja maksmise kord.

§ 2.  Töötasu või hüvitise määramine ja maksmine

 (1) Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise otsustab linnavolikogu.

 (2) Linnavolikogu võib otsustada määrata töötasu linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.

 (3) Kui linnavolikogu esimehele on määratud töötasu, määratakse aseesimehele hüvitiseks kuni 50% esimehele paragrahvis 3 ette nähtud töötasu määrast.

 (4) Kui linnavolikogu aseesimehele on määratud töötasu, määratakse esimehele hüvitiseks kuni 50% esimehele paragrahvis 3 ette nähtud töötasu määrast.

 (5) Kui linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ei ole määratud töötasu, võib linnavolikogu esimehele määrata hüvitiseks kuni 50% esimehele ette nähtud töötasu määrast ja aseesimehele kuni 50% esimehele ette nähtud töötasu määrast.

 (6) Linnavolikogu otsustab linnapeale ja teistele linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise. Hüvitis määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina linnavalitsuse liikme töötasu määrast.

 (7) Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele makstakse töötasu või hüvitist üks kord kuus jooksva kuu viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

§ 3.  Töötasu määrad

  Linnavolikogu esimehe ja linnapea töötasu määr on 3000 eurot kuus ning linnavolikogu aseesimehe ja abilinnapea töötasu määr on 2600 eurot kuus.

§ 4.  Preemia ja toetuse määramine

 (1) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse linna ametiasutuste teenistujatega samadel alustel preemiat kauaaegse linnateenistuse eest.

 (2) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata preemia ja toetuse määramise ning selle suuruse otsustab linnavolikogu. Muud preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

§ 5.  Hüvitise määramine

 (1) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele on mobiiltelefoni ametialane kasutamine limiidivaba.

 (2) Linnavolikogu palgalisele esimehele ja linnapeale makstakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist 300 eurot kuus või võimaldatakse kasutada ametiautot.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 18.12.2007 määruse nr 45 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord“ paragrahv 2.

 (2) Määruse sätteid rakendatakse ainult nende isikute suhtes, kes on oma ametikohale valitud või kinnitatud 20.oktoobril 2013 toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitud volikogu poolt.

 (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

 (4) Narva Linnavolikogus on palgaline Linnavolikogu esimehe ametikoht.

 (5) Töötasu Linnavolikogu esimehele arvestatakse ja makstakse tagasiulatuvalt alates 14.11.2013.a.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees